Nadere regels evenementen Steenwijkerland 2012

Geldend van 11-11-2014 t/m heden

Intitulé

Nadere regels evenementen Steenwijkerland 2012

De burgemeester van de gemeente Steenwijkerland, overwegende, dat het wenselijk is nadere regels te geven voor het organiseren van evenementen in de gemeente Steenwijkerland;

gelet op de bepalingen van de Algemene Wet Bestuursrecht en artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening Steenwijkerland 2009.

Besluit d.d. 10 juli 2012:

 • I.

  vast te stellen de “Nadere regels evenementen Steenwijkerland 2012;

 • II.

  te bepalen dat deze regels in werking treden één dag na bekendmaking.

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1. In deze nadere regels wordt onder evenement verstaan elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van:

  • a.

   bioscoopvoorstellingen/theatervoorstellingen in daarvoor bestemde lokaliteiten.

  • b.

   markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet en artikel 5:22 van de Algemene plaatselijke verordening Steenwijkerland;

  • c.

   kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;

  • d.

   het in een inrichting in de zin van de Drank en Horecawet gelegenheid geven tot dansen;

  • e.

   betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;

  • f.

   activiteiten als bedoeld in artikel 2:39 van de Algemene plaatselijke verordening Steenwijkerland;

  Onder evenement wordt mede verstaan:

   • a.

    een herdenkingsplechtigheid;

   • b.

    een braderie;

   • c.

    een optocht, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2:3 van de Algemene plaatselijke verordening Steenwijkerland, op de weg;

   • d.

    een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg;

   • e.

    een klein evenement.

 • 2. Onder klein evenement (categorie A) wordt verstaan een straatfeest, buurtbarbecue, kleine in- of optocht of wandeltocht op één dag.

 • 3. Situatietekening: een tekening (minimaal schaal 1:1000) waarop inzichtelijk wordt gemaakt hoe de indeling is van het evenemententerrein en waar alle in de aanvraag aangegeven voorzieningen zijn geplaatst.

 • 4. Indelingstekening: een tekening (minimaal schaal 1:100) waarop inzichtelijk wordt gemaakt hoe de indeling van een tent er uit ziet.

 • 5. Identiek evenement: een evenement dat meerdere keren binnen één kalenderjaar door dezelfde organisator wordt georganiseerd iedere keer op dezelfde locatie en met hetzelfde onderwerp en opzet.

 • 6. Nieuw evenement: een evenement dat qua opzet en organisatie nog niet eerder binnen de gemeente Steenwijkerland heeft plaatsgevonden.

 • 7. Categorie A, B en C: zie voor de omschrijving artikel 8 van deze nadere regels.

Artikel 2 Doelstelling

Organisatoren van evenementen en burgers duidelijkheid geven over de wijze waarop evenementenvergunningen worden afgedaan.

Artikel 3 Indienen aanvraag

 • 1. De aanvraag voor een evenementenvergunning moet tenminste vier weken voor aanvang van het evenement volledig ingevuld worden ingediend.

 • 2. In afwijking van de termijn genoemd in lid 1 moeten aanvragen voor evenementen die vallen onder categorie C en voor nieuwe evenementen van categorie B in ieder geval minimaal acht weken voor de aanvang van het evenement volledig ingevuld worden ingediend.

 • 3. Aanvragen als bedoeld in lid 2 moeten in persoon worden ingediend bij de gemeente Steenwijkerland. Op die wijze kan de volledigheid van de aanvraag direct worden getoetst en kunnen onduidelijkheden of tekortkomingen direct met de aanvrager worden besproken.

 • 4. Indien een aanvraag voor een evenementenvergunning te laat is ingediend, kan deze buiten behandeling worden gelaten.

 • 5. Een evenementenvergunning moet worden aangevraagd met een daarvoor door de gemeente beschikbaar gesteld aanvraagformulier.

 • 6. Indien ten behoeve van het evenement voorwerpen worden geplaatst, zoals tenten, podia, horecavoorzieningen en dergelijke, moet tevens een situatietekening ( minimaal schaal 1:1000) worden bijgevoegd waarop duidelijk staat aangegeven welke voorwerpen worden geplaatst en op welke locatie. Indien een tent wordt geplaatst moet bij de aanvraag een indelingstekening worden bijgevoegd (minimaal schaal 1:100).

 • 7. Bij evenementen die vallen onder categorie C moet naast de hierboven al genoemde bescheiden een lijst worden ingediend waarin duidelijk staat weergegeven welke activiteiten tijdens het evenement plaatsvinden, op welke locatie en op welk tijdstip. Dit overzicht mag worden vervangen door een draaiboek van het evenement indien deze informatie daarin staat opgenomen.

 • 8. Indien een identiek evenement meerdere keren binnen één kalenderjaar wordt georganiseerd, kan voor dat kalenderjaar volstaan worden met één aanvraag.

Artikel 4 Schaatstochten

In afwijking van het bepaalde in artikel 3, gelden voor schaatstochten de volgende regels.

 • 1.

  Voor het verkrijgen van een evenementenvergunning voor een schaatstocht hoeft geen aanvraagformulier te worden ingediend. Het draaiboek van de tocht wordt gezien als aanvraag. De wijze waarop dit draaiboek moet worden ingediend staat weergegeven in onderstaand stroomschema “indienen draaiboek”. Indien een schaatstocht wordt georganiseerd, kan worden volstaan met een melding. De wijze waarop de melding moet worden gedaan staat weergegeven in onderstaand schema “aanmelden toertocht”.

 • 2.

  De termijn waarbinnen de melding moet worden gedaan is minimaal 24 uur voor aanvang van de tocht. Voor de Overijsselse Merentocht geldt een termijn van 5 werkdagen in verband met de omvang van dit evenement.

 • 3.

  De melding wordt alleen geaccepteerd indien de KNSB goedkeuring heeft gegeven aan het draaiboek en de tocht.

 • 4.

  Direct na de melding wordt een operationeel overleg ingepland waarbij aanwezig zullen zijn vertegenwoordigers van de gemeente, politie, brandweer, GHOR en de organisator van de tocht.

 • 5.

  Definitieve goedkeuring voor het organiseren van een schaatstocht wordt gegeven na afloop van het operationele overleg.

 • 6.

  Er mogen binnen de gemeente Steenwijkerland maximaal drie schaatstochten gehouden worden op dezelfde dag. Uitzonderingen hierop zijn:

  • -

   de dag dat de Overijsselse Merentocht wordt gereden. Op die dag mogen geen andere tochten worden georganiseerd;

  • -

   indien de 4e tocht betreft de OV16 Kuinre-Scheenetocht van de IJsclub Kuinre,

   de OV17 Vollenhoofse Toertocht van IJsclub Vooruitgang in Vollenhove,

   de OV18 Zwartemeer-Kadoelentocht van IJsclub Nooitgedacht in De Krieger,

   of de OV19 Zwartemeer-Kadoelen Rondetocht van IJsclub Nooitgedacht in De Krieger.

   Deze tochten zijn qua omvang kleiner dan de overige tochten en één van deze tochten mag als 4e tocht georganiseerd worden mits dit positief is beoordeeld door de evenementenwerkgroep.

 • 7.

  Een melding wordt niet geaccepteerd indien het de eerste schaatstocht van het schaatsseizoen binnen Nederland betreft en er op die dag binnen Nederland geen andere schaatstochten worden georganiseerd. Indien het de eerste schaatstocht binnen de gemeente Steenwijkerland betreft en er op die dag geen andere schaatstochten binnen de gemeente Steenwijkerland worden georganiseerd, zal de melding worden besproken in de evenementenwerkgroep en zal afhankelijk van de situatie worden beoordeeld of de tocht kan plaatsvinden.

 • 8.

  Indien een aangemelde toertocht door omstandigheden niet door kan gaan, dient de organisator hiervan bij de gemeente melding te doen uiterlijk om 15.00 uur op de dag voorafgaande aan de tocht. De organisator van een afgemelde tocht dient op de dag waarop de tocht geannuleerd is wel ondersteuning te bieden t.a.v. hulpverlening (o.a. inzet quads) en parkeerbegeleiding binnen het gebied waar de tocht zou hebben plaatsgevonden.

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

Artikel 5 Vergunninghouder

De vergunning wordt uitsluitend verleend aan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon. Indien de aanvrager een rechtspersoon betreft, dient deze te staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 6 Beoordelen aanvragen

 • 1.

  Aanvragen voor evenementen die vallen onder categorie C en nieuwe evenementen van categorie B worden integraal behandeld in de evenementenwerkgroep. Indien het voor een goede beoordeling nodig is zal de aanvrager hierbij worden uitgenodigd. De aanvrager kan ook op eigen verzoek een nadere toelichting geven in deze werkgroep.

 • 2.

  Aanvragen voor evenementen worden gepubliceerd in de Steenwijkerland Expres en op de gemeentelijke website om belangstellenden vooraf te informeren en de mogelijkheid te bieden hun zienswijze te geven.

 • 3.

  Tijdens de beoordeling van een aanvraag wordt met overlast- en veiligheidsaspecten rekening gehouden. Om dit te kunnen reguleren zullen er voorschriften worden verbonden aan de evenementenvergunning. In deze nadere regels wordt duidelijk gemaakt welke voorschriften en criteria in ieder geval aan een evenementenvergunning worden verbonden. Daarnaast kunnen, ter voorkoming van overlast en vanuit het oogpunt van veiligheid/bescherming van de openbare orde, aanvullende normen en voorschriften worden opgenomen.

 • 4.

  Ernstige overlast, het niet nakomen van opgelegde vergunningsvoorschriften of ernstige verstoring van de openbare orde kan leiden tot het weigeren van een evenementenvergunning in de toekomst.Overlast, veiligheidsaspecten en zaken die betrekking hebben op de openbare orde, zijn niet altijd te voorzien. Soms worden tijdens of na afloop van een evenement klachten ontvangen. Indien hier ten tijde van het evenement geen adequaat antwoord op is, dan zal hierover met de vergunninghouder na afloop van het evenement worden gesproken. Indien voor hetzelfde evenement in de toekomst opnieuw een vergunningaanvraag wordt ingediend, zullen deze aspecten nadrukkelijk bij de nieuwe beoordeling worden betrokken.

 • 5.

  Wanneer verschillende organisatoren op dezelfde dag een evenement plannen, zal op grond van openbare orde en veiligheidsaspecten gekeken worden of de evenementen naast elkaar kunnen plaatsvinden. Indien het samenvallen van evenementen problemen kan opleveren voor de openbare orde en/of veiligheid, dan kunnen de evenementen niet tegelijkertijd plaatsvinden.

 • Voor de beoordeling welk evenement voorrang geniet zijn achtereenvolgens bepalend:

  • -

   risico’s en (gegarandeerde) paraatheid van hulpverleningsdiensten bij calamiteiten;

  • -

   mate van onderling overleg tussen de organisatoren;

  • -

   de opgebouwde rechten, doordat een evenement al vaker heeft plaatsgevonden;

  • -

   de positieve dan wel negatieve ervaringen in voorgaande jaren;

  • -

   volgorde van binnenkomst waarop de aanvragen zijn ontvangen.

 • 6.

  Voor een identiek evenement dat meerdere keren binnen één kalenderjaar wordt georganiseerd, wordt één besluit genomen.

Artikel 7 Categorisering evenementen

 • 1. Op grond van artikel 2:25 tweede lid van de Apv geldt voor de in artikel 2:24 van de Apv omschreven kleine evenementen een meldingsplicht. Deze evenementen zijn categorie A evenementen.

 • 2. Alle andere evenementen zijn categorie B of categorie C evenementen.

Artikel 8 Categorie-indeling evenementen

Categorie A

Categorie B

Categorie C

Kenmerken:

Kenmerken:

Kenmerken:

-zie de artikelen 2:24

en 2:25 Apv.

-met mechanisch versterkte muziek die overdag en/of ’s avonds plaatsvindt;

-zeer luidruchtige evenementen met mechanisch versterkte muziek en/of live muziek;

-voor deze categorie

geldt een

meldingsplicht.

-gedragen door de lokale bevolking;

-geluidsproductie tot (ver) buiten plaats evenement hoorbaar;

-vaak een traditie binnen een wijk en/of dorp;

-eindtijdstip na 23.00 uur;

-evenementen die door hun omvang en de te nemen maatregelen niet vallen onder categorie A;

-in beperkte mate gedragen door de bevolking;

-evenementen die door hun karakter geen groot risico opleveren als het gaat om ernstige overlast en/of openbare orde problemen.

-vaak meerdaagse evenementen;

-grote publieke belangstelling.

-evenementen die door hun karakter

een verhoogd risico opleveren als

het gaat om ernstige overlast en/of

openbare orde problemen.

Artikel 9 Promotie- en degradatieregeling

Op basis van de in artikel 8 opgenomen kenmerken zijn evenementen in te delen in een categorie. Deze indeling is niet statisch. Blijkt naar aanleiding van het programma of na advies op grond van openbare orde en/of veiligheid dat een evenement in een zwaardere of lichtere categorie moet worden ingedeeld, kan dit worden aangepast. Dit is ter beoordeling van de burgemeester.

Artikel 10 Normering en voorschriften per categorie

Categorie A

Categorie B

Categorie C

Zie de artikelen 2:24 en 2:25 Apv.

a.Eindtijdstip muziek:

a.Eindtijdstip muziek:

-afhankelijk van aanvraag, maar uiterlijk 01.00 uur ;

-afhankelijk van de aanvraag, maar uiterlijk 01.00 uur;

-Uiterlijk 24.00 uur op dagen waarop geen vrije dag volgt.

-24.00 uur op dagen waarop geen vrije dag volgt;

-Uiterlijk 04.00 uur in de nacht van 31 december op 1 januari (oud en nieuw)

-voor bestaande traditionele evenementen kan een ander (later) eindtijdstip worden opgelegd, maar uiterlijk 02.00 uur.

-Uiterlijk 04.00 uur in de nacht van 31 december op 1 januari (oud en nieuw)

b.Eindtijdstip ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet:

b.Eindtijdstip ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet:

-30 minuten na het einde van de muziek.

-30 minuten na het einde van de muziek.

c.Geluidsnorm:

c.Geluidsnorm

-Max. 85 dB(A) op de gevels van omliggende panden. Voor muziekgeluid mag geen bedrijfsduurcorrectie worden toegepast. Bij herkenbaarheid van muziekgeluid wordt geen toeslag van 10 dB(A) in rekening gebracht.

-Max. 85 dB(A) op de gevels van omliggende Panden. Voor muziekgeluid mag geen bedrijfsduurcorrectie worden toegepast. Bij herkenbaarheid van muziekgeluid wordt geen toeslag van 10 dB(A) in rekening gebracht.

d.Vergunninghouder is verplicht direct omwonenden te informeren over het plaatsvinden van het evenement.

d.Schenken in plastic of papier verplicht. Voor verpakkingen waaruit wordt geschonken geldt dat deze ook zoveel mogelijk moeten bestaan uit plastic of papier. Indien dit niet mogelijk is moet de verpakking zodanig worden bewaard dat deze niet onder handbereik kan komen van bezoekers van het evenement. Dit geldt ook voor lege verpakkingen.

e.Schenken in plastic of papier verplicht. Voor verpakkingen waaruit wordt geschonken geldt dat deze ook zoveel mogelijk moeten bestaan uit plastic of papier. Indien dit niet mogelijk is moet de verpakking zodanig worden bewaard dat deze niet onder handbereik kan komen van bezoekers van het evenement. Dit geldt ook voor lege verpakkingen.

e.Professionele beveiliging verplicht wanneer dat op basis van het programma nodig is en/of wanneer dat op grond van openbare orde

f.Professionele beveiliging verplicht wanneer dat op basis van het programma nodig is en/of wanneer dat op grond van openbare orde en/of veiligheidsaspecten nodig is. Bij dorps- en buurtfeesten kan worden volstaan met eigen toezichthouders mits in het verleden het evenement niet heeft geleid tot ernstige verstoring van de openbare orde.

Artikel 11 Circussen en grootschalige evenementen

 • 1. Vanwege de bijzondere aard van circussen en andere grootschalige evenementen is een aantal terreinen in de gemeente onderzocht en geschikt bevonden voor dit gebruik. Deze terreinen staan opgenomen in het, door de burgemeester vastgestelde, aanwijzingsbesluit “terreinen voor circussen en grootschalige evenementen”.

 • 2. Voor circussen geldt binnen de gemeente Steenwijkerland een maximum van 2 circussen per jaar. Tussen beide dient een periode te zitten van minimaal 3 maanden. Aanvragen voor een vergunning voor het organiseren van een circus worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Artikel 12 Reguliere activiteiten op een terrein waar een evenement wordt gehouden

Bij de organisatie van een evenement, dient de organisator zoveel mogelijk rekening te houden met reguliere activiteiten die normaal op dat terrein plaatsvinden. Daarbij kan gedacht worden aan een horeca terras of een standplaats in de openbare ruimte. Is er geen sprake van een afgesloten evenemententerrein en de ruimte die overblijft is voldoende, dan kan de reguliere activiteit gelijktijdig met het evenement plaatsvinden. Er moet daarbij door de verantwoordelijke persoon voor de reguliere activiteit wel worden voldaan aan de normale regels zoals gesteld in de “nadere regels voor terrassen”, of de “notitie standplaatsen”. Indien er wel sprake is van een afgesloten evenemententerrein, dan kan de activiteit alleen doorgang vinden als dat in overeenstemming is met de organisator van het evenement. In dat geval is de evenementenvergunning bepalend en zijn de regels gesteld in de “nadere regels voor terrassen” en de “notitie standplaatsen”niet van toepassing.

Artikel 13 Regels op een afgesloten evenemententerrein

Op een afgesloten evenemententerrein is de vergunninghouder verantwoordelijk voor een goede gang van zaken. Hiervoor is het de vergunninghouder toegestaan “huisregels”op te stellen. Deze huisregels moeten liggen binnen de grenzen van wat wettelijk is bepaald en kunnen o.a. betrekking hebben op de wijze waarop toegang tot het terrein kan worden verkregen, leeftijdsgrenzen (indien gewenst), het verbod tot het bij zich hebben van bepaalde voorwerpen/goederen en de gevolgen van ongewenst gedrag. Deze “huisregels” moeten duidelijk zichtbaar bij de ingang van het evenemententerrein zijn geplaatst. Indien het wenselijk is dat er gebruik wordt gemaakt van een veiligheidsfouillering (uitsluitend door daartoe bevoegde personen), dan dient ook dit bij de ingang van het evenemententerrein duidelijk zichtbaar voor de bezoekers te worden aangegeven.

Artikel 14 Evenementen in relatie tot hinderbelasting

 • 1. De grens van hinderbelasting voor de omgeving is in de binnenstad van Steenwijk en in Giethoorn met het huidige aantal bestaande evenementen in de periode juli en augustus bereikt. Dit houdt in dat er geen nieuwe evenementen mogen plaatsvinden in deze kernen in de genoemde periode.

 • 2. De beperking van het 1e lid is niet van toepassing op evenementen die:

  • a.

   op dezelfde dag als een bestaand evenement wordt georganiseerd mits op grond van openbare orde en veiligheidsaspecten blijkt dat de evenementen gelijktijdig kunnen plaatsvinden.

  • b.

   een grote promotionele waarde hebben voor de gemeente Steenwijkerland.

Artikel 15 Aansprakelijkheid exploitant

 • 1. De vergunninghouder is verplicht alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen teneinde te voorkomen dat de gemeente Steenwijkerland dan wel derden schade lijden ten gevolge van het gebruik maken van de evenementenvergunning. De vergunninghouder wordt door het verlenen van een evenementenvergunning op geen enkele wijze ontheven van zijn wettelijke aansprakelijkheid of van de naleving van wettelijke voorschriften.

 • 2. Schade aan gemeente-eigendommen die is ontstaan als gevolg van het gebruik maken van de vergunning zal de gemeente voor rekening van de vergunninghouder (laten) herstellen.

Artikel 16 Toezicht en Handhaving

 • 1. Indien er bij een evenement één of meerdere tenten en/of podia worden geplaatst, zal altijd vanuit de overheid preventief toezicht plaatsvinden. Indien er door verschillende disciplines toezicht zal worden uitgevoerd, zal dit zoveel mogelijk integraal worden uitgevoerd.

 • 2. Tijdens categorie C evenementen zal standaard een geluidsmeting plaatsvinden door een daartoe bevoegde instantie om te controleren of aan de opgelegde eis wordt voldaan. Bij overige evenementen kan geluidsmeting plaatsvinden om te controleren of aan de opgelegde eis wordt voldaan. Indien er meerdere klachten komen over het geluid tijdens een bepaald evenement zal, ongeacht de categorie, ook dat evenement extra aandacht krijgen en zal een geluidsmeting plaatsvinden of in de dagen nadat de klachten zijn binnengekomen (indien het een meerdaags evenement betreft) of in de toekomst als het evenement opnieuw georganiseerd wordt.

Artikel 17 Citeertitel

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: “Nadere regels evenementen Steenwijkerland”.

Artikel 18 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking één dag na publicatie, onder gelijktijdige intrekking van de “Beleidsregel behandeling vergunningplichtige evenementen”.

Aldus besloten te Steenwijk op 10 juli 2012.

De burgemeester voornoemd,

M.A.J. van der Tas

Toelichting op de “Nadere regels evenementen Steenwijkerland 2012”

Inleiding

In deze toelichting op de “Nadere regels evenementen Steenwijkerland”, wordt per artikel een toelichting gegeven. Waar nodig wordt een vergelijking gemaakt met de regels uit 2009, worden wijzigingen nader toegelicht en wordt uitgelegd waarom de wijzigingen tot stand zijn gekomen. Allereerst een korte blik op de grondslag van de evenementenvergunning; artikel 2:24 en 2:25 van de Apv.

Algemene plaatselijke verordening Steenwijkerland

Artikel 2:24 Begripsbepaling

In artikel 2:24 wordt aangegeven welke activiteiten onder het begrip “evenement”vallen. Ook wordt in dit artikel onderscheid gemaakt tussen een evenement en een klein evenement. In artikel 2:25 wordt hier nader op in gegaan. Tevens wordt aangegeven welke activiteiten niet vallen onder het begrip “evenement”.

Artikel 2:25 Evenement

In artikel 2:25 is het verbod opgenomen om een evenement te organiseren zonder vergunning van de burgemeester. Het tweede lid stelt dat als er sprake is van een klein evenement er geen vergunning is vereist. Daarbij is limitatief opgenomen aan welke criteria een evenement moet voldoen wil het aangemerkt worden als klein evenement. Ook zijn enkele acties opgesomd die de organisatoren van een dergelijk evenement moeten ondernemen: informeren direct omwonenden en het doen van een vroegtijdige melding.

Onder omwonenden wordt begrepen die omwonenden die mogelijkerwijs overlast zouden kunnen ondervinden van het plaatsvinden van het kleine evenement.

Tijdens het kleine evenement moet de organisator voldoen aan de overige criteria:

 • -

  einde voor 23.00 uur (0.00 uur op een dag waarop een vrije dag volgt);

 • -

  alleen achtergrondmuziek;

 • -

  alleen kleine objecten (bijv. partytent);

 • -

  niet op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats (geen verkeersmaatregel nodig), en;

 • -

  het evenement mag geen belemmering vormen voor het verkeer en de hulpdiensten.

Wanneer daaraan wordt voldaan hoeft de organisator alleen een melding te doen. In alle andere gevallen moet vergunning worden gevraagd.

Artikelgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsomschrijving

Over de in artikel 1 opgenomen definities kan het volgende worden opgemerkt.

Lid 1 en 2.

Hier is aansluiting gezocht bij de definitie zoals die staat opgenomen in de Algemene plaatselijke verordening Steenwijkerland.

Lid 3. Situatietekening

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een evenementenvergunning is het van belang dat inzichtelijk is gemaakt hoe de daadwerkelijke situatie is op en rond het evenemententerrein. Op een tekening kan worden aangegeven waar verschillende voorzieningen geplaatst zijn. Daarbij kan gedacht worden aan tenten, podia, horecavoorzieningen, in- en uitgangen, enz.

Lid 4. Indelingstekening

Indien er een tent of tenten geplaatst worden tijdens een evenement, moet er bij de aanvraag een indelingstekening van die tent/tenten worden bijgevoegd. Uit die tekening moet duidelijk blijken hoe de tent is ingedeeld. Daarbij kan gedacht worden aan in- en uitgangen, plaats brandblussers, opstelling van podia, tribunes, tafels en stoelen en horecavoorzieningen. Met name voor de beoordeling van de vluchtroutes en de brandveiligheid is dit een belangrijk aspect.

Lid 5. Identiek evenement

Het kan voorkomen dat een organisator een bepaald evenement meerdere keren binnen één kalenderjaar organiseert. Indien het hier een evenement betreft met het zelfde onderwerp en het evenement wordt gehouden op dezelfde plaats en volgens dezelfde opzet, dan is er sprake van een identiek evenement. Dat kan bijvoorbeeld gaan om een braderie, rommelmarkt of een beurs met een vast thema.

Lid 6. Nieuw evenement

Het betreft hier een evenement dat qua opzet en organisatie nog niet eerder binnen de gemeente Steenwijkerland heeft plaatsgevonden. Het kan dus gaan om een evenement dat in zijn soort nog niet eerder heeft plaatsgevonden binnen de gemeente Steenwijkerland of het kan gaan om een organisator die onbekend is binnen de gemeente Steenwijkerland. Om duidelijk inzicht te krijgen in de plannen van de organisator en om de organisator duidelijk te maken wat de mogelijkheden zijn binnen de gemeente Steenwijkerland, is er voor gekozen de aanvraag in persoon te laten indienen bij de gemeente Steenwijkerland. Op die wijze kan de volledigheid van de aanvraag direct worden getoetst en kunnen onduidelijkheden of tekortkomingen direct met de aanvrager worden besproken.

Lid 7. Verwijzing uitleg categorie- indeling

Voorverwijzing Categorie A, B en C: zie voor de omschrijving artikel 8 van deze nadere regels.

Artikel 2 Doelstelling

Uit contacten met organisatoren van evenementen en burgers is gebleken dat er behoefte was aan duidelijkheid over de wijze waarop evenementenvergunningen worden afgedaan. Daarnaast is het ook voor de partijen die betrokken zijn bij de vergunningverlening van belang toetsingscriteria te hebben die gevolgd kunnen worden bij de afhandeling van een aanvraag.

Artikel 3 Indienen aanvraag

Een aanvraag voor een evenementenvergunning wordt regelmatig kort voor het plaatsvinden van het evenement ingediend. Soms zelfs zo kort dat administratieve verlening moeilijk of onmogelijk is. Ook is tijd nodig om de burgers te informeren over de aanvraag. Om in ieder geval ervoor zorg te kunnen dragen dat een vergunningaanvraag goed wordt beoordeeld en er voldoende tijd beschikbaar is voor het vragen van eventuele adviezen en publicatie van de aanvraag, is een minimale termijn van vier weken nodig.

Voor grote (categorie C) evenementen is het zelfs noodzakelijk dat er minimaal acht weken beschikbaar zijn tussen het indienen van de aanvraag en het plaatsvinden van het evenement. Veelal houden organisatoren van categorie C evenementen zich al aan deze richtlijn. Organisatoren van nieuwe evenementen zijn in de regel niet bekend met de noodzaak van een tijdige aanvraag vandaar dat de minimale termijn voor een aanvraag is vastgelegd in deze nadere regels.

Met name bij grote (categorie C) evenementen en nieuwe evenementen blijkt in de praktijk dat er veel tijd nodig is om alle benodigde stukken bij elkaar te krijgen die voor een goede beoordeling nodig zijn. Om de aanvrager met het juiste advies te kunnen bijstaan en om de tijd die nodig is om een aanvraag compleet te krijgen zo kort mogelijk te houden, is gekozen voor een persoonlijke indiening bij de gemeente. Op die wijze kan de aanvraag direct worden getoetst op compleetheid en kunnen onduidelijkheden of tekortkomingen direct met de aanvrager worden besproken.

Er wordt al enige tijd gebruik gemaakt van een standaard aanvraagformulier. Dit formulier wordt up to date gehouden en is beschikbaar via de gemeentelijke website.

Bij de aanvraag zullen bijlagen moeten worden bijgevoegd die een goed beeld geven van de activiteiten die zullen plaatsvinden tijdens het evenement en de voorwerpen die op het evenemententerrein worden geplaatst. Ook zal uit de aanvraag moeten blijken hoe wordt omgegaan met zaken zoals parkeren, slecht weer scenario, EHBO, e.d. Dit is nodig voor de beoordeling van de risico’s en de veiligheidsvraagstukken waaronder de brandveiligheid en de bereikbaarheid voor de hulpdiensten.

Indien een identiek evenement meerdere keren binnen één kalenderjaar wordt georganiseerd, kan voor dat kalenderjaar volstaan worden met één aanvraag. Het betreft hier evenementen die georganiseerd worden op exact dezelfde locatie en die qua inhoud niet van elkaar afwijken. Op die wijze wordt tegemoet gekomen aan administratieve lastenvermindering voor de betrokken organisator.

Artikel 4 Schaatstochten

Voor schaatsevenementen geldt een andere termijn. Een dergelijk evenement is zo weersafhankelijk dat aan een lange aanvraagtermijn niet kan worden voldaan. Ook zijn er andere regels gesteld met betrekking tot de wijze van aanvraag. Iedere schaatstocht maakt gebruik van een eigen draaiboek. Dit draaiboek moet ter goedkeuring worden aangeboden bij de KNSB. De gemeente Steenwijkerland verleent uitsluitend een evenementenvergunning voor een schaatstocht indien het draaiboek voor die tocht door de KNSB is goedgekeurd.

Omdat binnen een korte termijn beslist moet worden of het evenement doorgang kan vinden of niet is er voor gekozen een operationeel overleg op te zetten. In dit overleg zitten vertegenwoordigers van de gemeente Steenwijkerland, politie, brandweer, GHOR en de organisator. Deze bezetting is niet limitatief en kan indien nodig worden aangevuld met vertegenwoordigers van ander instanties.

In de stroomschema’s staat weergegeven wat de stappen zijn die doorlopen moeten worden om tot een goedkeuring te komen.

Indien aan alle eisen wordt voldaan, wordt na afloop van het operationele overleg mondeling goedkeuring gegeven voor de besproken tocht. Dit wordt gevolgd door een namens de burgemeester afgegeven schriftelijke vergunning.

Artikel 5 Vergunninghouder

Indien de aanvrager een rechtspersoon betreft, kan de aanvraag uitsluitend worden ingediend door een persoon die bevoegd is namens die rechtspersoon op te treden.

Artikel 6 Beoordelen aanvragen

De categorie C en de nieuwe evenementen van categorie B worden besproken in de evenementenwerkgroep. In deze werkgroep nemen zitting de ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid, beleidsmedewerker Apv en Bijzondere wetten, vergunningverlener Apv, medewerker Toezicht en Handhaving, medewerker Openbare Werken, Politie, Brandweer en GHOR. Indien nodig zullen andere personen adhoc deelnemen aan deze werkgroep. Wanneer daartoe de noodzaak bestaat worden ook de bestaande evenementen van categorie B hier besproken. Dit zou bijvoorbeeld kunnen als het evenement in het verleden problemen heeft opgeleverd. Zo nodig worden de organisatoren uitgenodigd om bij het overleg aanwezig te zijn en eventuele vragen te beantwoorden of nadere toelichting op de plannen te geven. Alle aanvragen worden gepubliceerd waarbij belanghebbenden de kans wordt geboden een zienswijze in te dienen.

Voor vergunningen is een relatief standaard pakket normen en voorschriften beschikbaar. Toch worden voor veel evenementen specifieke normen en voorschriften opgenomen.

Het kan voorkomen dat zich onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor er bij een volgende keer strengere normen en voorschriften opgelegd moeten worden. In de regel krijgt de organisator een herkansing om opnieuw een evenement te organiseren met strengere normen en voorschriften. Wordt ook een tweede jaar daar niet aan voldaan dan moet bepaald worden of er alsnog strengere normen en voorschriften opgesteld moeten worden of dat een evenement niet nogmaals gehouden kan worden.

De evenementenwerkgroep houdt een lijst bij van klachten, geconstateerde overtredingen en andere belangrijke informatie. Deze lijst wordt gebruikt bij de beoordeling van nieuwe aanvragen (voor zover de evenementen waarvoor vergunning wordt gevraagd op de lijst staan). Deze lijst wordt tijdens het evenementenoverleg up to date gebracht met de meest recente informatie. Wanneer een vergunningaanvraag wordt ingediend voor een evenement dat op deze lijst staat, wordt het evenement besproken in het overleg. Zonodig wordt contact onderhouden met de klager en toezichthouder over de stand van zaken betreffende de aanvraag.

Wanneer verschillende organisatoren op dezelfde dag een evenement plannen, zal op grond van

openbare orde en veiligheidsaspecten gekeken worden of de evenementen naast elkaar kunnen

plaatsvinden. Indien het samenvallen van de evenementen problemen kan opleveren voor de openbare

orde en/of veiligheid, dan kunnen de evenementen niet tegelijkertijd plaatsvinden. Dit kan blijken uit een advies van de ambtenaar OOV, politie, brandweer of GHOR. Dit is ter beoordeling van de burgemeester.

Voor de beoordeling welk evenement voorrang geniet zijn vijf criteria opgesteld om te kunnen bepalen welk evenement door kan gaan. Het betreft:

 • -

  risico’s en (gegarandeerde) paraatheid van hulpverleningsdiensten bij calamiteiten;

 • -

  mate van onderling overleg tussen de organisatoren;

 • -

  de opgebouwde rechten, doordat een evenement al vaker heeft plaatsgevonden;

 • -

  de positieve dan wel negatieve ervaringen in voorgaande jaren;

 • -

  volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Indien een identiek evenement meerdere keren binnen één kalenderjaar wordt georganiseerd kan hiervoor, zoals hierboven al is aangegeven, één aanvraag worden ingediend. In dit geval wordt hiervoor ook één besluit genomen. Op die wijze wordt opnieuw tegemoet gekomen aan administratieve lastenvermindering voor de betrokken organisator.

Artikel 7 Categorisering evenementen

Op grond van artikel 2:25 tweede lid van de Apv geldt voor de in artikel 2:24 van de Apv omschreven kleine evenementen een meldingsplicht. Deze evenementen zijn categorie A evenementen.

Onder categorie A evenementen wordt verstaan een straatfeest, buurtbarbecue, kleine in- of optocht of wandeltocht op één dag. Voorts moeten die evenementen voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • a.het evenement voor 23.00 uur of 0.00 uur op een dag waarop een vrije dag volgt, is afgelopen;

 • b.

  alleen achtergrondmuziek ten gehore wordt gebracht

 • c.

  het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten;

 • d.

  slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m2 per object;

 • e.

  de direct omwonenden worden geïnformeerd over het plaatsvinden van het kleine evenement;

 • f.

  de organisator binnen 21 dagen voorafgaand aan het evenement daarvan melding heeft gedaan aan de burgemeester.

Voor het doen van een melding is een (digitaal) formulier beschikbaar.

De burgemeester kan binnen 14 dagen na ontvangst van de melding besluiten het organiseren van een evenement als bedoeld in het tweede lid te verbieden, indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.

Alle overige evenementen zijn categorie B of C evenementen.

Artikel 8 Categorie-indeling evenementen

Zowel categorie B als categorie C evenementen kenmerken zich op een aantal onderdelen. Veelal wordt teruggegrepen op eerdere evenementen om te bepalen binnen welke categorie een evenement valt. Een scheidslijn die te onderscheiden valt is die van traditioneel lokale evenementen zoals dorps- en buurtfeesten enerzijds, en anderzijds de nieuwe(re) vormen van vermaak zoals popfestivals, muziekfeesten en kermissen. Per categorie worden een aantal kenmerken aangegeven die niet perse allemaal van toepassing hoeven te zijn om toch binnen die bepaalde categorie te vallen. De genoemde kenmerken zijn slechts een beperkte opsomming die samen een beeld schetsen om tot de juiste categorie indeling te kunnen komen. Zo zou een muziekfeest met live muziek best een categorie B evenement kunnen zijn als het desbetreffende muziekoptreden deel uitmaakt van een dorpsfeest. Het is dus de samenhang van kenmerken die bepaald welke categorie van toepassing is. Bij twijfel bepaald de burgemeester binnen welke categorie een evenement valt.

Artikel 9 Promotie- en degradatieregeling

Op basis van het programma van evenementen zijn deze ingedeeld in een categorie. Deze indeling is niet statisch. Blijkt naar aanleiding van het programma of na advies op grond van openbare orde en/of veiligheid dat een evenement in een zwaardere of lichtere categorie moet worden ingedeeld, kan dit worden aangepast. Dit is ter beoordeling van de burgemeester.

Artikel 10 Normering en voorschriften per categorie

·Eindtijdstippen

Bij het eindtijdstip wordt gesproken over de eindtijd van de muziek niet van het evenement. In de praktijk is doorgaans het eind van de muziek tevens het eind van het evenement. Het verstrekken van alcoholhoudende drank en snacks mag dan nog 30 minuten langer doorgaan. Hiermee wordt het vertrek van het publiek middels natuurlijk verloop gestimuleerd.

Zou bij het bepalen van de eindtijdstippen de methodiek van de Wet milieubeheer worden

gehanteerd, waarbij de nachtperiode ingaat om 23.00 uur, dan zou dit voor de evenementen

betekenen dat ze om 23.00 uur moeten eindigen. Dit zou de reeds bestaande, vaak jarenlang

bekende evenementen en de aantrekkelijkheid van toekomstige evenementen sterk beperken.

Daarom is in het verleden besloten om bij de bestaande evenementen voorshands de oude eindtijdstippen te handhaven en voor nieuwe evenementen nieuwe eindtijdstippen te bepalen.

In deze nieuwe beleidsregels zijn de eindtijdstippen van evenementen enigszins beperkt ten opzichte van de regels die voorheen werden gehanteerd. Dit heeft te maken met de ervaringen van de afgelopen jaren en de klachten die binnen zijn gekomen over overlast met name door muziek.

Bij het bepalen van de nieuwe eindtijdstippen is een relatie gelegd met de criteria:

 • -

  slaapverstoring (periode na 23.00 uur);

 • -

  of er een vrije dag volgt op het evenement;

 • -

  draagvlak onder de bevolking/omwonenden.

Er is voor gekozen om van zondag tot en met donderdag een maximum eindtijd van 24.00 uur te

hanteren met de mogelijkheid op dagen, waarop een vrije dag volgt, het eindtijdstip te verlengen

naar 01.00 uur. Tot een vrije dag wordt gerekend een dag, die in het weekend valt of die valt in

een vakantieperiode waarin een groot deel van de beroepsbevolking vrij heeft (bijvoorbeeld de

noordelijke bouwvak).

Voor bestaande traditionele evenementen of voor evenementen die een grote promotionele waarde voor Steenwijkerland hebben, kan een ander (later) eindtijdstip worden opgelegd tot uiterlijk 02.00 uur.

Het toestaan van een later eindtijdstip bij bestaande evenementen betekent niet, dat hiervoor vaste

rechten gelden. Veroorzaken deze evenementen overlast dan zal bij een volgende

vergunningaanvraag een vroeger eindtijdstip overwogen worden. Voor een bestaand evenement kan niet een later eindtijdstip worden gevraagd dan in het verleden is vergund.

Voor evenementen die georganiseerd worden in de nacht van 31 december op 1 januari (oud en nieuw) is het eindtijdstip van de muziek vastgesteld op 04.00 uur. Gezien het karakter van oud en nieuw is een later eindtijdstip gewenst ten opzichte van andere data.

·Geluid

In plaats van normen voor in de woning wordt gebruik gemaakt van normen op de gevels van

omliggende woningen. Dit omdat op deze wijze de controle praktisch beter uitvoerbaar is.

Bij de Midweekfeesten locatie Markt zijn dit de omliggende bovenwoningen, op locatie Oosterpoort de dichtstbijzijnde woningen, bij het Dicky Woodstockfestival enkele dichtstbijzijnde woningen en in Blokzijl de woning vlak naast het evenemententerrein.

Voor evenementen die vallen onder de categorie B en C lijkt een geluidsnorm van 85 dB(A) acceptabel. Dit blijkt uit metingen (o.a. tijdens de midweekfeesten) in het verleden. Wel is opgenomen dat er voor muziekgeluid geen bedrijfsduurcorrectie mag worden toegepast. Bedrijfsduurcorrectie houdt een correctie van het gemeten geluidsniveau in. Het betreft een verhouding tussen de tijdsduur dat de geluidbron gedurende de beoordelingstijd in werking is en de duur van die beoordelingsperiode.

Verder wordt er bij herkenbaarheid van muziekgeluid geen toeslag van 10 dB in rekening gebracht. Bij inrichtingen wordt bij de herkenbaarheid van muziek normaliter een toeslag van 10dB toegepast. Bij evenementen wordt dit niet toegepast. Omdat de muziek veelal in de buitenlucht of tent ten gehore wordt gebracht zul je op de gevel van een woning in de buurt al heel snel muziekgeluid herkennen. Dit zou dan betekenen dat de norm al heel snel wordt overschreden en zullen er op veel plekken geen evenementen meer mogelijk zijn.

·Schenken in plastic of papier

Tijdens evenementen mogen dranken uitsluitend worden geschonken in plastic of papier. Voor verpakkingen waaruit wordt geschonken geldt dat deze ook zoveel mogelijk moeten bestaan uit plastic of papier. Indien dit niet mogelijk is moet de verpakking zodanig worden bewaard dat deze niet onder direct handbereik kan komen van bezoekers van het evenement. Dit geldt ook voor de lege verpakkingen die niet zijn gemaakt van plastic of papier.

Deze regels gelden ook voor horecabedrijven die gesitueerd zijn in de omgeving van het evenement. Welke regels voor horecabedrijven van toepassing zijn, staan nader uitgewerkt in de beleidsregel “gebruik plastic of papier door horeca tijdens evenementen”.

Artikel 11 Circussen en grootschalige evenementen

Circussen en andere grote(re) evenementen hebben veelal meer ruimte nodig om activiteiten te ontplooien. Het is daarom van belang specifieke terreinen aan te wijzen die als zodanig gebruikt kunnen worden. In veel gevallen, niet altijd, is er ter plaatse ook beschikking over elektriciteit en mogelijk andere (bijvoorbeeld sanitaire) voorzieningen. Deze terreinen staan opgenomen in het aanwijzingsbesluit “terreinen voor circussen en grootschalige evenementen”.

Voor circussen geldt binnen de gemeente Steenwijkerland een maximum van 2 circussen per jaar.

Tussen beide dient een periode te zitten van minimaal 3 maanden. Aanvragen voor een vergunning

voor het organiseren van een circus worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Artikel 12 Reguliere activiteiten op een terrein waar een evenement wordt gehouden

Het komt regelmatig voor dat een evenement georganiseerd wordt in een stuk openbare ruimte waar op die dag/dagen andere reguliere activiteiten plaatsvinden. Daarbij kan gedacht worden aan een horeca terras of een standplaats. De organisator van het evenement zal dan in overleg met die partij moeten bespreken of die activiteit valt in te passen binnen het evenement. Indien er geen sprake is van een afgesloten evenemententerrein zal in de regel de reguliere activiteit onder de normale voorwaarden voortgang kunnen vinden.

Indien er wel sprake is van een afgesloten evenemententerrein, dan kan de activiteit alleen doorgang vinden als dat in overeenstemming is met de organisator van het evenement immers de organisator/vergunninghouder van het evenement is verantwoordelijk voor een goede gang van zaken op het afgesloten evenemententerrein.

In beide gevallen geldt dat als de openbare ruimte nodig is voor het plaatsen van voorwerpen of organiseren van activiteiten die voor het evenement van belang zijn, het evenement voorrang heeft.

Er is sprake van een afgesloten evenemententerrein indien de toegang tot het terrein verkregen wordt door het passeren van een fysieke afsluiting zoal bijv. hekken een kassa of andere vormen van toezichtscontrole.

Artikel 13 Regels op een afgesloten evenemententerrein

Van de evenementenvergunninghouder wordt verwacht dat deze verantwoordelijk is voor een goede gang van zaken op een afgesloten evenemententerrein. Het ligt daarmee voor de hand dat de vergunninghouder, binnen de grenzen van wat wettelijk is bepaald, “huisregels” mag opstellen. Deze regels kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de manier waarop toegang tot het terrein kan worden verkregen (o.a. toegangsbewijs), leeftijdsgrenzen en andere zaken waaraan een bezoeker zich moet houden.

Ook kan er behoefte zijn aan een veiligheidsfouillering (uitsluitend door daartoe bevoegde personen). Dit is toegestaan mits deze maatregelen duidelijk aan de bezoekers kenbaar worden gemaakt bij de ingang van het terrein.

Artikel 14 Evenementen in relatie tot hinderbelasting

Het aantal evenementen en activiteiten in de binnenstad van Steenwijk en in Giethoorn is de laatste jaren niet afgenomen. Eerder werd al geconstateerd dat de grens van hinderbelasting voor de binnenstad van Steenwijk en in Giethoorn is bereikt. Dit houdt in dat er naast de bestaande evenementen er geen nieuwe evenementen mogen plaatsvinden in deze kernen gedurende de maanden juli en augustus. Deze situatie is niet gewijzigd.

Wel is er een tendens dat er activiteiten worden georganiseerd rondom een bestaand evenement. Indien de burgemeester van mening is dat dit kan plaatsvinden zonder dat hierdoor de openbare orde en/of veiligheid in gevaar komt, dan kan hiervoor een evenementenvergunning worden verleend en kunnen de evenementen gelijktijdig plaatsvinden. Door het verlenen van een evenementenvergunning voor een activiteit rondom een reeds bestaand evenement zal in de regel de hinderbelasting voor de omgeving niet toenemen.

Artikel 15 Aansprakelijkheid exploitant

Ongewijzigd is het artikel over de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.

Artikel 16 Toezicht en Handhaving

Wie belast zijn met het toezicht is geregeld in de Apv. Dit zijn de aangewezen toezichthouders van de afdeling IO en de politie. Beide hebben een toezichthoudende rol waar het evenementen en naleving van evenementenvergunningen betreft. Rapportages van toezichthouders worden gebruikt bij evaluatie van evenementen en zo nodig bij de beoordeling van nieuwe aanvragen.

Nieuw is de controle van de geluidsnormen. Uit de praktijk blijkt dat achteraf niet is vast te stellen of klachten terecht waren of niet. Dit kan alleen als tijdens het evenement metingen zijn uitgevoerd. Daarom wordt bij categorie C evenementen altijd een geluidsmeting verricht. Indien er over andere evenementen klachten komen kan ook hier een meting worden verricht.