Parkeerbijdrageregeling

Geldend van 01-07-1996 t/m heden

Intitulé

Parkeerbijdrageregeling

De raad van de gemeente Hellendoorn;

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 7 juni 1996;

overwegende, dat door de uitbreiding en verdichting van de bebouwing, met name in de bebouwde kommen, de behoefte aan parkeervoorzieningen toeneemt;

dat het gemeentelijke uitgangspunt is, dat op eigen terrein hetzij onder, in of op de bebouwing, of op het onbebouwd blijvende gedeelte van het terrein, in de toename van de parkeerbehoefte moet worden voorzien;

dat, indien in de toename van de parkeerbehoefte op eigen terrein niet of niet geheel door de aanleg van voldoende parkeerplaatsen kan worden voorzien, het college van Burgemeester en Wethouders van deze verplichting vrijstelling kan verlenen;

gelet op het bepaalde in artikel 2.5.30 van de bouwverordening;

b e s l u i t :

 • I.

  in te stellen het “Parkeerfonds”, waarin de bedragen worden gestort die aan de gemeente moeten worden betaald, wanneer voor rekening van een belanghebbende vervangende parkeergelegenheid wordt aangelegd op gemeentegrond en tevens te bepalen, dat bedragen uit het “Parkeerfonds” uitsluitend voor het beoogde doel mogen worden aangewend;

 • II.

  aan Burgemeester en Wethouders te delegeren de bevoegdheid om overeenkomsten aan te gaan waarin de aanleg van parkeerplaatsen van gemeentewege wordt geregeld; *

 • III.

  in te stemmen met de in het voorstel genoemde bedragen** die moeten worden betaald, wanneer niet of niet geheel op eigen terrein in de toename van de parkeerbehoefte kan worden voorzien en vervolgens vervangende parkeergelegenheid op gemeentegrond zal worden aangelegd;

 • IV.

  de onder III. bedoelde bedragen door Burgemeester en Wethouders jaarlijks per 1 januari te doen herzien op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor de wegenbouw;

 • V.

  te bepalen, dat dit besluit in werking treedt op de dag nadat het is bekend gemaakt.

De raad voornoemd,

de secretaris, de voorzitter,

* op grond van het bepaalde in artikel 160, eerste lid onder e. van de Gemeentewet (Wet dualisering gemeentebestuur) is deze bepaling van rechtswege vervallen;

** op grond van het raadsbesluit van 22 april 2008, nr. 08INT00020, bedraagt de bijdrage voor een aan te leggen parkeerplaats € 500,--.