Verordening Alleenrecht Stichting Bewegwijzering Nederland

Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Intitulé

Verordening Alleenrecht Stichting Bewegwijzering Nederland

De raad van de gemeente Borger-Odoorn;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 18-11-2011;

overwegende dat het algemene belang (uniformiteit en continuïteit van bewegwijzering) en de verkeersveiligheid (een duidelijke bewegwijzering bevordert de verkeersveiligheid) gediend wordt.

gelet op:

artikel 149 van de Gemeentewet;

artikel 18 van de Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en dienste;

artikel 17 van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (BAO);

artikel 4 van het Aanbestedingsbeleid voor diensten en levering;

BESLUIT:

Vast te stellen de “Verordening Alleenrecht Stichting Bewegwijzering Nederland” (SBN).

Artikel 1

Ten behoeve van de algemene en uniforme uitstraling van bewegwijzering binnen de gemeente Borger-Odoorn, wordt de uitvoering van de bewegwijzeringswerkzaamheden onder toepassing van artikel 18 Richtlijn 2004/18/EG en artikel 17 BAO door middel van het vestigen van een exclusief recht gegund.

Artikel 2

Het exclusieve recht als bedoeld in artikel 1 wordt verleend aan de Stichting Bewegwijzering Nederland (SBN).

Artikel 3

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Alleenrecht Stichting Bewegwijzering Nederland”.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2012.

Vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 18-11-2011.

Ondertekening

Namens de raad van de gemeente Borger-Odoorn,

de griffier

H.J. van Olst

de voorzitter

M.L.J. Out