Regeling vervallen per 14-03-2023

Nota bovenwijkse voorzieningen

Geldend van 28-04-2011 t/m 13-03-2023

Intitulé

Nota bovenwijkse voorzieningen

Raadsbesluit

Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 110428/9

De raad van de gemeente Bronckhorst;

gelezen het voorstel van het college van b en w van 15 maart 2011;

gelet op de bespreking van de raadscommissie van 14 april 2011;

gelet op de Wet ruimtelijke ordening met als onderdeel de Grondexploitatie (afdeling 6.4) ;

gelet op het door de raad aangenomen amendement 9-2;

besluit:

De nota bovenwijkse voorzieningen, met inbegrip van het bepaalde in amendement 9-2, vast te stellen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bronckhorst in zijn openbare vergadering van 28 april 2011,

de griffier,

de voorzitter,

G.J. Mugge

H.A.J. Aalderink

Nota bovenwijkse voorzieningen (incl amendement 9-2)

Bijlagenboek