Uitvoeringsrichtlijnen Monumentenzorg Leeuwarden (UML)

Geldend van 16-01-2014 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Leeuwarden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Uitvoeringsrichtlijnen Monumentenzorg Leeuwarden (UML)
Citeertitel Uitvoeringsrichtlijnen Monumentenzorg Leeuwarden (UML)
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Besluit omgevingsrecht, bijlage II, artikel 3a, juncto artikel 2, lid 1
  2. Erfgoedverordening gemeente Leeuwarden
  3. Verordening Restauratiefonds Leeuwarden 2005

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden van 9 januari 2018 is deze gemeentelijke regeling van toepassing verklaard op het hele grondgebied van de gemeente Leeuwarden, zoals dat per 1 januari 2018, op grond van de Wet van 8 maart 201 tot herindeling van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Sudwest-Fryslan, is ontstaan. N.B. besluit is van kracht per 01-01-2018

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-01-2014 Nieuwe regeling

07-01-2014

Huis aan Huis; 15 januari 2014

-
15-05-2012 16-01-2014 Nieuwe regeling

15-05-2012

Huis aan Huis; 25 juli 2012

-