EILANDSBESLUIT van 24 Mei 1954 no. 2, houdende algemene maatregelen, regelende de toekenning van vergoeding van overtochtskosten ten behoeve van voortgezette studie in Nederland

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Intitulé

EILANDSBESLUIT van 24 Mei 1954 no. 2, houdende algemene maatregelen, regelende de toekenning van vergoeding van overtochtskosten ten behoeve van voortgezette studie in Nederland

I. vast te stellen de volgende regeling ten aanzien van de toekenning van vergoeding van overtochtskosten ten behoeve van voortgezette studie in Nederland.

Artikel 1.

Ten behoeve van minderjarige meisjes en jongens, Nederlanders zijnde en wonende gedurende tenminste vijf achtereenvolgende jaren op het eiland Bonaire, wier ouders, voogden of wettelijke verzorgers op het eiland Bonaire gevestigd zijn, kan, wanneer zij zich voor het volgen van lessen aan een inrichting van ondervijs, niet aanwezig op het eiland Bonaire, naar Nederland begeven, vergoeding van de overtochtskosten voor de heenreis worden toegekend.

Artikel 2.

De in artikel 1 bedoelde vergoeding bedraagt ten hoogste de kosten van een zeereis van Curaçao naar Amsterdam voor een passagier der toeristenklasse of der tweede klasse.

Artikel 3.

De ouders, voogden of wettelijke verzorgers dienen zich tot het verkrijgen van de in artikel 1 bedoelde vergoeding bij verzoekschrift te wenden tot het Bestuurscollege.

In het verzoekschrift moeten worden vermeldt:

de onderwijsinrichtingen, welke de leerling heeft bezocht;

de onderwijsinrichting in Nederland, welke de leerling wenst te bezoeken.

Bij het verzoekschrift moeten worden overgelegd:

een verklaring van het hoofd van de onderwijsinrichting op Bonaire, welke de leerling het laatst heeft bezocht, inhoudende dat hij een onderzoek heeft ingesteld naar de aanleg, de ijver, het gedrag, de vorderingen en de persoonlijke eigenschappen van de leerling en dat hij op grond van dat onderzoek het aannemelijk acht, dat genoemde leerling het onderwijs aan een middelbare school zal kunnen volgen:

een verklaring van de Gouvernements-Geneeskundige op Bonaire, waaruit blijkt, dat de leerling een goede gezondheid geniet, voldoende geestelijk stabiel is en geen gebreken bezit welke nadelig zijn voor het volgen van de voorgenomen studie in Nederland;

een bewijsstuk dat de leerling tot een onderwijsinrichting in Nederland zal worden toegelaten.

Artikel 4.

De in artikel 1 bedoelde vergoeding wordt niet toegekend aan leerlingen, aan wie een studiebeurs is verleend of voor wie van Landswege de reiskosten worden vergoed.

Artikel 5.

De in artikel 1 bedoelde vergoeding kan geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd, indien de leerling binnen twee jaar, te rekenen vanaf de dag van zijn vertrek uit Bonaire, de studie aan de onderwijsinrichting in Nederland beëindigt om andere redenen dan lichaamsgebreken of zielsziekten dan wel andere omstandigheden buiten zijn wil, zulks ter uitsluitende beoordeling van het Bestuurscollege.

II. te bepalen, dat dit Eilandsbesluit wordt geacht te zijn in werking getreden met ingang van 1 Augustus 1953.