EILANDSVERORDENING van de 9e mei 1958 tot regeling van de overheidsaansprakelijkheid voor de op de luchthaven ontstane schade

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Intitulé

EILANDSVERORDENING van de 9e mei 1958 tot regeling van de overheidsaansprakelijkheid voor de op de luchthaven ontstane schade

Artikel 1.

Degene, die gebruik maakt van een aan het eilandgebied toebehorend en of door het eilandgebied geëxploiteerd luchtvaartterrein of de zich daarop bevindende opstallen, verbindt zich door die daad van rechtswege afstand te doen van elk recht op uitkering zijdens het eilandgebied wegens schade door of tijdens het verblijf op het luchtvaartterrein of in de opstallen ontstaan aan een vliegtuig of deszelfs uitrusting, bemanning, passagiers, of lading, zomede wegens ontvreemdingen, welke tijdens dat verblijf mochten geschieden.

Artikel 2.

Deze eilandsverordening treedt in werking met ingang van de dag na die harer afkondiging.