Verordening commissie Midden- en Kleinbedrijf

Geldend van 30-03-1999 t/m heden

Intitulé

Verordening commissie Midden- en Kleinbedrijf

De raad van de gemeente Zeewolde,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 maart 1995;

gelet op de bepalingen van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat het wenselijk is regels te stellen voor onder andere de bevoegdheden en samenstelling van de commissie vast te stellen de Verordening commissie Midden- en Kleinbedrijf Zeewolde;

Besluit

 • 1.

  vast te stellen de Verordening commissie Midden- en Kleinbedrijf;

 • 2.

  in te stellen een commissie Midden- en Kleinbedrijf Zeewolde.

Artikel 1. Samenstelling

 • 1. Behoudens toepassing van het bepaalde in lid 4 van dit artikel bestaat de commissie Midden- en Kleinbedrijf Zeewolde uit maximaal 8 leden, de voorzitter inbegrepen.

 • 2. Het lid van het college van burgemeester en wethouders belast met de portefeuille economische aangelegenheden is voorzitter van de commissie.

 • 3. De overige 7 leden van de commissie worden door de raad als volgt benoemd:

  • a.

   1 lid namens de Kamer van Koophandel;

  • b.

   1 lid namens het Hoofdbedrijfschap Detailhandel;

  • c.

   1 lid namens de Consumentenbond;

  • d.

   1 lid namens het rijksconsulentschap;

  • e.

   1 lid namens de Bedrijfskring Zeewolde;

  • f.

   2 leden namens de Ondernemersvereniging Zeewolde.

 • 4. Namens de Directie Flevoland van Rijkswaterstaat kan 1 lid door de raad worden benoemd.

 • 5. Voor elk in de leden 3 en 4 van dit artikel bedoeld lid van de commissie benoemt de raad op overeenkomstige wijze een plaatsvervangend lid.

Artikel 2. Eindigen lidmaatschap commissie

Het lidmaatschap van de commissie eindigt op de dag waarop de zittingsperiode van de raad afloopt.

Artikel 3. Secretaris commissie

 • 1. Als secretaris van de commissie treedt op een door burgemeester en wethouders aan te wijzen ambtenaar.

 • 2. De secretaris heeft in de vergaderingen van de commissie een adviserende stem.

Artikel 4. Werkwijze vergadering

De commissie vergadert jaarlijks ten minste twee maal en voorts zo dikwijls de voorzitter dit nodig oordeelt, of ten minste drie leden van de commissie dit, met opgave van redenen, schriftelijk verzoeken.

Artikel 5. Openbare/besloten vergadering

 • 1. De vergaderingen van de commissie zijn openbaar.

 • 2. De deuren worden gesloten wanneer de meerderheid van de aanwezige leden dit verzoekt of de voorzitter het nodig oordeelt.

 • 3. De commissie beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd.

 • 4. De commissie kan omtrent het in besloten vergadering behandelde en omtrent de inhoud van stukken, die aan de commissie worden overgelegd, geheimhouding opleggen. De geheimhouding wordt zowel door de leden en de secretaris, die aan de vergadering hebben deelgenomen, als door de leden, die op andere wijze van het behandelde en/of van de stukken kennis nemen, in acht genomen totdat de commissie haar opheft.

Artikel 6. Oproep vergadering

De voorzitter roept de leden schriftelijk tot de vergadering op. De oproepingsbriefjes alsmede de vergaderstukken worden, spoedeisende gevallen uitgezonderd, ten minste twee weken vóór het houden van de vergadering aan de leden van de commissie bezorgd.

Artikel 7. Adviseur

De commissie kan zich laten bijstaan door adviseurs die, daartoe uitgenodigd, aan de vergadering van de commissie kunnen deelnemen.

Artikel 8. Advisering aan gemeentebestuur

 • 1. De commissie dient het gemeentebestuur gevraagd of ongevraagd van advies over alle aspecten die verband houden met de ontwikkeling van distributieve voorzieningen en/of de ambulante handel in Zeewolde.

 • 2. De commissie kan ten behoeve van haar advisering uit eigen beweging bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen. Indien daaraan kosten verbonden zijn, is vooraf machtiging van burgemeester en wethouders vereist.

Artikel 9. Onvoorzien

In gevallen waarin deze verordening onvoldoende of niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Met ingang van de dag van inwerkingtreding van deze verordening vervalt de Verordening Midden- en Kleinbedrijf Zeewolde, vastgesteld bij besluit door de raad van de gemeente Zeewolde van 19 december 1991.

 • 2. Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop het is bekendgemaakt.

 • 3. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening commissie Midden- en Kleinbedrijf Zeewolde".

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Zeewolde in zijn openbare vergadering van 30 maart 1995.
de secretaris, de voorzitter,
W.Nomen G.H. Faber