Algemeen aanwijzingsbesluit APV Kaag en Braassem 2012

Geldend van 19-07-2012 t/m heden

Intitulé

Algemeen aanwijzingsbesluit APV Kaag en Braassem 2012

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem en de burgemeester van Kaag en Braassem, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

overwegende:

dat op 12 maart 2012 de Algemene plaatselijke verordening gemeente Kaag en Braassem 2012 (hierna te noemen APV) is vastgesteld door de raad;

dat zij met het oog op de uitvoering van de APV nadere voorschriften dienen vast te stellen;

gelet op de hierna te noemen artikelen van de APV;

b e s l u i t e n:

vast te stellen het volgende

“Algemeen aanwijzingsbesluit APV Kaag en Braassem 2012”.

 

Artikel 1 Indiening aanvraag

(Vervallen; volgens het Evenementenbeleid Kaag en Braassem 2024; vastgesteld op 04-06-2024)

Artikel 2 Categorieën en voorwaarden vrijgestelde evenementen

(Vervallen; volgens het Evenementenbeleid Kaag en Braassem 2024; vastgesteld op 04-06-2024)

 

Artikel 3 Aanbrengen spandoeken op of aan de weg

 • 1 Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:10, leden 1 en 3, van de APV de gemeentelijke frames aan te wijzen als locaties waar spandoeken mogen worden bevestigd. Voor het aanbrengen gelden de volgende voorwaarden:

  a. de spandoeken bevatten een aankondiging van een niet-commerciële activiteit die in Kaag en Braassem plaatsvindt of van ideële doeleinden en mogen worden aangebracht, geplaatst en gehouden gedurende een periode van maximaal twee weken, die loopt van zondag tot en met zaterdag, direct voorafgaande aan de betreffende activiteit;

  b. degene die een spandoek wil plaatsen doet daarvan een melding bij de gemeente, die niet eerder kan worden gedaan dan in het jaar voorafgaand aan het jaar van plaatsing en niet later dan drie weken voorafgaande aan de plaatsing;

  c. recht op plaatsing van een spandoek op een gemeentelijk frame geschiedt volgens het meldingsprincipe “Wie het eerst komt “.

 • 2 De melding wordt binnen een week na ontvangst per brief beantwoord door de gemeente. Het antwoord geeft duidelijkheid of al dan niet tot het aanbrengen van het spandoek mag worden overgegaan.

Artikel 4 Aanwijzing van vrije plakplaatsen

Als aanplakborden als bedoeld in artikel 2:42, vierde lid, van de APV aan te wijzen de als vrije plakplaats bestemde borden die zijn geplaatst op diverse plaatsen in de gemeente.

Artikel 5 Aanwijzing van borden t.b.v. verkiezingen

Als aanplakborden ten behoeve van verkiezingscampagnes, als bedoeld in artikel 2:42, vierde lid, van de APV aan te wijzen de borden die daartoe speciaal van gemeentewege voorafgaande aan de verkiezingen op diverse plaatsen in de gemeente worden geplaatst.

Artikel 6 Verboden drankgebruik

Als gebied als bedoeld in artikel 2:48, eerste lid, van de APV waar het verboden is alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben, aan te wijzen de bebouwde kommen van de gemeente.

Artikel 7 Overlast van (brom)fiets op markt, kermisterrein e.d.

Als uren en plaatsen als bedoeld in artikel 2:52 van de APV waar het verboden is zich met een fiets of bromfiets te bevinden, aan te wijzen de marktterreinen en de terreinen waar een kermis, rommelmarkt of braderie wordt gehouden gedurende de openingstijd(en) van deze markt, kermis, rommelmarkt of braderie.

Artikel 8 Nachtelijk verblijf

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:65b van de APV ter voorkoming van overlast voor omwonenden of voor de omgeving de zwemstrandjes en zwemplekken langs openbaar water gesloten te verklaren tussen 23.00 uur en 9.00 uur.

Artikel 9 Aanwijzing collectieve festiviteit

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4:2, eerste lid, van de APV de volgende dagen aan te wijzen als jaarlijks terugkerende collectieve festiviteiten waar de geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer niet gelden:

 • 1.

  Oudejaarsnacht, de nacht van 31 december op 1 januari van 21.00 uur tot 03.00 uur;

 • 2.

  Kermisweek te Roelofarendsveen, zondag en donderdag tot en met zaterdag van 20.00 tot 01.30 uur;

 • 3.

  Koninginnenacht, van 20.00 uur tot 24.00 uur;

 • 4.

  Koninginnedag tot 01.00 uur.

Artikel 10 Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen enz.

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4:13, eerste lid, van de APV het hele grondgebied van de gemeente aan te wijzen als plaats waar het in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast dan wel voorkoming van schade aan de openbare gezondheid verboden is één of meer in dat artikellid aangeduide voorwerpen of stoffen op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben.

Artikel 11 Te koop aanbieden van voertuigen

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:3, eerste lid, van de APV de volgende wegen aan te wijzen waarop het verboden is een voertuig te parkeren met het kennelijke doel het te koop aan te bieden:

 • 1.

  het parkeerterrein de Noordhoek te Roelofarendsveen;

 • 2.

  de parkeerplaatsen gelegen nabij de rotonde Alkemadelaan/Stationsstraat ter hoogte van de Narcisstraat te Roelofarendsveen;

 • 3.

  de parkeerplaatsen gelegen nabij de rotonde Alkemadelaan/Stationsstraat ter hoogte van de Populierenstraat te Roelofarendsveen;

 • 4.

  de overgang van de Watergang naar de Dotterbloem ter hoogte van de verbindingsweg naar de Alkemadelaan te Oude wetering.

Artikel 12 Parkeren van caravans, aanhangwagens e.d.

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:6, eerste lid, onder a, van de APV alle wegen in de gemeente aan te wijzen waar het naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van de verdeling van de beschikbare parkeerruimte en schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente is om een woonwagen, kampeerauto/wagen, caravan, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen, boottrailer of ander dergelijk voertuig dat voor de recreatie dan wel anderszins uitsluitend of mede voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebezigd, langer dan drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben.

Artikel 13 Parkeren van grote voertuigen

 • 1 Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:8, eerste lid, van de APV alle wegen in de gemeente Kaag en Braassem binnen de bebouwde kommen aan te wijzen waar het naar zijn oordeel schadelijk voor het uiterlijk aanzien van de gemeente is om een voertuig, dat met inbegrip van de lading een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter, te parkeren met uitzondering van de volgende wegen en weggedeelten:

  • 1.

   DOSR-parkeerterrein te Roelofarendsveen;

  • 2.

   De Lasso en De Lasso-Zuid te Roelofarendsveen;

  • 3.

   het parkeerterrein van de Schoolbaan te Roelofarendsveen;

  • 4.

   het parkeerterrein van het Hertogspark te Rijpwetering

  • 5.

   de Wilgenlaan te Woubrugge;

  • 6.

   de Waaier, Overloop en Oostenweg te Leimuiden,

  zulks met uitzondering van de weggedeelten en/of tijden waarop op basis van een (tijdelijk) verkeersbesluit het parkeren verboden is en de weggedeelten waar belijning voor het parkeren van personenauto’s is aangegeven.

 • 2 Gelet op het gestelde in artikel 4:6, eerste lid, van de APV ter voorkoming van geluidhinder voor een omwonende of voor de omgeving te bepalen dat het op het DOSR-parkeerterrein en op het parkeerterrein van de Schoolbaan verboden is vrachtauto’s met draaiende koelmotoren te parkeren tussen 23.00 uur en 07.00 uur.

Artikel 14 Slotbepalingen

 • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Algemeen aanwijzingsbesluit APV 2012’.

 • 2 Eerdere aanwijzingsbesluiten op basis van de APV 2009 worden ingetrokken.

 • 3 Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van de openbare bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem van 3 juli 2012.
Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem,
De gemeentesecretaris,         de burgemeester,
M.E. Spreij                                  mr. K.M. van der Velde-Menting

Specifieke regels evenementen 1

(Vervallen; volgens het Evenementenbeleid Kaag en Braassem 2024; vastgesteld op 04-06-2024)