Nadere regels voor graven en asbezorging Borger-Odoorn 2012

Geldend van 01-03-2012 t/m heden

Intitulé

Regels voor graven en asbezorging Borger-Odoorn 2012

Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn,

gelet op artikel 10, 9e lid en artikel 17, 3e lid van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Borger-Odoorn 2012;

besluiten vast te stellen de volgende nadere regels voor graven en asbezorging op de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Borger-Odoorn.

Artikel 1. Begripsbepalingen

Deze nadere regels verstaan onder:

 • 1.

  grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf of gedenkplaats;

 • 2.

  gedenkteken: steen, zerk of ander monument, daaronder begrepen kettingen en hekwerken;

 • 3.

  grafbeplanting: winterharde kruid- en houtachtige beplanting;

 • 4.

  stiep: onderdeel van een fundering, bestaande uit een blok van metselwerk, beton of staal;

 • 5.

  herdenkingsmonument: een mogelijkheid om overledenen die zijn verstrooid of waarvan de graven in de loop van de tijd zijn opgeruimd, te herdenken.

Artikel 2. Indeling graven en asbezorging

 • 1. Indeling graven en asbezorging geschiedt volgens de volgende tekeningen met corsanummer:

  a. begraafplaats Borger;

  11.26235

  b. begraafplaats Nieuw-Buinen 32

  11.26236

  c. begraafplaats Nieuw-Buinen 42

  11.26237

  d. begraafplaats Odoorn;

  11.26238

  e. begraafplaats Valthe;

  11.26239

  f. begraafplaats Valthermond-West;

  11.26240

  g. begraafplaats Valthermond-Oost;

  11.26241

  h. begraafplaats 2e Exloërmond;

  11.26242

 • 2. De particuliere graven en algemene graven worden als volgt ingedeeld:

  • a.

   graven met een staand of liggend gedenkteken en gras zonder grafbeplanting;

  • b.

   graven met een liggend gedenkteken met of zonder staand gedenkteken;

  • c.

   graven zonder eisen ten aanzien van een liggend of staand gedenkteken;

  • d.

   particuliere graven waarin per graf twee lijken (twee diep) kunnen worden begraven;

  • e.

   kindergraven.

 • 3. Voor asbezorging zijn op de begraafplaatsen delen ingericht voor:

  • f.

   urnengraven;

  • g.

   urnennissen;

  • h.

   strooiveld.

 • 4 Voor herdenking kunnen plaatjes worden geplaatst op een:

  • i.

   herdenkingsmonument.

Artikel 3. Afmetingen grafbedekking

 • 1. De maximum afmetingen voor het aanbrengen van een grafbedekking op een particulier of algemeen (urnen)graf zijn:

  • a.

   op een enkel graf: breedte 100 cm en lengte 200 cm;

  • b.

   op een dubbel graf: breedte 200 cm en lengte 200 cm;

  • c.

   op een kindergraf (indien speciale lokatie op de begraafplaats): breedte 60 cm en lengte 120 cm

  • d.

   op een urnengraf: breedte 50 cm en lengte 75 cm.

Artikel 4. Hoogte grafbedekking

 • 1. De maximum hoogte voor het staand gedeelte van een gedenkteken is:

  • a.

   op een enkel graf: hoogte 150 cm;

  • b.

   op een dubbel graf: hoogte 150 cm;

  • c.

   op een kindergraf (indien speciale lokatie op de begraafplaats): hoogte 100 cm;

  • d.

   op een urnengraf: hoogte 50 cm.

 • 2. De maximale hoogte van de grafbeplanting is 50 cm.

Artikel 5. Aanvraag vergunning grafbedekking

 • 1. Voor het aanvragen van een vergunning voor het hebben van een grafbedekking dient gebruik te worden gemaakt van het door het college vastgesteld aanvraagformulier gedenkteken:

  • a.

   dit aanvraagformulier gedenkteken moeten met en de daarbij behorende bescheiden worden ingediend:

   • 1.

    een ontwerptekening met ten minste:

    • a.

     een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;

    • b.

     de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;

    • c.

     de vermelding of de letters etc. ingehakt, opgehakt of van metaal zijn;

    • d.

     de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s);

    • e.

     het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop.

   • 2.

    een verklaring van de leverancier van het gedenkteken waaruit blijkt dat deze voor een termijn van tenminste 15 jaar garant staat voor:

    • a.

     gratis herstel van eventuele schade aan het gedenkteken (w.o. scheuren, splijten, verzakken, instorten, loslaten van letters, figuren of tekens), als gevolg van constructie - of montage-fouten, gebrek in de verwerkte natuursteen of het gebruikte materiaal zelf;

    • b.

     het juist toepassen van de dookverbinding tussen de verschillende onderdelen en het plaatsen van het gedenkteken op een volledig gewapende betonfundering met stiepen vanaf de vaste grondlaag of kelders.

 • 2. De beslissing op de vergunningsaanvraag wordt door het college schriftelijk meegedeeld.

Artikel 6. Nadere eisen gedenkteken

 • 1. Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, glas, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort.

 • 2. De lengte en de breedte van het gedenkteken mogen die van het graf niet overschrijden.

 • 3. De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden.

Artikel 7. Plaatsen van gedenkteken

 • 1. Het tijdstip van plaatsing van het gedenkteken dient tenminste 2 werkdagen tevoren kenbaar gemaakt te worden aan de beheerder. Het plaatsen van de gedenktekens dient plaats te vinden op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.00 uur.

 • 2. Bij het plaatsen van een gedenkteken dient de verleende vergunning te worden overlegd.

Artikel 8. Grafbedekking

 • 1. Het is niet toegestaan losse voorwerpen van glas of een ander breekbaar, niet vorstbestendig materiaal op een graf te leggen.

 • 2. Het is niet toegestaan buiten de maatvoering van het graf, urnengraf of urnennis één of meerdere kantafzettingen, beplanting of materialen aan te brengen.

 • 3. Het vermelden van een firmanaam of enige andere reclame op een grafbedekking of onderdeel daarvan is verboden.

 • 4. Alle sporen van afval, ontstaan tengevolge van werkzaamheden op of aan de grafbedekking dienen van de begraafplaats te worden meegenomen. Beschadigingen, ontstaan tengevolge van werkzaamheden op of aan de grafbedekking moeten worden hersteld.

Artikel 9. Grafbeplanting

 • 1. De oppervlakte van een particulier graf kan door de rechthebbende van het graf worden beplant met gewassen, die de voor het graf beschikbare oppervlakte (zie art. 3) en hoogte (art 4) niet overschrijden of door snoeien binnen de toegestane maten kunnen worden gehouden.

 • 2. Gewassen die buiten bovengenoemde ruimte worden geplant cq. groeien, kunnen door de gemeente worden verwijderd, zonder dat de gemeente tot enige vergoeding verplicht is.

Artikel 10. Losse bloemen, planten en voorwerpen

 • 1. Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is verboden om vazen van glas of ander breekbaar, niet vorstbestendig materiaal te plaatsen. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen.

 • 2. Op een strooiveld is het verboden om (pot)planten, bloemen in vazen en losse bloemen, (kunst)voorwerpen of speelgoed te plaatsen. Losse bloemen kunnen worden geplaatst bij het herdenkingsmonument.

Artikel 11. Slotbepalingen

 • 1. Deze nadere regels treden in werking op 1 maart 2012.

 • 2. Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Regels voor graven en asbezorging gemeente Borger-Odoorn.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van gemeente Borger-Odoorn op 24 januari 2012,

De secretaris
De voorzitter

Toelichting REGels voor graven en asbezorging Borger-odoorn 2012

Artikel 1.

In dit artikel worden de gebruikte begrippen gedefinieerd.

Artikel 2

De Inrichtingsvisie begraafplaatsen Borger-Odoorn uit 2010 is de basis voor de nieuwe indeling van graven. De indeling wordt ondersteund door tekeningen. Hierop zijn ook de plaatsen van de kindergraven, urnengraven, urnennissen en het strooiveld weergegeven.

Artikel 3

De maximum afmetingen voor de grafbedekking gelden voor de genoemde graven; ongeacht of er een gedenkteken of grafbeplanting wordt aangebracht.

Artikel 4

De maximum hoogte geldt alleen voor het gedenkteken. Voor beplanting is de maximum hoogte 50 cm (zie artikel 9).

Artikel 5.

Voor het hebben of vervangen van een grafbedekking dient een vergunning te worden aangevraagd. Indien het graf alleen wordt beplant (zonder gedenkteken) hoeft geen vergunning te worden aangevraagd.

Op de werktekeningen zullen ook gegevens moeten worden vermeld als de naam van de rechthebbende op het graf en de plaats van het graf (vak en nummer). Het materiaal en de grootte van de letters en figuren verdient aandacht, aangezien de bevestiging soms kan loslaten. In de praktijk vindt ten behoeve van de nabestaanden meestal een controle plaats of het werk overeenkomstig de opdracht is uitgevoerd. Daarom kan een volledige opgave van de tekst, het lettertype en de figuratie van betekenis zijn.

De bekendmaking van de beschikking van het college geschiedt door middel van toezending of uitreiking aan de aanvrager.

Als men een gedenkteken heeft, kan het, als het oud en versleten is, vervangen worden. Als de nieuwe steen conform de oude steen is, is er geen nieuwe vergunning nodig. Er wordt immers nog steeds aan de voorwaarden van die vergunning voldaan.

Als men echter een ander model wenst, of een andere afwijking van de oude goedgekeurde tekening, zal een nieuwe vergunning moeten worden aangevraagd.

Artikel 6.

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 7.

In verband met controle op de plaatsing en het overhandigen van de vergunning kan het plaatsen van een gedenkteken alleen op werkdagen plaats vinden.

Artikel 8.

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 9.

Bij het aanbrengen van een grafbeplanting dient met de soortkeuze rekening gehouden te worden dat de beplanting niet te groot en te breed wordt. Dit kan ook worden bereikt door regelmatig te snoeien. Wordt de beplanting verwaarloosd dan kan de beplanting door de gemeente worden verwijderd zonder overleg met de rechthebbende en zonder enige vergoeding.

Artikel 10.

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 11.

Dit artikel spreekt voor zich.

Tekening begraafplaats Borger 11.26235

Tekening begraafplaats Nieuw-Buinen 11.26236

Tekening begraafplaats Nieuw-Buinen 11.26237

Tekening begraafplaats Odoorn 11.26238

Tekening begraafplaats Valthe 11.26239

Tekening begraafplaats Valthermond-West 11.26240

Tekening begraafplaats Valthermond-Oost 11.26241

Tekening begraafplaats Tweede Exloërmond 11.26242

[Klik hier om het document te downloaden]