Verordening Marktadviescommissie Zeewolde

Geldend van 30-03-1995 t/m heden

Intitulé

Verordening Marktadviescommissie Zeewolde

De raad van de gemeente Zeewolde,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 maart 1995;

gelet op de bepalingen van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat het wenselijk is regels te stellen ten behoeve van onder andere de samenstelling; bevoegdheden en taak van de markt adviescommissie;

Besluit

 • 1.

  vast te stellen de Verordening Marktadviescommissie Zeewolde;

 • 2.

  in te stellen de Marktadviescommissie Zeewolde.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  de commissie: de Marktadviescommissie Zeewolde,

 • b.

  de markt: de door de raad van de gemeente Zeewolde ingestelde markt(en).

Artikel 2. Samenstelling

 • 1. De Marktadviescommissie Zeewolde bestaat uit maximaal 7 leden, de voorzitter inbegrepen.

 • 2. Het lid van het college belast met de portefeuille economische aangelegenheden is voorzitter van de commissie.

 • 3. De overige 6 leden van de commissie worden door burgemeester en wethouders als volgt benoemd:

  • a.

   1 lid namens het Hoofdbestuur van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel;

  • b.

   2 leden namens de gezamenlijke standplaatshouders van de markt;

  • c.

   1 lid namens de Consumentenbond, werkgroep Zuidelijke IJsselmeerpolders;

  • d.

   1 lid namens de Ondernemersvereniging Zeewolde;

  • e.

   1 lid namens de inwoners van Zeewolde.

 • 4. Voor elk in lid 3 van dit artikel bedoeld lid van de commissie benoemen burgemeester en wethouders een plaatsvervangend lid.

Artikel 3. Eindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap van de commissie eindigt op de dag, waarop de zittingsperiode van de raad afloopt.

Artikel 4. Bijstand van marktmeester

 • 1. De commissie wordt bijgestaan door de door burgemeester en wethouders aangewezen marktmeester.

 • 2. De marktmeester heeft in de vergaderingen van de commissie een adviserende stem.

Artikel 5. De secretaris

 • 1. Als secretaris van de commissie treedt op een door burgemeester en wethouders aan te wijzen ambtenaar.

 • 2. De in lid 1 van dit artikel bedoelde secretaris heeft in de vergaderingen van de commissie een adviserende stem.

Artikel 6. Vergaderingen

 • 1. De commissie vergadert jaarlijks tenminste tweemaal en voorts zo dikwijls de voorzitter dit nodig oordeelt, of ten minste drie leden van de commissie dit, met opgave van redenen, schriftelijk verzoeken en wel binnen vier weken na ontvangst van het verzoek.

 • 2. De commissie vergadert slechts als, behalve de voorzitter, ten minste de helft van het aantal zitting hebbende leden tegenwoordig is.

 • 3. Indien wegens onvolledigheid in de zin van het vorige lid een vergadering niet kan plaatsvinden, worden de aan de orde zijnde onderwerpen door de voorzitter geplaatst op de agenda van een binnen twee weken te houden nieuwe vergadering, in welke vergadering die onderwerpen in elk geval worden behandeld.

Artikel 7. Openbaarheid vergaderingen en geheimhoudingsplicht

 • 1. De vergaderingen van de commissie zijn openbaar.

 • 2. De deuren worden gesloten wanneer de meerderheid van de aanwezige leden dit verzoekt of de voorzitter zulks nodig oordeelt.

 • 3. De commissie beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd.

 • 4. De commissie kan omtrent het in besloten vergadering behandelde en omtrent de inhoud van stukken, die aan de commissie worden voorgelegd, geheimhouding opleggen.

  De geheimhouding wordt zowel door de leden, die aan de vergaderingen hebben deelgenomen, de marktmeester en de secretaris als door de leden, die op andere wijze van het behandelde en/of de stukken kennis nemen, in acht genomen totdat de commissie haar opheft.

Artikel 8. Oproep voor vergadering

 • 1. De voorzitter roept de leden schriftelijk tot de vergadering op.

 • 2. De oproepingsbriefjes alsmede de vergaderstukken worden, spoedeisende gevallen uitgezonderd, ten minste veertien dagen vóór het houden van de vergadering aan de leden van de commissie bezorgd.

Artikel 9. Adviseurs

 • 1. De commissie kan zich laten bijstaan door adviseurs, die door de voorzitter daartoe worden uitgenodigd.

 • 2. De in het vorige lid bedoelde adviseurs kunnen aan de vergadering van de commissie deelnemen.

Artikel 10. Taken en bevoegdheden

 • 1. De commissie adviseert burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over marktaangelegenheden in Zeewolde.

 • 2. Elk lid heeft het recht in de commissie marktonderwerpen aanhangig te maken.

 • 3. Burgemeester en wethouders voorzien de commissie zo veel mogelijk van ter zake dienende informaties.

 • 4. De adviezen van de commissie worden zo spoedig mogelijk aan burgemeester en wethouders toegezonden.

 • 5. In de adviezen worden de zienswijzen van de voor- en tegenstanders kenbaar gemaakt.

Artikel 11. Inlichtingen inwinnen bij deskundigen door commissie

De commissie kan ten behoeve van haar advisering uit eigen beweging bij deskundigen adviezen of inlichtingen inwinnen. Indien daaraan kosten verbonden zijn, is vooraf machtiging van burgemeester en wethouders vereist.

Artikel 12. Onvoorzien

In gevallen waarin deze verordening onvoldoende of niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 13. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Met ingang van de dag van inwerkingtreding van deze verordening vervalt de Verordening Marktadviescommissie Zeewolde, vastgesteld bij besluit door de raad van de gemeente Zeewolde van 24 september 1992.

 • 2. Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop het is bekendgemaakt.

 • 3. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Marktadviescommissie Zeewolde".

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Zeewolde in zijn openbare vergadering van 30 maart 1995.
de secretaris, de voorzitter,
W.Nomen G.H. Faber