Regeling vervallen per 06-01-2014

Verordening Gemeentelijke basisregistratie personen Coevorden

Geldend van 01-08-2012 t/m 05-01-2014

Intitulé

Verordening Gemeentelijke basisregistratie personen Coevorden

No. 2012/935

De raad van de gemeente Coevorden;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, bijlagenummer 935;

Gelet op de

- Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

- Wet bescherming persoonsgegevens

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende Verordening:

Verordening Gemeentelijke basisregistratie personen Coevorden

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a. de Wet: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • b. het Besluit: het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • c. basisadministratie: de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over de bevolking van de gemeente Coevorden als bedoeld in artikel 2 van de wet;

 • d. basisregistratie personen: de basisregistratie aangevuld met de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over personen die niet behoren tot de bevolking van de gemeente Coevorden;

 • e. GBA-V: de verstrekkingsvoorziening als bedoeld in artikel 66a van het Besluit;

 • f. verantwoordelijke: het orgaan dat verantwoordelijk is voor de verwerking van

  persoonsgegevens in de basisregistratie personen en de uitvoering van het autorisatiebesluit;

 • g. beheerder: de functionaris die namens de verantwoordelijke is belast met de

  dagelijkse zorg voor de basisregistratie personen en het beheer van het autorisatiebesluit;

 • h. autorisatiebesluit: een besluit als bedoeld in artikel 91, eerste lid, van de wet betreffende de systematische verstrekking van persoonsgegevens uit de GBA-V of uit de basisadministraties van andere gemeenten;

 • i. ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de wet, in de basisadministratie is opgenomen;

 • j. geregistreerde: degene die niet behoort tot de bevolking van de gemeente Coevorden en over wie de verantwoordelijke persoonsgegevens heeft opgenomen in de basisregistratie personen;

 • k. afnemer: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, 1e lid van de Algemene wet bestuursrecht;

 • l. binnengemeentelijk afnemer: elke afnemer die een orgaan is van de gemeente;

 • m. derde: elke andere persoon of instelling dan een afnemer, een ingeschrevene of een geregistreerde;

 • n. vrije derde: een derde als bedoeld in artikel 100 van de wet;

 • o. authentiek gegeven: een in de basisregistratie personen opgenomen gegeven dat op grond van artikel 3a van de wet als authentiek wordt aangemerkt.

Artikel 2 Verantwoordelijkheid en beheer

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de basisregistratie personen is het college van burgemeester en wethouders;

Beheerder van de basisregistratie personen en het autorisatiebesluit is de functionaris die daarvoor krachtens besluit van de verantwoordelijke wordt aangewezen.

Artikel 3 Doel van de basisregistratie personen

De basisregistratie personen heeft tot doel:

de krachtens een besluit van de verantwoordelijke aangewezen binnengemeentelijke afnemers te voorzien van gegevens ter vervulling van hun taken, zodanig dat deze afnemers kunnen voldoen aan de verplichtingen als bedoeld in artikel 3b en 63 van de wet;

de krachtens een besluit van de verantwoordelijke aangewezen derden te voorzien van

gegevens;

een ingeschrevene en een geregistreerde van hem betreffende gegevens te voorzien;

gegevens te leveren ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 4 Categorieën van personen over wie gegevens worden verwerkt

In de basisregistratie personen worden gegevens verwerkt over ingeschrevenen en geregistreerden.

Artikel 5 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen en toegang tot de GBA-V

De verantwoordelijke regelt de systematische verstrekking van gegevens aan

Binnengemeentelijke afnemers, de toegang van die afnemers tot de basisregistratie, alsmede de verbanden tussen de basisregistratie en andere gegevensverzamelingen van de gemeente;

De verantwoordelijke regelt de verstrekking van de authentieke gegevens uit de

Basisadministratie aan binnengemeentelijke afnemers, ingevolge het verplichte gebruik op grond van artikel 3b van de wet;

De verantwoordelijke regelt de toegang tot de GBA-V van de binnengemeentelijke

Afnemers die daartoe op grond van het autorisatiebesluit zijn geautoriseerd voor de in het

Autorisatiebesluit genoemde publiekrechtelijke taken.

Artikel 6 Verstrekkingen aan vrije derden

Burgemeester en wethouders kunnen gegevens uit de basisadministratie verstrekken in

de gevallen als bedoeld in artikel 100 van de wet.

Zij stellen hiervoor nadere regels.

Overige bepalingen

Artikel 7

De verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van 19 januari 2010 wordt ingetrokken.

Artikel 8

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

Artikel 9

Deze verordening kan worden aangehaald als:

Verordening gemeentelijke basisregistratie personen Coevorden (Verordening BRP).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 juni 2012

De raad voornoemd,

voorzitter, B.J. Bouwmeester

griffier, B. Kunnen