Regeling vervallen per 28-12-2016

Verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2012

Geldend van 02-08-2012 t/m 27-12-2016

Intitulé

Verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2012

Corsaregistratienummer: 12.21447

De Raad van de gemeente Hoorn;

 • -

  gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 mei 2012;

 • -

  gelet op artikel 255, derde lid van de Gemeentewet, artikel 26 Invorderingswet 1990, alsmede de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen:

Besluit vast te stellen de:

VERORDENING KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2012 (VERORDENING KWIJTSCHELDING 2012)

Artikel 1 Omvang en norm

 • 1. Het verlenen van gehele of gedeeltelijke kwijtschelding geschiedt uitsluitend met betrekking tot aanslagen in de gebruiksbelasting van de onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en de rioolheffing.

 • 2. Bij de toepassing van het eerste lid wordt, in afwijking van de krachtens artikel 26 van de Invorderingswet 1990 door de Minister van Financiën bij ministeriële regeling gestelde regels en met inachtneming van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij ministeriële regeling gestelde regels, bij de berekening van de betalingscapaciteit het bedragen van de kosten van bestaan gesteld op 100 percent van de normuitkering (bijstandsnorm) die de belastingschuldige naar de maatstaven van de Wet werk en bijstand (medio 2013 Wet werken naar vermogen) per maand telkens zou kunnen ontvangen.

Artikel 2 Uitgesloten van kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen wordt geen kwijtschelding verleend voor:

 • -

  hondenbelasting, precariobelasting, reclamebelasting, lijkbezorgingrechten, marktgelden, havengelden, parkeerbelastingen, woonwagenrechten en leges.

Artikel 3 Natuurlijk persoon

De kwijtschelding wordt alleen verleend aan een natuurlijk persoon die geen bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent.

Artikel 4 Aanvraagformulier

 • 1. Een verzoek om kwijtschelding moet worden ingediend op het daarvoor bestemde formulier;

 • 2. Indien een aanvraagformulier onvolledig wordt terug ontvangen of de gevraagde bescheiden niet door de aanvrager zijn bijgevoegd, wordt de aanvrager éénmaal in de gelegenheid gesteld de stukken binnen 10 dagen te completeren. Wordt daar niet aan voldaan, kan het verzoek zonder verdere beoordeling worden afgewezen.

Artikel 5 Behandeling kwijtscheldingsaanvragen

Aanvragen om kwijtschelding worden slechts in behandeling genomen indien deze binnen 3 maanden na dagtekening van het aanslagbiljet waarop ze betrekking hebben worden ingediend.

Geen kwijtschelding wordt verleend indien:

 • a.

  de aanvrager over voldoende betalingscapaciteit beschikt;

 • b.

  de aanvrager het kwijtscheldingsformulier genoemd in artikel 4 niet volledig of onjuist heeft ingevuld;

 • c.

  de aanvrager de aanvullende informatie en specificaties die bij het kwijtscheldingsformulier (zie artikel 4) worden gevraagd, niet heeft ingeleverd;

 • d.

  de aanvrager de aanvraag om kwijtschelding niet via het in artikel 4 genoemde formulier heeft gedaan;

 • e.

  het vermoeden bestaat dat er bij de aanvrager onwil om te betalen in het spel is;

 • f.

  aanvrager onjuiste gegevens blijkt te hebben verstrekt;

 • g.

  het feit dat de aanvrager niet kan betalen aan zichzelf te wijten is;

 • h.

  er een wijziging in de financiële omstandigheden in positieve zin van de aanvrager is te verwachten;

 • i.

  aanvrager over "positieve vermogensbestanddelen" beschikt.

Artikel 6 Huishoudens 6 5 + met AOW inkomen

De kwijtscheldingsnorm voor Inwoners van 65 jaar en ouder wordt vastgesteld op 100 procent van de toepasselijke netto AOW-bedragen.

Artikel 7 Eigen bijdrage kinderopvang

Bij de beoordeling van een kwijtscheldingsverzoek wordt bij het bepalen van het netto-besteedbare inkomen rekening gehouden met de netto-kosten van kinderopvang (na aftrek ontvangen kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen kinderopvang).

Voor de berekening van de kosten wordt gerekend met de maximum-uurprijs zoals vermeld in artikel 4, eerste lid, van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in de kosten kinderopvang.

Artikel 8 Ambtshalve kwijtschelding

Het college kan nader te bepalen belastingplichtigen ambtshalve kwijtschelding verlenen.

Artikel 9 Niet verder bemoeilijken

Het college kan bij bijzondere persoonlijke omstandigheden van de belastingplichtige afwijken van de bepalingen in deze verordening.

Artikel 10 Nadere regels

Het college kan nadere regels stellen met betrekking tot deze uitvoering.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang is 1 januari 2012.

 • 3. Deze verordening kan worden aangehaald als " Verordening op de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2012".

Artikel 12 Bekendmaking

Deze verordening zal worden bekendgemaakt door het plaatsen van de verordening in het gemeenteblad. Alsmede wordt in een huis-aan-huisblad meegedeeld dat de verordening voor een ieder kosteloos ter inzage ligt in het gemeentehuis.

Daarnaast zal de tekst van de verordening worden geplaatst op de website van de gemeente.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 juli 2012te Hoorn,

De griffier,                                    de voorzitter,