Regeling vervallen per 11-02-2015

Gemeenschappelijk regeling Werkvoorzieningschap Noord-Oost Brabant

Geldend van 01-01-2003 t/m 10-02-2015 met terugwerkende kracht vanaf 30-10-2003

Intitulé

Gemeenschappelijk regeling Werkvoorzieningschap Noord-Oost Brabant

Gemeenschappelijke regeling voor Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Bernheze, Landerd, Lith, Maasdonk, Mill en St. Hubert, Oss, Sint Anthonis, Uden en Veghel, ieder voorzover het zijn bevoegdheden betreft;

overwegende, dat zij van oordeel zijn, dat het voor een optimale behartiging van de in deze regeling nader aan te geven belangen van die gemeenten en van de belangen van die gemeenten gezamenlijk, wenselijk is, dat door de besturen van die gemeenten tot samenwerking wordt overgegaan;

dat zij het voornemen hebben daartoe een openbaar lichaam in te stellen;

dat zij bereid zijn aan dat openbaar lichaam de behartiging van de in deze regeling aan te geven belangen op te dragen, en bevoegdheden over te dragen en middelen ter beschikking te stellen om die belangenbehartiging gestalte te kunnen geven;

dat het bestuur van het openbaar lichaam zodanig dient te worden ingericht, dat de gemeentebesturen zoveel mogelijk bij die belangenbehartiging betrokken blijven;

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen;

b e s l u i t e n

vast te stellen de

HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

 • 1. In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   de regeling : deze gemeenschappelijke regeling;

  • b.

   het openbaar lichaam : Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant;

  • c.

   de gemeenten : de aan de regeling deelnemende gemeenten;

  • d.

   de raad/de raden : de raden van de deelnemende gemeenten;

  • e.

   Algemeen Bestuur : het in artikel 7 van deze regeling bedoelde bestuursorgaan;

  • f.

   Dagelijks Bestuur : het in artikel 14 van deze regeling bedoelde bestuursorgaan;

  • g.

   gedeputeerde staten : gedeputeerde staten van Noord-Brabant;

  • h.

   de wet : de Wet gemeenschappelijke regelingen;

  • i.

   de deelregio : de deelregio Land van Cuijk, Oss/Maasland en Uden/Veghel.

 • 2. Waar in de regeling artikelen van de Gemeentewet of enige andere wet of wettelijke regeling van overeenkomstige toepassing worden verklaard, treden in die artikelen in plaats van: de gemeente, de Raad, het College van burgemeester en wethouders en de burgemeester, onderscheidenlijk: Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant, het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de voorzitter.

Artikel 2. Instelling

 • 1. Er is een openbaar lichaam, genaamd: Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant, gevestigd te Oss.

 • 2. Het verzorgingsgebied voor Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant wordt gevormd door het grondgebied van de deelnemende gemeenten.

HOOFDSTUK II. Doel van de regeling

Artikel 3.

Aan Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant wordt, met inachtneming van het bepaalde in deze regeling, de behartiging opgedragen van de in artikel 4 van deze regeling nader omschreven belangen van de gemeenten ten aanzien van werkvoorziening.

Artikel 4.

Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant heeft tot doel: het continueren van een gemeenschappelijke voorziening ter integrale uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en de daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende voorschriften en regelingen, alsmede andere vormen van gesubsidieerde arbeid.

Met name wordt bevorderd dat inwoners uit de regio Noordoost-Brabant met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt, hulp wordt geboden bij het verkrijgen van betaald werk.

Verhouding van de taakopdracht aan het samenwerkingsverband tot de bevoegdheden van de gemeentebesturen.

Artikel 5.

Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant is werkgever van werknemers in het kader van de Wsw.

De gemeenten onthouden zich van het uitoefenen van de hun toekomende bevoegdheden, indien en voorzover zij die aan Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant hebben overgedragen.

HOOFDSTUK III. Het bestuur van de regeling

Artikel 6. Algemene bepalingen

 • 1. Het bestuur van Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant bestaat uit een Algemeen Bestuur, een Dagelijks Bestuur en een voorzitter.

 • 2. Het Algemeen Bestuur staat aan het hoofd van Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.

 • 3. De voorzitter is voorzitter van het Algemeen Bestuur en tevens van het Dagelijks Bestuur.

Artikel 7. Samenstelling van het Algemeen Bestuur

 • 1. Het Algemeen Bestuur bestaat uit leden die door de raden uit hun midden, de voorzitter inbegrepen, worden aangewezen. De raden wijzen elk één lid van het Algemeen Bestuur aan.

 • 2. De raden wijzen uit hun midden, de voorzitter inbegrepen, tevens één plaatsvervangend lid aan.

 • 3. De zittingsperiode van het Algemeen Bestuur is gelijk aan die van de raden. Indien de leden hun kwaliteit om aangewezen te worden behouden, blijven zij na periodieke aftreding hun functie als lid van het Algemeen Bestuur waarnemen, totdat de raad is overgegaan tot aanwijzing van een lid voor de nieuwe zittingsperiode.

 • 4. De raden besluiten zo mogelijk in de eerste vergadering van elke zittingsperiode tot de aanwijzing van het lid en het plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur.

 • 5. De leden kunnen te allen tijde ontslag nemen. Zij dienen dat schriftelijk in bij de voorzitter van de raad, die hen heeft aangewezen. Indien zij hun kwaliteit om aangewezen te worden behouden, blijven zij hun functie als lid van het Algemeen Bestuur waarnemen, totdat in hun opvolging is voorzien.

 • 6. In tussentijdse vacatures wordt door de raad die het aangaat, zo mogelijk in zijn eerstvolgende vergadering voorzien.

 • 7. Burgemeester en wethouders doen binnen acht dagen aan de voorzitter van het Algemeen Bestuur mededeling van het ontstaan van tussentijdse vacatures en van de aanwijzing van een nieuw lid, ter voorziening in die vacatures.

Artikel 8. Onverenigbare betrekkingen

 • 1. Het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur is onverenigbaar met de betrekking van ambtenaar, door of vanwege het bestuur van Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant aangesteld of daaraan ondergeschikt.

 • 2. Met ambtenaar worden voor de toepassing van dit artikel gelijkgesteld zij, die in dienst van Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht werkzaam zijn.

Artikel 9.

 • 1. Zodra blijkt, dat een lid van het Algemeen Bestuur een met het lidmaatschap onverenigbare betrekking vervult, houdt hij op lid te zijn.

 • 2. De voorzitter van het Algemeen Bestuur geeft hiervan kennis aan de voorzitter van de raad, die het lid heeft aangewezen.

 • 3. Wanneer een lid van het Algemeen Bestuur komt te verkeren in het geval, genoemd in het eerste lid, geeft hij hiervan kennis aan het Algemeen Bestuur, met vermelding van de reden.

 • 4. Indien de kennisgeving niet is gedaan en het Dagelijks Bestuur van oordeel is, dat een lid van het Algemeen Bestuur verkeert in het geval, genoemd in het eerste lid, waarschuwt het de belanghebbende.

 • 5. Het staat deze vrij de zaak binnen acht dagen daarna aan het oordeel van het Algemeen Bestuur te onderwerpen.

Artikel 10. Bevoegdheden van het Algemeen Bestuur

 • 1. Ten behoeve van de vervulling van de bij de artikelen 3 en 4 overgedragen taken, wordt door de besturen van de gemeenten aan het bestuur van Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant de bevoegdheid overgedragen tot het verzoeken om en het aanvaarden van subsidies, bijdragen en dergelijke van derden.

 • 2. Bij toepassing worden de bevoegdheden, die nodig zijn om de daarbij overgedragen casu quo op verzoek overgenomen taken te kunnen vervullen, concreet aangegeven. Onder deze bevoegdheden kan ook begrepen zijn de bevoegdheid tot het vaststellen van verordeningen, door strafbepaling of bestuursdwang te handhaven, en tot het heffen van rechten als bedoeld in artikel 30 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

 • 3. Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant is niet bevoegd tot:

  • a.

   het oprichten van en het deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen en coöperatieve of andere verenigingen;

  • b.

   het waarborgen van geldelijke verplichtingen, door anderen aan te gaan.

 • 4. Van hetgeen is bepaald in lid 3 van dit artikel kan worden afgeweken met toepassing van artikel 42, eerste lid van deze regeling.

 • 5. Het derde lid, onder a, is niet van toepassing op IBN-HOLDING BV.

 • 6. Naast hetgeen in deze regeling met betrekking tot de bevoegdheden van het Algemeen Bestuur bepaald is, is het Algemeen Bestuur bevoegd tot vaststelling van het strategisch plan, de begroting, de meerjarenbegroting, de rekening en het jaarverslag van het openbaar lichaam en het nemen van besluiten strekkende tot uitoefening van aandeelhoudersbevoegdheden van IBN-HOLDING BV.

 • 7. Het Algemeen Bestuur neemt geen besluiten voordat het Dagelijks Bestuur in de gelegenheid is geweest zijn standpunt daaromtrent kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur.

Artikel 11. Vergaderingen van het Algemeen Bestuur

 • 1. Het Algemeen Bestuur vergadert ten minste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter of het Dagelijks Bestuur dit nodig oordeelt, of ten minste eenvijfde van het aantal leden dit, onder opgaaf van redenen, schriftelijk verzoekt.

 • 2. Op verzoek van de voorzitter worden dag en uur van de vergadering in elke gemeente door de burgemeester ter openbare kennis gebracht.

 • 3. De uitnodigingen voor de vergaderingen worden, spoedeisende gevallen uitgezonderd, ten minste twee weken vóór het houden van de vergadering aan de leden en de plaatsvervangende leden van het Algemeen Bestuur, alsook aan de besturen van de gemeenten, toegezonden.

 • 4. Elk lid heeft in de vergadering van het Algemeen Bestuur ten minste één stem.

 • 5. Voor iedere 10.000 inwoners, die de gemeente die een lid heeft afgevaardigd in het Algemeen Bestuur heeft, heeft dat lid een extra stem in vergaderingen van het Algemeen Bestuur.

Artikel 12. Sluiting van de deuren

 • 1. In een besloten vergadering kan niet worden beraadslaagd, noch een besluit genomen worden over:

  • a.

   het vaststellen of wijzigen van de begroting;

  • b.

   het vaststellen van de rekening;

  • c.

   het vaststellen, wijzigen of intrekken van verordeningen;

  • d.

   besluiten, als bedoeld in artikel 3 en artikel 4 van de regeling;

  • e.

   het invoeren, wijzigen of afschaffen van rechten of belastingen;

  • f.

   het toetreden tot, het uittreden uit, het wijzigen van, het vervangen en opheffen van de regeling, als bedoeld in de artikelen 40 tot en met 42 van de regeling.

Artikel 13. Reglement van orde

 • 1. Het Algemeen Bestuur stelt een reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden vast.

 • 2. Het Algemeen Bestuur regelt op welke wijze ambtelijke bijstand aan haar wordt verleend.

Artikel 14. Dagelijks Bestuur

 • 1. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit:

  • a.

   zes leden, uit iedere deelregio twee, die door het Algemeen Bestuur uit zijn midden worden aangewezen en

  • b.

   de voorzitter van de Raad van Commissarissen van IBN-HOLDING BV lid;

  • c.

   de te benoemen leden zoals bedoeld in dit lid onder a. worden voorgedragen door de deelregio waaruit ze afkomstig zijn.

 • 2. De zittingsperiode van de leden van het Dagelijks Bestuur loopt gelijk met de zittingsperiode van de leden van het Algemeen Bestuur.

 • 3. De aanwijzing van de leden van het Dagelijks Bestuur vindt plaats door het Algemeen Bestuur in de eerste vergadering van elke zittingsperiode. De leden als bedoeld in het eerste lid sub a van dit artikel houden op lid van het Dagelijks Bestuur te zijn op de dag, waarop zij ophouden lid van het Algemeen Bestuur te zijn. Het lid bedoeld in het eerste lid, sub b van dit artikel houdt op lid van het Dagelijks Bestuur te zijn op de dag waarop hij/zij ophoudt voorzitter van de Raad van Commissarissen van IBN-HOLDING BV te zijn.

 • 4. De leden van het Dagelijks Bestuur kunnen te allen tijde ontslag nemen. Zij dienen dit schriftelijk in bij het Algemeen Bestuur.

 • 5. In de gevallen, voorzien in de leden 4, 5 en 6, blijven de leden van het Dagelijks Bestuur hun functie waarnemen, zolang in hun opvolging als lid van het Dagelijks Bestuur nog niet is voorzien.

 • 6. Indien tussentijds een plaats in het Dagelijks Bestuur openvalt, voorziet het Algemeen Bestuur ten spoedigste daarin. Gaat het openvallen van een plaats gepaard met het openvallen van een plaats in het Algemeen Bestuur, dan stelt het Algemeen Bestuur het aanwijzen van een nieuw lid uit, totdat de opengevallen plaats in het Algemeen Bestuur is bezet.

 • 7. Bij ziekte, afwezigheid of ontstentenis van een lid van het Dagelijks Bestuur, alsmede in geval een lid met de waarneming van het voorzitterschap is belast, kan het Algemeen Bestuur voorzien in de waarneming van de functie van het desbetreffende lid van het Dagelijks Bestuur.

 • 8. Het Dagelijks Bestuur heeft naast hetgeen in deze regeling is bepaald tot taak:

  a.het ontwerpen van het strategisch plan, begroting, begrotingswijziging, meerjarenbegroting, rekening en jaarverslag.

 • 9. Aan het Dagelijks Bestuur behoren alle bevoegdheden en verplichtingen die niet bij deze regeling aan het Algemeen Bestuur zijn voorbehouden.

Artikel 15. Vergaderingen van het Dagelijks Bestuur

 • 1. De voorzitter stelt dag, uur en plaats van de vergaderingen vast, met inachtneming van hetgeen daaromtrent in het reglement van orde, bedoeld in artikel 16, is bepaald.

 • 2. De artikelen 56, 58 en 59 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 3. In de eerste vergadering van elke zittingsperiode regelt het Dagelijks Bestuur de onderlinge verdeling van werkzaamheden en de onderlinge plaatsvervanging. Daarvan worden het Algemeen Bestuur en de raden in kennisgesteld.

 • 4. Elk lid van het Dagelijks Bestuur heeft in de vergadering één stem.

 • 5. Voor de vergadering van het Dagelijks Bestuur kunnen adviseurs worden uitgenodigd.

Artikel 16. Reglement van orde

Het Dagelijks Bestuur stelt voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden een reglement van orde vast.

Artikel 17. Voorzitter

 • 1. De voorzitter wordt op voordracht van de deelregio, waarbij de drie deelregio's Land van Cuijk, Oss/Maasland en Uden/Veghel bij toerbeurt voordragen, benoemd door en uit het Algemeen Bestuur.

 • 2. De voorzitter is voorzitter van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur.

 • 3. Bij ziekte, afwezigheid of ontstentenis wordt de functie waargenomen door een lid, door het Dagelijks Bestuur uit zijn midden aan te wijzen.

Artikel 18. Commissies

 • 1. Het Algemeen Bestuur kan commissies van advies instellen. Het regelt de bevoegdheden en de samenstelling.

 • 2. De instelling van vaste commissies van advies aan het Dagelijks Bestuur of aan de voorzitter en de regeling van haar bevoegdheden en samenstelling geschieden door het Algemeen Bestuur op voorstel van het Dagelijks Bestuur onderscheidenlijk van de voorzitter.

 • 3. Andere commissies van advies aan het Dagelijks Bestuur of aan de voorzitter worden door het Dagelijks Bestuur onderscheidenlijk de voorzitter ingesteld.

Artikel 19. Inlichtingen van leden aan de raden

 • 1. Een lid van het Algemeen Bestuur verstrekt aan de raad, die hem heeft aangewezen, alle inlichtingen, die één of meer leden van die raad van hem verlangen.

 • 2. De inlichtingen worden schriftelijk gevraagd. De vragensteller vermeldt daarbij dat of schriftelijk dan wel mondeling antwoord wordt verlangd. De vragen worden bij de voorzitter van de raad ingediend.

 • 3. De vragen worden, indien de vragensteller om een mondelinge beantwoording heeft gevraagd, in de eerstvolgende vergadering van de raad beantwoord. Indien om een schriftelijke beantwoording is gevraagd, geschiedt deze uiterlijk binnen acht weken, nadat de vragen zijn ingediend. Een afschrift van de gestelde vragen en, indien de beantwoording schriftelijk is geschied, een afschrift van het antwoord, worden aan de leden van de raad ter kennisname toegestuurd.

 • 4. Indien de beantwoording binnen de in het vorige lid genoemde termijnen redelijkerwijs niet mogelijk is, geschiedt deze zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk. In dit geval wordt zulks aan de vragensteller en de leden van de raad, onder opgave van redenen tijdig medegedeeld.

 • 5. Degene, die overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, vragen heeft gesteld, kan bij de mondelinge beantwoording in dezelfde raadsvergadering en bij de schriftelijke beantwoording in de eerstvolgende raadsvergadering, zonder verlof van de raad, nadere inlichtingen vragen omtrent het door het lid van het Algemeen Bestuur gegeven antwoord.

Artikel 20. Verantwoording van de leden

 • 1. Een lid van het Algemeen Bestuur is verantwoording verschuldigd aan de raad die hem heeft aangewezen, voor het door hem in het Algemeen Bestuur gevoerde beleid.

 • 2. Indien een lid van de raad het door de raad aangewezen lid van het Algemeen Bestuur ter verantwoording wenst te roepen omtrent een onderwerp, vreemd aan de orde van de dag, verzoekt hij daartoe het verlof van de raad.

 • 3. Spoedeisende gevallen uitgezonderd, stelt hij dit verzoek, met de vragen die hij wenst te stellen, ten minste viermaal vierentwintig uur vóór de aanvang van de vergadering in handen van de voorzitter van de Raad. Deze zorgt, dat de leden van de raad daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk kennis krijgen.

 • 4. Indien het verlof wordt verleend, bepaalt de raad tevens in welke vergadering de interpellatie wordt gehouden.

 • 5. De verlangde inlichtingen worden mondeling gegeven.

Artikel 21. Ontslag

 • 1. De raad kan een door hem aangewezen lid van het Algemeen Bestuur, dat zijn vertrouwen niet meer bezit, als zodanig ontslag verlenen.

 • 2. Artikel 50 van de Gemeentewet is daarop van overeenkomstige toepassing.

Artikel 22. Inlichtingen van het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur

 • 1. De leden van het Dagelijks Bestuur zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, aan het Algemeen Bestuur verantwoording verschuldigd voor het door hen gevoerde bestuur.

 • 2. Zij geven, tezamen dan wel afzonderlijk, aan het Algemeen Bestuur, wanneer een of meer van zijn leden hier om verzoeken, alle gevraagde inlichtingen.

 • 3. De vragen worden, indien de vragensteller om een mondelinge beantwoording heeft gevraagd, in de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur beantwoord. Indien om een schriftelijke beantwoording is gevraagd, geschiedt deze uiterlijk binnen vier weken, nadat de vragen zijn ingediend. Een afschrift van de gestelde vragen en, indien de beantwoording schriftelijk is geschied, een afschrift van het antwoord, worden aan de leden van het Algemeen Bestuur en aan de gemeenten ter kennisname toegestuurd.

 • 4. Indien de beantwoording binnen de in het vorige lid genoemde termijnen redelijkerwijs niet mogelijk is, geschiedt deze zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk. In dit geval wordt zulks aan de vragensteller en aan de leden van het Algemeen Bestuur, onder opgave van redenen, tijdig medegedeeld.

 • 5. Degene, die overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid van dit artikel vragen heeft gesteld, kan bij mondelinge beantwoording in dezelfde vergadering van het Algemeen Bestuur en bij schriftelijke beantwoording in de eerstvolgende vergadering, zonder verlof van het Algemeen Bestuur, nadere inlichtingen vragen omtrent een door het Dagelijks Bestuur of een lid daarvan gegeven antwoord.

 • 6. De vorige leden zijn van toepassing op de voorzitter voor het door hem gevoerde bestuur.

Artikel 23. Verantwoording Dagelijks Bestuur ten opzichte van het Algemeen Bestuur

 • 1. Indien een lid van het Algemeen Bestuur het Dagelijks Bestuur, of een lid van dat college afzonderlijk, ter verantwoording wenst te roepen omtrent een onderwerp, vreemd aan de orde van de dag, verzoekt hij daartoe het verlof van het Algemeen Bestuur.

 • 2. Spoedeisende gevallen uitgezonderd, stelt hij dit verzoek, met de vragen, welke hij daarbij wenst te stellen, ten minste vier maal vierentwintig uur vóór de aanvang van de vergadering in handen van de voorzitter. Deze zorgt, dat de leden van het Algemeen Bestuur en de gemeenten daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk kennis krijgen.

 • 3. In het geval dat het verlof wordt verleend, bepaalt het Algemeen Bestuur tevens in welke vergadering de interpellatie kan worden gehouden.

 • 4. De verlangde inlichtingen worden mondeling gegeven.

 • 5. De vorige leden zijn eveneens van toepassing op de voorzitter voor het door hem gevoerde bestuur.

Artikel 24. Ontslag

 • 1. Het Algemeen Bestuur kan een lid van het Dagelijks Bestuur, dat zijn vertrouwen niet meer bezit, als zodanig ontslag verlenen.

 • 2. Artikel 50 van de Gemeentewet is daarop van overeenkomstige toepassing.

 • 3. Het in dit artikel bepaalde geldt mede voor de voorzitter.

Artikel 25. Inlichtingen van het bestuur aan de raden

 • 1. Het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de voorzitter verstrekken aan de raden de door een of meer leden van die raden gevraagde inlichtingen schriftelijk en zo spoedig mogelijk, voorzover dat niet in strijd is met het algemeen belang.

 • 2. De verzoeken om inlichtingen worden door de leden van een raad ingediend bij de voorzitter van zijn raad, die ze onmiddellijk doorzendt aan het desbetreffende orgaan van Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.

 • 3. Het Algemeen Bestuur verstrekt de inlichtingen in ieder geval binnen acht weken; het Dagelijks Bestuur en de voorzitter binnen vier weken.

 • 4. De voorzitter zendt een afschrift van een verzoek om inlichtingen en de reactie daarop zo spoedig mogelijk aan de raden van de overige gemeenten.

HOOFDSTUK IV. Vergoedingen en tegemoetkomingen

Artikel 26. Vergoedingen en tegemoetkomingen.

 • 1. De leden van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur kunnen een tegemoetkoming in de kosten ontvangen en voorzover zij niet de functie van fulltime wethouder, burgemeester of secretaris vervullen, een vergoeding voor hun werkzaamheden ontvangen.

 • 2. De leden van de commissies van advies die geen burgemeester, fulltime wethouder of lid van de raad zijn, kunnen een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen van de commissies ontvangen.

 • 3. Het Algemeen Bestuur stelt de bedragen van de vergoedingen en de tegemoetkomingen vast. De daartoe strekkende besluiten worden aan gedeputeerde staten gezonden.

HOOFDSTUK V. Personeel en organisatie

Artikel 27.

 • 1. Het Algemeen Bestuur benoemt, schorst en ontslaat de secretaris. Indien de omstandigheden dat nodig maken, kan het Dagelijks Bestuur tot een voorlopige schorsing besluiten.

 • 2. Voor elke benoeming dient het Dagelijks Bestuur een aanbeveling in.

Artikel 28. Taak van de secretaris

 • 1. De secretaris staat het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur, de voorzitter en de commissies bij in de uitoefening van hun taak. Hij is in de vergaderingen van het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de commissies aanwezig.

 • 2. Alle stukken, uitgaande van het Algemeen Bestuur en van het Dagelijks Bestuur, worden door de secretaris mede-ondertekend.

 • 3. De secretaris brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de commissies, het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur over alle zaken waarvoor het bestuur is opgedragen.

 • 4. De secretaris draagt zorg voor een efficiënte en effectieve voorbereiding van de vergadering van de commissies, het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur.

Artikel 29. Benoeming, schorsing en ontslag van het overig personeel

 • 1. Het Algemeen Bestuur kan zich de benoeming, schorsing en het ontslag van andere personen in dienst van Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant voorbehouden.

 • 2. Indien geen voorbehoud als bedoeld in het vorige lid is gemaakt, geschiedt de benoeming, schorsing en ontslag van personen in dienst van Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant, door het Dagelijks Bestuur.

Artikel 30. Rechtspositie personeel

 • 1. Het Algemeen Bestuur stelt ten behoeve van de in dienst van het openbaar lichaam werkzame ambtenaren en alsmede de werknemers van het openbaar lichaam die een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht hebben, hieronder niet begrepen werknemers die een arbeidsovereenkomst op grond van de Wsw hebben, een bezoldigingsregeling vast en de verdere rechtspositieregelingen, welke nodig zijn.

 • 2. In afwijking van het in het eerste lid bepaalde, kan het Algemeen Bestuur bepalen, dat rechtspositieregelingen van een in dat besluit genoemde gemeente van overeenkomstige toepassing zijn op de in het eerste lid van dit artikel bedoelde personen.

Artikel 31. Organisatieverordening

Het Algemeen Bestuur stelt een verordening vast omtrent de organisatie van het ambtelijk secretariaat.

HOOFDSTUK VI. Archief

Artikel 32.

Het Dagelijks Bestuur is belast met de zorg voor en het toezicht op de bewaring en het beheer van de archiefbescheiden van Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant en zijn organen, overeenkomstig de door het Algemeen Bestuur, met inachtneming van de Archiefwet 1995, vast te stellen regelen.

HOOFDSTUK VII. Financiële bepalingen

Artikel 33. Begroting

 • 1. Het begrotingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2. Het Dagelijks Bestuur maakt elk jaar een ontwerpbegroting van uitgaven en inkomsten voor het volgende jaar.

 • 3. Nadat aan het bepaalde in de leden 1 tot en met 3 van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is voldaan, stelt het Algemeen Bestuur de begroting vast, uiterlijk op 1 juli voorafgaande aan het jaar waarvoor deze geldt.

Artikel 34. Rekening

 • 1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2. Degene(n), die, ingevolge de in artikel 36 bedoelde voorschriften belast is/zijn met de samenstelling van een rekening, draagt/dragen er zorg voor, dat onmiddellijk na de sluiting van de dienst de rekening van uitgaven en inkomsten over het voorafgaande dienstjaar wordt opgemaakt. Hij legt/zij leggen deze vóór 1 maart aan het Dagelijks Bestuur over. Het Dagelijks Bestuur biedt deze rekening(en), na toevoeging van een verslag van het onderzoek naar de deugdelijkheid, ingesteld door de op grond van artikel 37 aangewezen deskundige, en hetgeen het Dagelijks Bestuur te zijner verantwoording dienstig acht, met alle bijbehorende bescheiden, ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur aan.

 • 3. Het Dagelijks Bestuur zendt de rekening(en) met het bijbehorende verslag eveneens aan de raden. Deze kunnen daaromtrent binnen acht weken na ontvangst het Dagelijks Bestuur van hun gevoelen doen blijken. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren, waarin dit gevoelen is vervat, bij de rekening(en).

 • 4. Het Algemeen Bestuur onderzoekt vervolgens de rekening(en) zonder uitstel en stelt ze vast, uiterlijk op 1 juli volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft/hebben.

 • 5. De vaststelling van een rekening strekt het Dagelijks Bestuur en de op grond van artikel 36 aangewezen functionarissen tot decharge, behoudens later in rechte gebleken valsheid in geschrifte of andere onregelmatigheden.

Artikel 35. Financiële administratie en geldelijk beheer

 • 1. Het Algemeen Bestuur stelt regelen vast met betrekking tot de organisatie van de administratie en van het beheer van vermogenswaarden van Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant. Deze regelen dienen te waarborgen, dat aan de eisen van doelmatigheid en controle wordt voldaan.

 • 2. De administratie en het beheer van vermogenswaarden worden door het Dagelijks Bestuur opgedragen aan één of meer daartoe bij de in het eerste lid bedoelde regelen aan te wijzen ambtenaren.

Artikel 36.

Het Algemeen Bestuur stelt regelen vast met betrekking tot de controle op de administratie en het beheer van vermogenswaarden van de in het tweede lid van artikel 36 bedoelde ambtenaren. Deze controle wordt opgedragen aan één of meer bij de bedoelde regelen aan te wijzen deskundigen.

Artikel 37. Bekostiging

 • 1. De kosten van Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant worden, voorzover zij niet op andere wijze worden gedekt, door de gemeenten als volgt gedragen:

  • a.

   de bestuurskosten en kosten secretariaat worden, voorzover zij niet ten laste van andere middelen kunnen worden gebracht, aan de gemeenten toegerekend naar rato van het aantal inwoners;

  • b.

   een mogelijk exploitatietekort wordt voor de helft aan de gemeenten toegerekend naar rato van het aantal inwoners en voor de helft aan de gemeenten toegerekend naar rato van het aantal geplaatste werknemers.

 • 2. Het inwonertal van Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant is de som van de inwonertallen van de gemeenten. Als inwonertal van de gemeenten wordt aangehouden het bevolkingscijfer per 1 januari van het betreffende jaar.

 • 3. Het Algemeen Bestuur bepaalt in alle gevallen, waarin een andere toerekening redelijk en mogelijk is, dat de kosten, verbonden aan het uitvoeren van bepaalde taken of taakonderdelen, op een andere dan op de in de voorgaande leden aangegeven wijze aan de gemeenten worden toegerekend.

HOOFDSTUK VIII. Toetreding, uittreding, wijziging en opheffing.

Artikel 38. Toetreding

Ten behoeve van de geldgever(s) garanderen alle gemeenten, naar rato van de bij of krachtens artikel 38 vastgestelde kostenverdeling, de betaling van renten en aflossingen van de door het Samenwerkingsverband te sluiten overeenkomsten van geldlening.

Artikel 39.

 • 1. Indien een gemeente verzoekt tot de regeling te mogen toetreden, stelt het Algemeen Bestuur, na overleg met de desbetreffende gemeente, de voorwaarden voor die toetreding vast.

 • 2. Het Dagelijks Bestuur zendt vervolgens het verzoek tot toetreding met de door het Algemeen Bestuur vastgestelde voorwaarden naar de raden.

 • 3. Toetreding vindt eerst plaats, nadat de raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van ten minste drievierde van de gemeenten daarin bewilligen. Het Algemeen Bestuur stelt vast wanneer deze voorwaarde vervuld is.

 • 4. De toetreding gaat in op de eerste dag van de maand, volgende op die van opname in het register, bedoeld in artikel 27, tweede lid, van de wet tenzij het Algemeen Bestuur, na overleg met de betreffende gemeente, anders heeft bepaald.

Artikel 40. Uittreding

 • 1. Uittreding van een gemeente kan geschieden bij besluiten van de gemeenteraad, het ollege van burgemeester en wethouders en de burgemeester, ieder voor zover zij bevoegd zijn, van de betreffende gemeente.

 • 2. Een besluit tot uittreding dient minimaal één jaar vóór de datum van uittreding aan het Dagelijks Bestuur te worden aangeboden.

 • 3. Het Dagelijks Bestuur zendt een besluit tot uittreding van een gemeente aan de raden.

 • 4. Een uittredende gemeente is gehouden na uittreding bij te dragen in het begrote nadelig saldo van het laatste volledige jaar van deelname, en wel in het eerste kalenderjaar na uittreding het volle aandeel, in het tweede jaar na uittreding 75 procent van het aandeel, in het derde jaar na uittreding 50 procent van het aandeel en in het vierde jaar na uittreding 25 procent van het aandeel.

 • 5. Een uittredende gemeente is voorts gehouden tot betaling van de door het Algemeen Bestuur vast te stellen desintegratiekosten, welke het gevolg zijn van die uittreding.

 • 6. De uittreding treedt niet in werking dan na opname in de registers als bedoeld in artikel 27, tweede lid van de wet.

Artikel 41. Wijziging en opheffing

 • 1. Behoudens het bepaalde in het tweede en derde lid, kan de regeling op voorstel van het Algemeen Bestuur worden gewijzigd en worden opgeheven, indien de raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters, ieder voorzover zij bevoegd zijn, van ten minste drievierde van de gemeenten, vertegenwoordigende ten minste drievierde van het inwonertal van het gebied, daartoe besluiten. Het Algemeen Bestuur stelt vast wanneer deze voorwaarde is vervuld.

 • 2. De artikelen 3, 4, 6, 7 en 14 kunnen slechts worden gewijzigd bij eensluidende besluiten van de raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten.

 • 3. In geval van opheffing besluit het Algemeen Bestuur tot liquidatie en stelt daartoe de nodige regels op.

 • 4. Het liquidatieplan wordt door het Algemeen Bestuur, de raden gehoord, vastgesteld.

HOOFDSTUK IX. Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 42. Eerste aanwijzing van de leden van het Algemeen Bestuur en eerste vergadering

 • 1. De aanwijzing van de leden van het Algemeen Bestuur vindt voor de eerste maal plaats binnen zes weken na de inwerkingtreding van de regeling.

 • 2. Het Algemeen Bestuur komt in eerste vergadering bijeen binnen acht weken na de inwerkingtreding van de regeling. In deze vergadering worden de voorzitter en de overige leden van het Dagelijks Bestuur aangewezen.

 • 3. De leden van het Algemeen Bestuur worden voor de in het tweede lid bedoelde vergadering bijeengeroepen door de voorzitter van de raad van de plaats van vestiging. Hij opent en leidt de eerste vergadering, tot een voorzitter is aangewezen.

Artikel 43. Eerste begroting en rekening

 • 1. De begroting wordt voor de eerste maal vastgesteld voor de periode, aanvangende op de dag, waarop de regeling in werking treedt, tot het einde van het kalenderjaar, dan wel, wanneer het Algemeen Bestuur dit bepaalt, tot het einde van het volgende kalenderjaar.

 • 2. De eerste rekening heeft betrekking op de periode, waarvoor de eerste begroting geldt.

Artikel 44. Overname van personeel

Het personeel dat, hetzij als ambtenaar, hetzij op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in dienst is bij Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant en dat bij de liquidatie van het Streekgewest Brabant-Noordoost in een functie wordt geplaatst bij Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant, wordt geacht in dienst te zijn van Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant met ingang van de dag, waarop de regeling in werking treedt.

Artikel 45. Toezending ter goedkeuring

Het College van burgemeester en wethouders van de plaats van vestiging zendt de regeling aan gedeputeerde staten ter goedkeuring.

Artikel 46. Inwerkingtreding en duur van de regeling

De regeling wordt voor onbepaalde tijd aangegaan.

Zij treedt in werking op 1 januari 1998.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van .............. in zijn openbare vergadering van ..-..-....,
de secretaris, de voorzitter,
Aldus vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders op ..-..-....,
de secretaris, de voorzitter,
Aldus vastgesteld door de burgemeester op ..-..-....,
de burgemeester,

InhoudsopgaveBladzijde

HOOFDSTUK 1.Algemene bepalingen 1

Artikel 1. Definities 1

Artikel 2. Instelling 2

HOOFDSTUK II.Doel van de regeling 2

Artikel 3. 2

Artikel 4. 2

Artikel 5. 2

HOOFDSTUK III.Het bestuur van de regeling 2

Artikel 6. Algemene bepalingen 2

Artikel 7. Samenstelling van het Algemeen Bestuur 2

Artikel 8. Onverenigbare betrekkingen 3

Artikel 9. 3

Artikel 10. Bevoegdheden van het Algemeen Bestuur 3

Artikel 11. Vergaderingen van het Algemeen Bestuur 4

Artikel 12. Sluiting van de deuren 4

Artikel 13. Reglement van orde 4

Artikel 14. Dagelijks Bestuur 4

Artikel 15. Vergaderingen van het Dagelijks Bestuur 5

Artikel 16. Reglement van orde 5

Artikel 17. Voorzitter 5

Artikel 18. Commissies 5

Artikel 19. Inlichtingen van leden aan de raden 5

Artikel 20. Verantwoording van de leden 6

Artikel 21. Ontslag 6

Artikel 22. Inlichtingen van het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur 6

Artikel 23. Verantwoording Dagelijks Bestuur ten opzichte van het Algemeen Bestuur 7

Artikel 24. Ontslag 7

Artikel 25. Inlichtingen van het bestuur aan de raden 7

HOOFDSTUK IV.Vergoedingen en tegemoetkomingen 7

Artikel 26. Vergoedingen en tegemoetkomingen. 7

HOOFDSTUK V.Personeel en organisatie 8

Artikel 27. 8

Artikel 28. Taak van de secretaris 8

Artikel 29. Benoeming, schorsing en ontslag van het overig personeel 8

Artikel 30. Rechtspositie personeel 8

Artikel 31. Organisatieverordening 8

HOOFDSTUK VI.Archief 8

Artikel 32. 8

HOOFDSTUK VII.Financiële bepalingen 9

Artikel 33. Begroting 9

Artikel 34. Rekening 9

Artikel 35. Financiële administratie en geldelijk beheer 9

Artikel 36. 9

Artikel 37. Bekostiging 9

HOOFDSTUK VIII.Toetreding, uittreding, wijziging en opheffing. 10

Artikel 38. Toetreding 10

Artikel 39. 10

Artikel 40. Uittreding 10

Artikel 41. Wijziging en opheffing 10

HOOFDSTUK IX.Slot- en overgangsbepalingen 12

Artikel 42. Eerste aanwijzing van de leden van het Algemeen Bestuur en eerste vergadering 12

Artikel 43. Eerste begroting en rekening 12

Artikel 44. Overname van personeel 12

Artikel 45. Toezending ter goedkeuring 12

Artikel 46. Inwerkingtreding en duur van de regeling 12