Gebiedsaanwijzing voor smartshops, headshops, growshops, belshops/belwinkels en internetcafes

Geldend van 23-10-2008 t/m heden

Intitulé

Gebiedsaanwijzing voor smartshops, headshops, growshops, belshops/belwinkels en internetcafes

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Overeenkomstig artikel 2.3.4.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is het verboden een smartshop, headshop, growshop, belshop/belwinkel en internetcafé te exploiteren zonder vergunning van de burgemeester.

De vergunning kan worden geweigerd indien:

 • -

  de exploitant de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt;

 • -

  de exploitant binnen drie jaar voor de aanvraag een inrichting heeft geëxploiteerd die op grond van (ernstige vrees voor) verstoring van de openbare orde, dan wel op grond van artikel 13b van de Opiumwet, gesloten is geweest;

 • -

  de vestiging of exploitatie strijd oplevert met het geldende bestemmingsplan;

 • -

  de vestiging of exploitatie strijd oplevert met artikel 2.3.4.2, tweede lid;

 • -

  naar het oordeel van de burgemeester moet worden aangenomen dat het woon- en leefklimaat in de omgeving van de inrichting en/of de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de aanwezigheid van de inrichting.

Overeenkomstig artikel 2.3.4.2 van de APV is het college bevoegd een gebied aan te wijzen waarbinnen deze afdeling van toepassing is. Het is wenselijk dat het college invloed kan uitoefenen op de vestiging van smartshops, headshops, growshops, belshops/belwinkels en internetcafés. Gelet op het stringente drugsbeleid dat de gemeente voert, is de vestiging van smartshops, headshops en growshops niet wenselijk. Van de vestiging van dergelijke zaken gaat een negatief signaal uit richting de jeugd. Daarnaast kunnen dergelijke zaken (jonge) drugstoeristen uit de regio aantrekken. Uit diverse onderzoeken is daarnaast gebleken

dat er bij smartshops, headshops, growshops, belshops/belwinkels en internetcafés meer dan gemiddeld sprake is van verwevenheid met de drugsbranches en dat een groot aantal ondernemers over criminele antecedenten beschikt. Ook is gebleken dat belshops en internetcafés een laagwaardige soort van bedrijvigheid aantrekt die tot verloedering kan leiden in een straat.

Derhalve wordt voorgesteld om het gehele grondgebied van de gemeente aan te wijzen als gebied waar een vergunning nodig is voor de exploitatie van voornoemde inrichtingen. Hierdoor zal ook elke aanvraag voor een exploitatievergunning voor een smartshop, growshop, belshop/belwinkel of internetcafé moeten worden onderworpen aan een bibob-toetsing.

Het college kan ook nadere regels stellen met betrekking tot het maximale aantal inrichtingen, al dan niet categorisch, binnen het gebied. Gelet op het feit dat er momenteel in onze gemeente geen smartshops, headshops, growshops, belshops/belwinkels en internetcafés aanwezig zijn wordt voorgesteld om thans geen maximum aantal inrichtingen in te stellen. Indien nodig kan dit ter zijner tijd altijd nog.

Tevens wordt voorgesteld om het bijgaande aanvraagformulier voor een exploitatievergunning vast te stellen.