Regeling vervallen per 01-01-2017

Beleidsregels bij de verlening van garanties en verstrekking van geldleningen

Geldend van 01-04-2003 t/m 31-12-2016

Intitulé

Beleidsregels bij de verlening van garanties en verstrekking van geldleningen

Inleiding

De gemeente krijgt regelmatig verzoeken van verenigingen voor het verstrekken van een goedkope geldlening of voor het garant staan voor een lening. Eenduidige beleidsregels ontbreken. De advisering en de besluitvorming bij dergelijke verzoeken is dan ook zeer divers. Er is vaak sprake van maatwerk. Met dit voorstel worden m.b.t. zowel het verstrekken van geldleningen als met betrekking van gemeentegaranties beleidsregels vastgelegd. Hierbij vinden de beleidsregels voor gemeentegaranties een expliciete vertaling middels vaststelling van de bijgevoegde ‘Verordening Algemene Garantievoorwaarden’.

Huidige rol van de gemeente bij verlenen van garanties en het verstrekken van geldleningen aan verenigingen en stichtingen

Verenigingen en stichtingen doen een beroep op de gemeente ter financiering of garantstelling van geldleningen voor bouw-en of inrichtingskosten of ter financiering of garantstelling van geldleningen voor het oplossen van liquiditeitsproblemen.

Bij het verstrekken van leningen denkt men in eerste instantie aan banken en andere financiële instellingen. De gemeenteraad kan ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak ook besluiten om deze verzoeken te honoreren.

Voor de aanvrager is momenteel de gang naar de gemeente het aantrekkelijkst.

 • -

  De gemeente heeft immers toegang tot de kapitaalmarkt en kan zeer concurrerende rentetarieven afgeven.

 • -

  De gemeente is bereid beneden de tarieven op de kapitaalmarkt leningen te verstrekken.

 • -

  De gemeente heeft niet zoals bankinstellingen een uitputtende lijst van voorwaarden waaraan voldaan moet worden.

 • -

  De gemeente brengt geen kosten in rekening.

 • -

  De gemeente is bereid om maatwerk te verrichten, wat neigt naar een vorm van subsidieverstrekking.

 • -

  Er vindt geen onafhankelijke toets plaats van de kredietaanvraag.

Risico’s

De gemeente loopt zowel bij het verstrekken van geldleningen als het garanderen hiervan de volgende risico’s.

-Garantstellingen

Bij garantstellingen fungeert de gemeente als achtervang voor de geldverstrekker. Voldoet de aanvragen om wat voor reden dan ook niet meer aan zijn verplichtingen, dan dient de gemeente als garantsteller de verplichtingen te voldoen.

-Geldleningen

Zodra de gemeente zelf de lening verstrekt loopt de gemeente alle risico’s bij het niet nakomen van de verplichtingen door de geldnemer. Temeer omdat tot nu toe geen borgstelling elders werd gevraagd. Verder loopt de gemeente een renterisico als de gemeente de geldlening financiert uit eigen middelen.

Alternatieven

Primair is een bankinstelling de aangewezen instantie voor het verstrekken van geldleningen.

Naast bankinstellingen zijn er verschillende waarborgfondsen opgericht, die elk voor een specifieke doelgroep de functie van borg en soms ook van financier kan vervullen. Hierbij kan gedacht worden aan de Stichting Waarborgfonds Kinderopvang, de Stichting Waarborgfonds Sport en de Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector.

Deze waarborgfondsen hebben naast de nodige expertise op hun vakgebied ook nog eens vaak toegang tot de kapitaalmarkt. Zij kunnen hierdoor tegen dezelfde concurrerende voorwaarden leningen aanbieden als de gemeente. De waarborgfondsen vervullen een belangrijke rol. Zij begeleiden en beoordelen de aanvraag van een vereniging of stichting. Daarnaast nemen zij bij borgstelling de risico’s op zich, dit in tegenstelling tot de huidige situatie, waarbij de gemeente alle risico’s loopt.

Beleidsregels voor het verstrekken van geldleningen aan verenigingen en stichtingen door de gemeente

Het verstrekken van geldleningen behoort niet tot de primaire kerntaken van de gemeente. Kan een vereniging zich wenden tot een bankinstelling en/of een waarborgfonds, dan dient zij dit ook te doen. Waarborgfondsen hebben de expertise en de contacten om aanvragen te begeleiden. In uitzonderingsgevallen kan nog een verzoek gericht worden aan het gemeentebestuur. De gemeente hanteert bij deze verzoeken de volgende regels:

 • -

  de voorwaarden voor het verstrekken van geldleningen dienen marktconform te zijn. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de voorwaarden van bankinstellingen en waarborgfondsen;

 • -

  indien een vereniging of stichting een beroep kan doen op een waarborgfonds voor borgstelling is dit verplicht;

 • -

  om de risico’s van de gemeente te beperken dient naast de vestiging van het recht van hypotheek (indien sprake is van een onroerend goed) ook een risicovoorziening gevormd te worden;

 • -

  er dient een renteopslag van 0,5% gehanteerd te worden voor de jaarlijkse beheerskosten.

Beleidsregels voor de verlening van garanties

Het komt voor dat verenigingen en stichtingen zonder garantstelling geen lening kunnen afsluiten bij geldverstrekkers. In het kader van het uitoefenen van de publieke taak kan de raad besluiten tot verlening van zo’n garantie.

Ook voor het verlenen van garanties dienen op basis van de huidige inventarisatie de nodige beleidsregels worden vastgelegd. Dit om zowel intern(ambtelijk, politiek) als extern (verenigingen en stichtingen) duidelijkheid te verschaffen.

De beleidsregels zijn vastgelegd in de bijgevoegde ‘Verordening Algemene Garantievoorwaarden’.

Uitgangspunt hierbij is geweest:

 • -

  de gemeente opereert zoveel mogelijk risicomijdend;

 • -

  verenigingen en stichtingen moeten een beroep doen op de voorliggende voorzieningen van een waarborgfonds;

 • -

  de gemeente neemt het standpunt van het betreffende waarborgfonds over;

 • -

  valt de aanvraag buiten de reikwijdte van het waarborgfonds, dan kan de vereniging of stichting terecht bij de gemeente.

Samenvattend stellen wij u voor te besluiten tot het:

a.instemmen met de voorgestelde beleidsregels over het verstrekken van geldleningen aan verenigingen en stichtingen;

b.vaststellen van de verordening regelende de algemene voorwaarden bij de verlening van garanties aan niet-natuurlijke personen door de gemeente Uden.

a.De besluiten bieden wij u hierbij in ontwerp ter vaststelling aan.

a.Uden, 17 december 2002

a.Burgemeester en wethouders van Uden

a.de secretaris de burgemeester

a.Espie1.rvs

raadsbesluit

a.De Raad van de gemeente Uden;

a.gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 17 december 2002;

a.inhoudende het beleid ten aanzien van de verlening van garanties en het verstrekken van geldleningen;

a.b e s l u i t

 • a.

  instemmen met de voorgestelde beleidsregels over het verstrekken van geldleningen aan verenigingen en stichtingen;

 • b.

  vaststellen van de verordening regelende de algemene voorwaarden bij de verlening van garanties aan niet-natuurlijke personen door de gemeente Uden.

a.Vastgesteld in de openbare vergadering van 13 maart 2003.

a.De Raad voornoemd

a.de griffier de voorzitter

a.Espie1.rvs