Regeling vervallen per 15-10-2016

Verordening regelende de instelling, samen­stelling, taken en werkwijze van de vaste raadscommissies Zeewolde 2006

Geldend van 01-10-2006 t/m 14-10-2016

Intitulé

Verordening regelende de instelling, samen­stelling, taken en werkwijze van de vaste raadscommissies Zeewolde 2006

De raad van de gemeente Zeewolde,

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 27 juni 2006;

gelet op artikel 82 van de Gemeentewet;gehoord de commissie Bestuur en Middelen d.d. 12 september 2006;

Besluit

vast te stellen de volgende Verordening regelende de instelling, samen­stelling, taken en werkwijze van de vaste raadscommissies Zeewolde 2006.

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  raadscommissie: de raadscommissie Bestuur en Middelen, de raadscommissie Ruimte en Wonen of de raadscommissie Onderwijs en Welzijn.

 • b.

  lid: lid of buitengewoon lid van de raadscommissie;

 • c.

  voorzitter: voorzitter van de raadscommissie of diens vervanger;

 • d.

  commissiegriffier: secretaris van de raadscommissie of diens vervanger;

 • e.

  vergadering: vergadering van de raadscommissie;

 • f.

  beraad: afhankelijk van de agenda een gezamenlijke vergadering van raadscommissies of een 'informele', niet besluitvormende bijeenkomst van de gemeenteraad;

 • g.

  raad: de raad van de gemeente Zeewolde.

Hoofdstuk 2. Instelling, taken en samenstelling

Artikel 2. Instelling raadscommissies

 • 1. De raad stelt de volgende raadscommissies in:

  • a.

   de raadscommissie Bestuur en Middelen;

  • b.

   de raadscommissie Ruimte en Wonen;

  • c.

   de raadscommissie Onderwijs en Welzijn.

 • 2. De raadscommissie Bestuur en Middelen adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen: openbare orde en veiligheid, politie, brandweer, algemeen bestuurlijke aangelegenheden, beleidscoördinatie, burgerzaken, Interactieve beleidsvorming / burgerparticipatie, algemene voorlichting en communicatie, media, representatie, financiën, grondbedrijf en grondbank, Europese subsidie, personeel en organisatie, informatiebeleid en automatisering.

 • 3. De raadscommissie Ruimte en Wonen adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen: economische zaken, gemeentewerken, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting (inclusief bouw- en woningtoezicht), recreatie, toerisme, natuur, milieu (inclusief riolering), verkeer en vervoer.

 • 4. De raadscommissie Onderwijs en Welzijn adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen: onderwijs, vrijwilligers, minderheden, ontwikkelingssamenwerking, emancipatie, kinderopvang, peuterspeelzalen, jeugd en jongeren, voor- en naschoolse opvang, volksgezondheid, sociaal cultureel werk, sport, cultuur, kunst, ouderen, sociale voorzieningen.

 • 5. Indien een onderwerp meer raadscommissies aangaat, wordt op voorstel van het presidium ofwel een vergadering van het beraad, zijnde een gezamenlijke vergadering van de raadscommissies, belegd ofwel wordt in de raadscommissie die het onderwerp het meest aangaat, het onderwerp behandeld.

Artikel 3. Taken

Een raadscommissie heeft de volgende taken:

 • -

  het uitbrengen van advies aan de raad over een voorstel of onderwerp dat betrekking heeft op de in artikel 2, tweede, derde of vierde lid genoemde onderwerpen;

 • -

  het uitbrengen van advies aan de raad uit eigener beweging;

 • -

  voeren van overleg met het college of de burgemeester over in ieder geval door het college of de burgemeester verstrekte inlichtingen en het gevoerde bestuur ten aanzien van de in artikel 2, tweede, derde of vierde lid, genoemde onderwerpen.

Artikel 4. Samenstelling

 • 1. Een raadscommissie bestaat uit een voorzitter en ten minste 3 leden.

 • 2. De in het eerste lid genoemde leden worden door de raad op voordracht van de in de raad vertegenwoordigde fracties benoemd.

 • 3. De fracties met 1 tot 3 zetels in de raad kunnen per raadscommissie maximaal 1 lid voor benoeming voordragen. De fracties met 3 of meer zetels in de raad kunnen per raadscommissie maximaal 2 leden voor benoeming voordragen.

 • 4. Een lid kan zowel raadslid als niet-raadslid zijn. De artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op een lid van een raadscommissie.

 • 5. Per fractie kan één plaatsvervangend lid worden benoemd.

 • 6. De raad benoemt op voordracht van de in de raad vertegenwoordigde fracties de plaatsvervangende leden. De plaatsvervangende leden hebben zitting in de raadscommissie bij verhindering of ontstentenis van een lid als bedoeld in het eerste lid.

 • 7. Een plaatsvervangend lid kan zowel een raadslid als een niet-raadslid zijn. Een plaatsvervangend lid voldoet aan de in het vierde lid, genoemde vereisten.

Artikel 5. Voorzitter

 • 1. De voorzitter en zijn plaatsvervanger worden door de raad uit zijn midden benoemd.

 • 2. De voorzitter is geen lid van de raadscommissie.

 • 3. De voorzitter is belast met:

  • a.

   het leiden van de vergadering;

  • b.

   het handhaven van de orde;

  • c.

   het doen naleven van deze verordening;

  • d.

   hetgeen deze verordening hem verder opdraagt.

 • 4. Een vergadering van het Beraad wordt voorgezeten door de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad.

Artikel 6. Zittingsduur en vacatures

 • 1. De zittingsperiode van een lid, de voorzitter en hun plaatsvervangers eindigt in ieder geval aan het einde van de zittingsperiode van de raad.

 • 2. Een lid en zijn plaatsvervanger houden op lid te zijn van de raadscommissie, indien zij niet meer voldoen aan de in artikel 4, vierde lid, gestelde eisen.

 • 3. De raad kan een lid of een plaatsvervangend lid ontslaan op voorstel van de fractie op wiens voordracht het lid is benoemd.

 • 4. De raad kan de voorzitter of zijn plaatsvervanger ontslaan.

 • 5. Een lid, de voorzitter en hun plaatsvervangers kunnen te allen tijde ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan de raad. Het ontslag gaat een maand na de schriftelijke mededeling in of zoveel eerder als hun opvolger is benoemd.

 • 6. Indien door overlijden of ontslag een vacature ontstaat, beslist de raad zo spoedig mogelijk over de vervulling daarvan met inachtneming van de artikelen 4 en 5.

 • 7. Indien een fractie blijkens een schriftelijke verklaring aan de voorzitter van de raad niet langer vertegenwoordigd is in de raad, vervalt het lidmaatschap van het lid dat op voordracht van die fractie is benoemd, van rechtswege.

Artikel 7. Commissiegriffier

 • 1. De commissiegriffier functioneert als secretaris van de raadscommissie.

 • 2. De commissiegriffier is in iedere vergadering aanwezig.

 • 3. Bij zijn verhindering of afwezigheid wordt hij vervangen door een andere commissiegriffier of de raadsgriffier.

 • 4. De raadsgriffier kan in iedere vergadering aanwezig zijn.

Hoofdstuk 3. Aanwezigheid burgemeester en wethouders

Artikel 8. Burgemeester en wethouders

 • 1. De voorzitter kan de burgemeester en één of meer wethouders uitnodigen in de vergadering aanwezig te zijn en aan de beraadslagingen deel te nemen.

 • 2. Indien de burgemeester of een wethouder bij een vergadering aanwezig wil zijn en wil deelnemen aan de beraadslagingen, doet hij hiertoe een verzoek aan de voorzitter.

 • 3. De voorzitter neemt zo spoedig mogelijk een voorlopige beslissing op het verzoek.

 • 4. De raadscommissie kan bij aanvang van de vergadering beslissen dat de burgemeester en één of meer wethouders niet in de vergadering aanwezig mogen zijn of aan de beraadslagingen mogen deelnemen.

Hoofdstuk 4. Vergaderingen

Paragraaf 1. Tijdstip van vergaderen en voorbereidingen

Artikel 9. Vergaderfrequentie

 • 1. In de regel vinden de vergaderingen van de raadscommissie:

  • a.

   Ruimte en Wonen plaats op de maandag in de tweede volledige week van de maand;

  • b.

   Bestuur en Middelen op de dinsdag in de tweede volledige week van de maand;

  • c.

   Onderwijs en Welzijn op de woensdag in de tweede volledige week van de maand.

   De vergaderingen van de raadscommissies vangen aan om 20.00 uur en vinden plaats in het gemeentehuis.

 • 2. De raadscommissie vergadert voorts indien de voorzitter het nodig oordeelt of indien tenminste twee in de raad vertegenwoordigde fracties schriftelijk met opgaaf van redenen daarom verzoeken.

 • 3. De voorzitter kan in bijzondere gevallen een andere dag of aanvangstijdstip bepalen of een andere vergaderplaats aanwijzen. Hij voert hierover overleg met de raadsgriffier.

Artikel 10. Oproep

 • 1. De voorzitter zendt ten minste zeven dagen voor een vergadering de leden een schriftelijke oproep onder vermelding van de dag, het tijdstip en de plaats van de vergadering.

 • 2. De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken, met uitzondering van de in artikel 86, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet bedoelde stukken, worden tegelijkertijd met de schriftelijke oproep aan de leden verzonden.

 • 3. Indien een aanvullende agenda wordt vastgesteld als bedoeld in artikel 11, tweede lid, worden deze agenda en de daarop vermelde voorstellen of onderwerpen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering aan de leden gezonden.

Artikel 11. De agenda

 • 1. Voordat de schriftelijke oproep wordt verzonden, stelt de voorzitter in overleg met de commissiegriffier de agenda van de vergadering voorlopig vast.

 • 2. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter na het verzenden van de schriftelijke oproep tot uiterlijk 48 uur voor de aanvang van een vergadering een aanvullende agenda opstellen.

 • 3. Bij aanvang van de vergadering stelt de raadscommissie de agenda vast. Op voorstel van een lid of de voorzitter kan de raadscommissie bij de vaststelling van de agenda onderwerpen aan de agenda toevoegen of van de agenda afvoeren.

 • 4. Wanneer de raadscommissie een onderwerp of voorstel onvoldoende voor de beraadslaging voorbereid acht, kan zij aan het college of de burgemeester nadere inlichtingen of advies vragen. De raadscommissie bepaalt in welke vergadering het onderwerp of voorstel opnieuw geagendeerd wordt.

 • 5. Op voorstel van een lid of de voorzitter kan de raadscommissie de volgorde van behandeling van de agendapunten wijzigen.

Artikel 12. Ter inzage leggen van stukken

 • 1. Stukken, die ter toelichting van de onderwerpen of voorstellen op de agenda dienen, worden gelijktijdig met het verzenden van de schriftelijke oproep voor een ieder op het gemeentehuis ter inzage gelegd. De voorzitter maakt van de terinzagelegging melding in de openbare kennisgeving, bedoeld in artikel 13. Indien na het verzenden van de schriftelijke oproep stukken ter inzage worden gelegd, wordt hiervan mededeling gedaan aan de leden en zo mogelijk in een openbare kennisgeving.

 • 2. Een origineel van een ter inzage gelegd stuk wordt niet buiten het gemeentehuis gebracht.

 • 3. Indien voor stukken op grond van artikel 86, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet geheimhouding is opgelegd, blijven deze stukken in afwijking van het eerste lid, onder berusting van de commissiegriffier en verleent de commissiegriffier een lid inzage.

Artikel 13. Openbare kennisgeving

 • 1. De vergadering wordt tegelijkertijd met de schriftelijke oproep door aankondiging in één of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huis bladen, in het gemeentelijk informatieblad of op de voor afkondigingen in de gemeente gebruikelijke wijze en zo mogelijk door plaatsing op de internetsite van de gemeente ter openbare kennis gebracht.

 • 2. De openbare kennisgeving vermeldt:

  • a.

   de datum, aanvangstijd en plaats van de vergadering;

  • b.

   de wijze waarop en de plaats waar een ieder de agenda en de daarbij behorende stukken kan inzien;

  • c.

   de mogelijkheid tot het uitoefenen van het spreekrecht als bedoeld in artikel 16.

Paragraaf 2. Orde der vergadering

Artikel 14. Presentielijst

Bij binnenkomst in de vergaderzaal tekent ieder lid onmiddellijk de presentielijst. Aan het einde van elke vergadering wordt die lijst door de voorzitter en de commissiegriffier door ondertekening vastgesteld.

Artikel 15. Opening vergadering; quorum

 • 1. De voorzitter opent de vergadering op het vastgestelde uur, indien de aanwezige fracties meer dan de helft van de gemeenteraad vertegenwoordigen.

 • 2. Wanneer een kwartier na het vastgestelde tijdstip niet het vereiste aantal leden aanwezig is, bepaalt de voorzitter onder verwijzing naar dit artikel, na voorlezing van de namen der afwezige leden, dag en uur van de volgende vergadering, op een tijdstip dat ten minste vierentwintig uur na het bezorgen van de schriftelijke oproep is gelegen.

 • 3. Op de vergadering, bedoeld in het tweede lid, is het eerste lid niet van toepassing. De raadscommissie kan echter over andere aangelegenheden alleen beraadslagen of besluiten, indien blijkens de presentielijst meer dan de helft van de gemeenteraad vertegenwoordigd is.

Artikel 16. Spreekrecht en agendaverzoeken burgers

 • 1. De voorzitter van de commissie stelt toehoorders bij een vergadering op hun verzoek in de gelegenheid om:

  • a.

   het woord te voeren en/of met de commissie van gedachten te wisselen tijdens de vergadering over de op de agenda staande punten;

  • b.

   voor te stellen één of meer onderwerpen aan de agenda toe te voegen.

   Hierbij worden de volgende bepalingen van dit artikel in acht genomen.

 • 2. Degene, die van het in het eerste lid bedoelde spreekrecht gebruik wil maken, verzoekt dit ten minste 48 uur voor de aanvang van de vergadering bij de voorzitter of de commissiegriffier.

  Hij vermeldt daarbij zijn naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover hij het woord wil voeren, van gedachten wenst te wisselen of dat hij aan de agenda wenst toe te voegen.

 • 3.

  • a.

   De voorzitter kan in het belang van een efficiënte beraadslaging in de vergadering het aantal in te willigen verzoeken om het woord te mogen voeren en met de commissie van gedachten te mogen wisselen beperken.

  • b.

   De voorzitter kan bepalen, dat het in het tweede lid bedoelde verzoek, om met de commissie van gedachten te mogen wisselen, pas bij de volgende vergadering kan worden ingewilligd.

 • 4.

  • a.

   De voorzitter beslist op een verzoek om toevoeging van één of meer onderwerpen aan de agenda.

  • b.

   De voorzitter kan bepalen, dat het in het vorige lid bedoelde verzoek, om één of meer onderwerpen aan de agenda toe te voegen, pas bij de volgende vergadering kan worden ingewilligd.

 • 5. De voorzitter maakt de beslissingen op de onder lid 1 bedoelde verzoeken aan het begin van de commissievergadering bekend.

 • 6. Bij de behandeling van ieder onderwerp stelt de voorzitter, met inachtneming van het in lid 3, sub a, bepaalde, degene(n) die een daartoe strekkend verzoek heeft/hebben ingediend in de gelegenheid gedurende de eerste termijn van behandeling het woord te voeren en met de commissie van gedachten te wisselen over het desbetreffende agendapunt.

 • 7. Op voorstel van de voorzitter of tenminste een der aanwezige leden kan de commissie besluiten van het bepaalde in de leden 2 tot en met 5 af te wijken.

 • 8. Personen en organisaties kunnen de voorzitter van de commissie verzoeken een onderwerp, dat betrekking heeft op het algemeen belang, voor een gedachtewisseling met de commissie op de agenda te plaatsen. Een zodanig verzoek komt niet voor toevoeging aan de reeds vastgestelde en aan de commissieleden verzonden agenda in aanmerking.

  De voorzitter maakt de indiening van het verzoek bekend in de eerstvolgende commissievergadering na indiening.

  De voorzitter beslist zo spoedig mogelijk op het verzoek en in ieder geval vóór het tijdstip waarop de agenda en overige voor de eerstvolgende commissievergadering bestemde stukken worden verzonden.

  De voorzitter maakt zijn beslissing op het verzoek zo spoedig mogelijk bekend aan de indiener en, indien van toepassing, aan de bij het onderwerp waarop het verzoek betrekking heeft, naar zijn oordeel betrokken personen en organisaties.

Artikel 17. Notulen

 • 1. 1.De ontwerpnotulen van de voorgaande vergadering worden, zo mogelijk, aan de leden toegezonden gelijktijdig met de schriftelijke oproep.

  De ontwerpnotulen worden op hetzelfde moment aan de collegeleden, die aanwezig waren, toegezonden.

 • 2. Bij het begin van de vergadering worden, zo mogelijk, de notulen van de vorige vergadering vastgesteld.

 • 3. De leden, de voorzitter, de burgemeester en de wethouders , hebben het recht, een voorstel tot wijziging van de notulen aan de raadscommissie te doen, indien de notulen onjuistheden bevatten of niet duidelijk weergeven hetgeen gezegd of besloten is. Een voorstel tot verandering dient voor de vaststelling van de notulen bij de commissiegriffier te worden ingediend.

 • 4. De notulen moeten inhouden:

  • a.

   de namen van de voorzitter, de commissiegriffier, de ter vergadering aanwezige leden, alsmede van de aanwezige collegeleden en van de overige personen die het woord gevoerd hebben;

  • b.

   een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;

  • c.

   een zakelijke samenvatting van het gesprokene met vermelding van de namen der aanwezigen die het woord voerden;

  • d.

   een samenvatting van het advies aan de raad onder vermelding van de namen van de leden die mededeling hebben gedaan van hun goed- of afkeuring, en met aantekening van de namen van de leden die zich niet uitgelaten hebben;

  • e.

   bij het desbetreffende agendapunt de naam en de hoedanigheid van die personen aan wie het op grond van het bepaalde in de artikelen 16 en 25 door de raadscommissie is toegestaan deel te nemen aan de beraadslagingen.

 • 5. De notulen worden opgesteld onder de zorg van de commissiegriffier.

 • 6. De vastgestelde notulen worden door de voorzitter en de commissiegriffier ondertekend.

Artikel 18. Spreekregels

 • 1. Men spreekt vanaf zijn plaats of van de spreekplaats en richt zich tot de voorzitter.

 • 2. Bij bijzondere gelegenheden kan de voorzitter bepalen dat personen vanaf een andere plaats spreken.

Artikel 19. Volgorde sprekers

 • 1. Men voert het woord na het aan de voorzitter gevraagd en van hem verkregen te hebben.

 • 2. De volgorde van sprekers kan worden gewijzigd, wanneer het woord wordt gevraagd over de orde van de vergadering.

Artikel 20. Aantal spreektermijnen

 • 1. De beraadslaging over een onderwerp of voorstel geschiedt in ten hoogste twee termijnen, tenzij de raadscommissie anders beslist.

 • 2. Elke spreektermijn wordt door de voorzitter afgesloten.

 • 3. Een lid mag in een termijn niet meer dan één maal het woord voeren over hetzelfde onderwerp of voorstel.

 • 4. Bij de bepaling hoeveel malen een lid over hetzelfde onderwerp of voorstel het woord heeft gevoerd, wordt niet meegerekend het spreken over een voorstel van orde.

Artikel 21. Spreektijd

Een lid kan een voorstel doen over de spreektijd van de leden.

Artikel 22. Voorstellen van orde

 • 1. De voorzitter en ieder lid kunnen tijdens de vergadering mondeling een voorstel van orde doen, dat kort kan worden toegelicht.

 • 2. Een voorstel van orde kan uitsluitend de orde van de vergadering betreffen.

 • 3. Over een voorstel van orde beslist de raadscommissie terstond.

Artikel 23. Handhaving orde; schorsing

 • 1. Een spreker mag in zijn betoog niet worden gestoord, tenzij:

  • a.

   de voorzitter het nodig oordeelt hem aan het opvolgen van deze verordening te herinneren;

  • b.

   een lid hem interrumpeert. De voorzitter kan bepalen dat de spreker zonder verdere interrupties zijn betoog zal afronden.

 • 2. Indien een spreker zich beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen veroorlooft, afwijkt van het in behandeling zijnde onderwerp, een andere spreker herhaaldelijk interrumpeert, dan wel anderszins de orde verstoort, wordt hij door de voorzitter tot de orde geroepen. Indien de spreker hieraan geen gevolg geeft, kan de voorzitter hem gedurende de vergadering, waarin zulks plaats heeft, over het aanhangige onderwerp het woord ontzeggen.

 • 3. De voorzitter kan ter handhaving van de orde de vergadering voor een door hem te bepalen tijd schorsen en - indien na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord - de vergadering sluiten.

 • 4. De voorzitter kan de raadscommissie voorstellen aan een lid, dat door zijn gedragingen de geregelde gang van zaken belemmert, het verdere verblijf in de vergadering te ontzeggen. Over het voorstel wordt niet beraadslaagd. Na aanneming daarvan verlaat het lid de vergadering onmiddellijk. Zo nodig doet de voorzitter hem verwijderen. Bij herhaling van zijn gedrag kan het lid bovendien voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering worden ontzegd.

Artikel 24. Beraadslaging

 • 1. De raadscommissie kan op voorstel van de voorzitter of een lid beslissen over één of meer onderdelen van een onderwerp of voorstel afzonderlijk te beraadslagen.

 • 2. Op voorstel van een lid of de voorzitter kan de raadscommissie beslissen de beraadslaging voor een door haar te bepalen tijd te schorsen teneinde het college of de leden de gelegenheid te geven tot onderling nader beraad. De beraadslagingen worden hervat nadat de schorsingsperiode verstreken is.

Artikel 25. Deelname aan de beraadslaging door adviseurs

 • 1. Een lid van de raadscommissie heeft het recht om zich tijdens de beraadslaging over één of meerdere onderwerpen door een adviseur te laten bijstaan.

 • 2. Indien een lid van het onder het eerste lid bedoelde recht gebruik wil maken, doet hij daarvan voor aanvang van de vergadering mededeling aan de voorzitter. Hij vermeldt daarbij de naam van de adviseur en het onderwerp of de onderwerpen, waarbij de adviseur zal deelnemen aan de beraadslagingen.

 • 3. De adviseur kan zowel een ingezetene als een niet-ingezetene van de gemeente Zeewolde zijn.

Artikel 26. Advies

 • 1. Wanneer de voorzitter vaststelt, dat een onderwerp of voorstel voldoende is toegelicht, sluit hij de beraadslaging, tenzij de raadscommissie anders beslist.

 • 2. Nadat de beraadslaging is gesloten, beslist de raadscommissie of er een advies aan de raad wordt uitgebracht.

 • 3. Indien de raadscommissie een advies aan de raad uitbrengt beslissen de leden op voorstel van de voorzitter over de inhoud van het advies.

 • 4. In het advies worden de standpunten van alle fracties opgenomen.

Hoofdstuk 5. Besloten vergadering

Artikel 27. Algemeen

Op een besloten vergadering zijn de bepalingen van deze verordening van overeenkomstige toepassing voorzover deze bepalingen niet strijdig zijn met het besloten karakter van de vergadering.

Artikel 28. Notulen

 • 1. De notulen van een besloten vergadering worden niet rondgedeeld, maar liggen uitsluitend voor de leden ter inzage bij de griffie.

 • 2. Deze notulen worden zo spoedig mogelijk in een besloten vergadering ter vaststelling aangeboden. Tijdens deze vergadering neemt de raadscommissie een beslissing over het al dan niet openbaar maken van deze notulen. De vastgestelde notulen worden door de voorzitter en de commissiegriffier ondertekend.

Artikel 29. Geheimhouding

Voor de afloop van de besloten vergadering beslist de raadscommissie overeenkomstig artikel 86, eerste lid, van de Gemeentewet of omtrent de inhoud van de stukken en het verhandelde geheimhouding zal gelden. De raadscommissie kan besluiten de geheimhouding op te heffen.

Artikel 30. Opheffing geheimhouding

Indien de raad op grond van artikel 25, derde en vierde lid, van de Gemeentewet voornemens is de geheimhouding op te heffen wordt daarover, indien de raadscommissie die geheimhouding heeft opgelegd daarom verzoekt, in een besloten vergadering met de raadscommissie overleg gevoerd.

Hoofdstuk 6. Toehoorders en pers

Artikel 31. Toehoorders en pers

 • 1. De toehoorders en vertegenwoordigers van de pers kunnen uitsluitend op de voor hen bestemde plaatsen openbare vergaderingen bijwonen.

 • 2. Het geven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is verboden.

 • 3. De voorzitter is bevoegd toehoorders, die op enigerlei wijze de orde van de vergadering verstoren, te doen vertrekken. Toehoorders die bij herhaling de orde in de vergadering verstoren kan hij voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering ontzeggen.

Artikel 32. Geluid- en beeldregistraties

Degenen die in de vergaderzaal tijdens de vergadering geluid- dan wel beeldregistraties willen maken doen hiervan mededeling aan de voorzitter en gedragen zich naar zijn aanwijzingen.

Artikel 33. Verbod gebruik mobiele telefoons

In de vergaderzaal, met inbegrip van de publieke tribune, is tijdens de vergadering het gebruik, alsmede het standby houden van mobiele telefoons of andere communicatiemiddelen, die inbreuk kunnen maken op de orde van de vergadering zonder toestemming van de voorzitter niet toegestaan. De voorzitter verleent de hiervoor bedoelde toestemming slechts in dringende gevallen.

Hoofdstuk 7. Slotbepalingen

Artikel 34. Uitleg verordening

In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing van de verordening, beslist de raadscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 35. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2006, waarmee de tot dan vigerende verordening op de vaste raadscommissies vervalt.

 • 2. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening op de vaste raadscommissies Zeewolde 2006".

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Zeewolde in zijn openbare vergadering van 28 september 2006.
de griffier, de voorzitter,
B.J. Schouten Y. Dijkstra

Nota-toelichting

Artikelsgewijzie toelichting

Artikel 1

Om te voorkomen dat de omschrijving van terugkerende begrippen in de verordening moeten worden herhaald, is in deze bepaling een aantal begrippen eenmalig gedefinieerd.

Artikel 2

Het vijfde en zesde lid zijn coördinatiebepalingen. Als een onderwerp meer commissies aangaat, zal moeten worden vastgesteld in welke raadscommissie(s) het onderwerp besproken zal worden. Het presidium zal hierin een rol vervullen. In geval van een gezamenlijke vergadering, het Beraad, vervult de vice-voorzitter van de gemeenteraad de rol van voorzitter. Overigens kan op grond van artikel 34 van deze verordening ad hoc af­stemming tussen raadscommissies plaatsvinden en praktische werk­afspraken gemaakt worden. In voornoemd artikel is bepaald dat de raadscommissie op voorstel van de voorzitter beslist in de gevallen waarin de verordening niet voorziet.

Artikel 3

De taken van de raadscommissies zijn vastgelegd in artikel 82, eerste lid, van de Gemeentewet. De raadscommissies bereiden de besluitvorming van de raad voor en overleggen met het college of de burgemeester. De taak om de besluitvorming van de raad voor te bereiden komt tot uit­drukking in de taak advies uit te brengen over een voorstel of onderwerp. De raadscommissie kan ook uit eigener beweging advies aan de raad uitbrengen, ook dit advies kan aanleiding zijn voor besluitvorming in de raad. De taken van de raadscommissie zijn in essentie dezelfde als die van de raad, die van kaderstellend, controlerend en volksvertegenwoordigend orgaan. De raadscommissie bepaalt evenals de raad zijn eigen agenda. Dit betekent dat niet het college maar (de voorzitter van) de raadscommissie bepaalt of een voorstel aan de raadscommissie wordt voorgelegd alvorens het in de raad wordt besproken. Hierover kan uiteraard ook overleg plaatsvinden in het presidium. Veelal zal het echter wel zo blijven dat een onderwerp eerst in een raadscommissie wordt besproken.

Artikel 4

De raad bepaalt de samenstelling van de raadscommissies. Wel schrijft artikel 82, derde lid, van de Gemeentewet voor dat de raad moet zorgen voor een evenwichtige vertegenwoordiging van de in de raad vertegenwoordigde politieke groeperingen. De verhoudingen in de raadscommissies hoeven overigens blijkens juris­prudentie niet exact overeen te komen met de verhoudingen in de raad. Om tot een evenwichtige verdeling te komen is gekozen voor een minimum en een maximum aantal leden. Om tot een werkbare verdeling te komen is gekozen voor de in het derde lid opgenomen bepaling. Zoals ook uit het vierde lid blijkt, hoeven de leden van een raadscommissie geen raadslid te zijn. Wel is er in deze bepaling vanuit gegaan dat de politieke groeperingen (fracties) de in het eerste lid bedoelde leden voor­dragen. Hierbij geldt ten aanzien van de leden alleen de eis dat zij ingezetene dienen te zijn van de gemeente Zeewolde. Het lid hoeft dus niet op de kandidatenlijst van de fractie te hebben gestaan. Door het achterwege laten van die eis kan een grotere kring van personen betrokken worden bij de gemeentelijke politiek. Wel moeten leden, evenals raadsleden, voldoen aan hetgeen is bepaald in de artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet. Dit betekent onder andere dat zij achttien jaar moeten zijn, over een geldige verblijfstitel moeten beschikken, hun nevenfuncties openbaar moeten maken, geen functie als bedoeld in artikel 13 mogen vervullen en niet in strijd mogen handelen met artikel 15. Om er voor te zorgen dat iedere fractie en met name ook de kleine fracties in staat zijn om deel te nemen aan de vergaderingen van de raadscommissie bepaalt het vijfde lid dat iedere fractie een plaatsvervangend lid kan voordragen. Voor de plaatsvervangende leden gelden dezelfde eisen als voor het lid van een raadscommissie.

Artikel 5

Artikel 82, vierde lid, van de Gemeentewet schrijft voor dat de voorzitter van een raadscommissie raadslid moet zijn. Om die reden bepaalt artikel 5, eerste lid, dat de raad de voorzitters en hun plaatsvervangers "uit zijn midden" benoemt. In deze bepaling is er voor gekozen om de voorzitters van de raadscommissies door de raad te laten benoemen. Op basis van het tweede lid, is de voorzitter (en de plaatsvervangend voor­zitter op grond van artikel 1 van deze verordening) geen lid van de raadscommissie. Dit is een bewuste keuze, op deze wijze kan de voorzitter zich concentreren op zijn taak als (technisch) voorzitter en zijn tijd en energie aanwenden voor het bewaken van de positie van de raadscommissie.

Artikel 6

De zittingsperiode van de leden, de eventuele buitengewone leden, de voorzitters en hun plaatsvervangers is even lang als de zittingsperiode van de raadsleden, in principe dus vier jaar. De benoeming eindigt derhalve van rechtswege, de raad hoeft hen niet te ontslaan. Op grond van het tweede lid eindigt het (buitengewoon) lidmaatschap van een raadscommissie eveneens van rechtswege indien een lid niet meer voldoet aan de in artikel 4, vierde lid, gestelde eisen en indien een lid is benoemd op voordracht van een fractie die blijkens een schriftelijke verklaring aan de voorzitter van de raad niet meer vertegenwoordigd is in de raad (zevende lid). De raad kan een lid van een raadscommissie op voorstel van de fractie die het lid heeft voorgedragen, ontslaan. Deze situatie kan zich voordoen in geval van een splitsing van een fractie. De ontstane nieuwe fractie heeft dan overigens op grond van artikel 4, eerste lid, recht op een eigen lid. De (plaatsvervangend) voorzitter van een raadscommissie kan de raad ook zonder voorstel van een fractie ontslaan, bijvoorbeeld indien deze (plaatsvervangend) voorzitter niet meer het vertrouwen van de meerderheid van de raad bezit. Het vijfde en zesde lid voorzien in de situatie van tussentijdse vacature, hetzij door ontslag het zij door overlijden.

Artikel 7

Iedere raadscommissie wordt onder verantwoordelijkheid van de raadsgriffier ondersteund door een commissiegriffier. De commissiegriffier is altijd bij de vergaderingen van de raadscommissie aanwezig. In principe neemt hij geen deel aan de beraadslagingen.

Artikel 8

De burgemeester en de wethouders zijn sedert het moment van inwerking­treding van de Wet dualisering gemeentebestuur geen lid meer van raads­commissies (artikel 82, tweede lid). Hun aanwezigheid is daardoor niet langer vanzelfsprekend, de raadscommissie kan per vergadering beslissen of de aanwezigheid van een collegelid al dan niet gewenst is en of hij aan de beraadslagingen mag deelnemen. Artikel 82, vijfde lid, dat artikel 21, tweede lid, van overeenkomstige toepassing verklaard, is hiervoor de grondslag. Dit geldt zowel voor besloten als voor niet besloten vergaderingen. In openbare vergaderingen kunnen collegeleden uiteraard altijd aanwezig zijn. Deelnemen aan de beraadslagingen kunnen zij echter alleen als de raads­commissie hiermee instemt. In de regel zullen ze veelal wel aanwezig zijn ten behoeve van het voeren van overleg en het uitoefenen van controle door de raadscommissie.Om te komen tot een praktische regeling is er in deze bepaling voor gekozen om de voorzitter van de raadscommissie een voorlopige beslissing omtrent de aanwezigheid van de burgemeester of een wethouder en de deelname aan de beraadslagingen te laten nemen. Als de raadscommissie het niet met deze voorlopige beslissing van de voorzitter eens is, kan zij bij aanvang van de vergadering anders beslissen. Een expliciete beslissing bij iedere vergadering is niet nodig. Als de raadscommissie niet aangeeft dat de aanwezigheid van het college niet gewenst is, volstaat de beslissing van de commissievoorzitter.

Artikel 9

Veelal zullen de vergaderingen van de raadscommissies plaatsvinden op een vaste dag en plaats voorafgaand aan de vergaderingen van de raad. Een raadscommissie vergadert vaker als de voorzitter het nodig oordeelt of indien ten minste twee in de raad vertegenwoordigde fracties hierom vragen. Ook kan het presidium hierin een rol vervullen.Indien een raadscommissie een hoorzitting zal willen houden, kan de voorzitter gebruik maken van het derde lid en een andere dag, aanvangs­tijdstip of plaats bepalen. Over de openbaarheid van de vergaderingen bevat deze verordening geen bepaling, aangezien artikel 82, vijfde lid, van de Gemeentewet hierin voorziet. In deze bepaling wordt artikel 23 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing verklaard op raadscommissies. Dit betekent dat de vergaderingen van de raadscommissies in de regel in het openbaar plaatsvinden. Op verzoek van een vijfde van het aantal leden van een raadscommissie of de voorzitter kan de raadscommissie beslissen om achter gesloten deuren te vergaderen. Van een besloten vergadering wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt, dat niet openbaar is tenzij de raadscommissie anders beslist.

Artikel 10

De leden van een raadscommissie ontvangen een oproep inclusief de agenda voor een vergadering en de stukken tenminste een week voor de vergadering. Indien in spoedeisende gevallen een aanvullende agenda wordt vastgesteld bedraagt deze termijn minimaal 48 uur voor een vergadering. De stukken ten aanzien waarvan geheimhouding is opgelegd worden niet toegezonden, maar kunnen bij de commissiegriffier worden ingezien (artikel 12, derde lid).

Artikel 11

Voor het verzenden van de oproep, stelt de voorzitter van een raads­commissie de agenda voorlopig vast. Wel zal de voorzitter hierover overleg voert met de commissiegriffier. Tevens zal er middels het presidium afstemming plaatsvinden tussen de agenda van de raad en die van de raadscommissies (zie ook de toelichting op artikel 3). Uiteindelijk bepaalt een raadscommissie echter zijn eigen agenda. De agenderende rol van een raadscommissie komt tot uitdrukking in het derde, vierde en vijfde lid. Dit betekent onder andere dat een raadscommissie kan bepalen dat een onderwerp of voorstel onvoldoende voorbereid en voor inlichtingen of advies aan het college wordt gezonden. Een raadscommissie bepaalt vervolgens in welke vergadering het onderwerp of voorstel opnieuw geagendeerd wordt en niet het college. Uiteraard zal hierover wel overleg gevoerd moeten worden met het college.

Artikel 12

Naast de voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken, worden stukken die ter toelichting van de onderwerpen of voorstellen op de agenda dienen op een vaste plaats voor een ieder ter inzage gelegd. Dit zal in het gemeentehuis zijn. In de openbare kennisgeving wordt vermeld waar de stukken liggen. Originele stukken moeten uiteraard bij de gemeente blijven berusten. Stukken ten aanzien waarvan geheimhouding wordt opgelegd kunnen leden van raadscommissies bij de commissiegriffier inzien.

Artikel 13

Op grond van artikel 82, vijfde lid, van de Gemeentewet moet de voorzitter van een raadscommissie tegelijkertijd met de schriftelijke oproep de dag, het tijdstip en de plaats van de vergadering ter openbare kennis brengen. De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken worden tegelijkertijd met de schriftelijke oproep en op een bij openbare kennisgeving aan te geven plaats ter inzage gelegd. Deze bepaling geeft hier een regeling voor.

Artikel 14

De presentielijst en de ondertekening door de voorzitter en de commissie­griffier zijn bedoeld om formeel vast te stellen dat het vergaderquorum aanwezig is. Daarnaast is de presentielijst van belang om de vergoedingen voor de leden van een raadscommissie te kunnen vaststellen.

Artikel 15

Artikel 20 van de Gemeentewet regelt het vergaderquorum van de raad. Voor de raadscommissies ontbreekt een dergelijke bepaling in de Gemeentewet. Artikel 15 voorziet hierin. Indien de aanwezige leden meer dan de helft van de gemeenteraad vertegenwoordigen en de presentielijst hebben getekend, kan worden vergaderd. Het derde lid voorziet in een regeling voor een nieuwe ver­gadering indien het quorum niet aanwezig is, anders zou de afwezigheid van leden van een raadscommissie de voortgang van werkzaamheden kunnen belemmeren. Uiteraard staat op het moment dat de voorzitter bepaalt op welke datum en tijdstip, nog niet vast op welk moment de schriftelijke oproep uitgaat. Indien er enkele dagen tussen de twee vergaderingen zit, mag er vanuit worden gegaan dat het mogelijk is om 24 uur van tevoren een schriftelijke oproep te versturen. Overigens ligt het in de rede dat de voorzitter overlegt met de raadscommissie over de datum van een nieuwe vergadering.

Artikel 16

Deze bepalingen zijn overgenomen uit eerdere Verordeningen op de vaste raadscommissies Zeewolde. De burgers die wensen in te spreken moeten zich ten minste 48uur voor de vergadering melden bij de voorzitter of de commissiegriffier. Het spreekrecht is hier ruimer geregeld dan bij raadsvergaderingen. De burgers die wensen in te spreken mogen bij de behandeling van het desbetreffende onderwerp deelnemen aan de beraadslaging in de eerste termijn. Ten aanzien van de verzoeken als bedoeld in artikel 16, lid 1 onder b. van deze verordening beslist de voorzitter of een onderwerp aan de (voorlopige) agenda wordt toegevoegd. De voorzitter kan ook bepalen dat de toevoeging van een onderwerp pas bij de volgende vergadering kan worden ingewilligd.

Artikel 17

De ontwerpnotulen worden tegelijkertijd met de schriftelijk oproep verstuurd aan de leden en de collegeleden, die aanwezig waren, toe­gezonden. De voorzitter, de leden en de collegeleden hebben het recht een voorstel tot wijziging te doen. Een voorstel tot wijziging kan tot het moment van vaststelling bij de commissiesecretaris worden ingediend. Het recht om aanpassing voor te stellen (derde lid) komt ook toe aan de voorzitter, een lid en een collegelid, dat bij de desbetreffende vergadering niet aanwezig was. Het is aan de raadscommissie om te beslissen of een voorgestelde wijziging of aanvulling geaccepteerd wordt, aangezien de raadscommissie de notulen vaststelt. Een afwijzing van een dergelijk voorstel is niet vatbaar voor beroep (aldus de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State). Het is aan te bevelen uitsluitend een zakelijke samenvatting van hetgeen besproken is, te geven. De notulen worden onder de zorg van de commissiesecretaris opgesteld. Na vaststelling van de notulen ondertekenen de voorzitter en de commissiesecretaris deze.

Artikel 18

Indien er andere sprekers zijn, bepaalt de voorzitter vanaf welke plaats zij spreken.

Artikel 19

Artikel 19 regelt de volgorde van sprekers.

Artikel 20

Het stellen van vragen dient ook als een spreektermijn beschouwd te worden. Een spreektermijn wordt door de voorzitter afgesloten. Dit hoeft overigens niets te veranderen aan de praktijk dat een portefeuillehouder antwoordt na de inbreng van de commissieleden in de eerste en tweede termijn. Een verzoek van een commissielid na afloop van de tweede termijn om nog een korte reactie te geven, dient de voorzitter niet te honoreren. Indien de raadscommissie van mening is, dat na de tweede termijn verdere beraad­slaging nodig is, kan zij daartoe uitdrukkelijk besluiten.

Artikel 21

Dit artikel strekt ertoe te benadrukken dat een raadscommissie op eigen initiatief regels kan stellen over de spreektijd van de leden. Hetzelfde geldt voor de spreektijd van overige sprekers. De voorzitter hoeft dit niet voor te stellen. De voorzitter kan in het kader van zijn taak om de orde tijdens de vergadering te handhaven wel voorstellen de spreektijd te beperken.

Artikel 22

Ieder lid heeft te allen tijde het recht een voorstel van orde te doen. De beslissing of er inderdaad sprake is van een voorstel van orde is aan de betreffende raadscommissie. Over een voorstel van orde wordt direct, zonder beraadslaging, besloten door een raadscommissie.

Artikel 23

Het eerste lid verzekert dat leden van een raadscommissie vrijelijk kunnen spreken. Wel zijn interrupties uiteraard toegestaan voor zover de voorzitter bij een overvloed aan interrupties of in het belang van de voortgang van de beraadslagingen niet bepaalt dat een spreker zijn betoog zonder verdere interrupties afrondt. Om te bevorderen dat leden van raadscommissies zich niet belemmerd voelen om hun mening te uiten bepaalt artikel 82, vijfde lid, van de Gemeentewet bovendien dat artikel 22 van overeenkomstige toe­passing is op leden van raadscommissies. Hierdoor zijn leden van raadscommissies niet in rechte te vervolgen, aan te spreken of verplicht getuigenis af te leggen over hetgeen zij in de vergadering zeggen of schriftelijk overleggen. Dit geldt voor zowel raadsleden als niet-raadsleden.Op basis van het tweede lid kunnen alle sprekers in bepaalde gevallen door de voorzitter tot de orde worden geroepen en kan hen zo nodig over het aanhangige onderwerp het woord ontzegd worden. Ook kan de voorzitter de vergadering schorsen en bij herhaling van de verstoring van de orde, kan hij de vergadering sluiten. In het uiterste geval kan hij een lid het verdere verblijf ontzeggen en hem uit de vergadering doen verwijderen. Indien een lid blijft volharden in zijn gedrag kan hem de toegang tot de vergadering voor ten hoogste drie maanden worden ontzegd. Het vierde lid is sluit aan bij artikel 26, derde lid, van de Gemeentewet, die een dergelijke regeling geeft ten aanzien van raadsleden. Onder interruptie is overigens niet te verstaan het geven van tekenen van goed- of afkeuring; deze uitingen worden beschouwd als verstoringen van de orde. Voor wat betreft de handhaving van de orde op de publieke tribune wordt verwezen naar artikel 31 van deze verordening.

Artikel 24

Om de duur van vergaderingen niet te beperken wordt over een voorstel dat in onderdelen of artikelen is verdeeld, in principe in zijn geheel beraad­slaagd. In het eerste lid is een uitzonderingsmogelijkheid opgenomen. Zowel de voorzitter als de leden hebben het recht om voor te stellen een voorstel gesplitst te behandelen. Het eerste lid brengt daarmee tot uit­drukking dat een raadscommissie zijn eigen werkwijze bepaalt. Het recht wordt aan ieder individueel commissielid toegekend. Dit past in het streven naar dualisering, aangezien dualisering versterking van de vertegenwoor­digende en daarmee agenderende rol van een raadscommissie veronderstelt. Hiertoe dienen ook individuele commissieleden en kleine fracties over adequate instrumenten te beschikken. Indien de schorsing als bedoeld in het tweede lid aan het einde van de tweede termijn plaatsvindt, zijn er vervolgens twee mogelijkheden: er wordt direct tot stemming overgegaan of aan de beraadslagingen wordt een derde termijn toegevoegd (zie artikel 20).

Artikel 25

Deze bepaling maakt het mogelijk een lid zich ten aanzien van een of meer onderwerpen inhoudelijk laat bijstaan. De adviseur kan deelnemen aan de beraadslaging en valt daarmee onder het in artikel 22 van de Gemeentewet geregelde verschoningsrecht. Artikel 22 van de Gemeentewet wordt in artikel 82, vijfde lid, van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing verklaard op leden van de raadscommissies en andere personen die aan de beraadslagingen deelnemen. Ook de burgers die op grond van het in artikel 16 van deze verordening geregelde spreekrecht deelnemen aan de beraadslagingen in eerste termijn vallen onder dit verschoningsrecht. Daarnaast geldt het verschoningsrecht voor de leden, de voorzitter, de aanwezige leden van het college en de raadsgriffier. Indien een lid gebruik wil maken van het recht om een adviseur te laten deelnemen aan de beraadslagingen, doet hij daarvan voor aanvang van de vergadering mededeling aan de voorzitter. De adviseur mag een niet-ingezetene van de gemeente Zeewolde zijn. Uiteraard heeft de adviseur niet dezelfde rechten als een lid. Hij kan geen voorstel doen tot wijziging van de notulen, over de spreektijd of over de orde van de vergadering en beslist hij niet mee over de inhoud van het advies aan de raad.

Artikel 26

De voorzitter kan de beraadslaging sluiten, als hij vaststelt dat een onder­werp voldoende is toegelicht, tenzij een raadscommissie anders beslist. Een raadscommissie neemt geen beslissingen, maar bereidt de besluitvorming in de raad voor en overlegt met het college en de burgemeester. Wel kan een raadscommissie gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de raad. De leden beslissen over het advies. Ten behoeve van het debat in de raad en om recht te doen aan de mening van alle fracties, inclusief minderheidsstand­punten, wordt de standpunten van alle fracties opgenomen. Het ligt voor de hand dat indien een lid het niet eens is met het fractiestandpunt, dat hier afzonderlijk melding van wordt gemaakt in het advies aan de raad.

Artikel 27

Bij bepalingen die van overeenkomstige toepassing zijn kan onder meer gedacht worden aan de bepalingen omtrent het tijdig verzenden van stukken, het vergaderquorum en voorstellen van orde. De bepalingen van deze verordening zijn echter niet van toepassing, voorzover de toepassing van die bepalingen strijdig is met het besloten karakter van de vergadering. Zo zullen er bijvoorbeeld geen beeld- en geluidsregistraties voor openbaar gebruik gemaakt kunnen worden. Ten aanzien van de stukken die betrek­king hebben op een besloten vergadering en het behandelde zal een raads­commissie moeten besluiten of geheimhouding als bedoeld in artikel 86 van de Gemeentewet wordt opgelegd dan wel opgeheven.

Artikel 28

Op grond van artikel 82, vijfde lid, van de Gemeentewet is artikel 23 van overeenkomstige toepassing. Het vierde lid van artikel 23 van de Gemeente­wet schrijft voor dat van een besloten vergadering een afzonderlijk verslag wordt opgemaakt, dat niet openbaar wordt gemaakt tenzij de raad en in casu dus een raadscommissie anders beslist. In aanvulling hierop bepaalt het tweede lid van deze bepaling dat de notulen van een besloten vergadering ter inzage liggen bij de commissiesecretaris.

Artikel 29

Hetgeen besproken wordt in een besloten vergadering, valt niet van rechts­wege onder de geheimhoudingsplicht. Daarvoor is toepassing van de procedure volgens artikel 86 van de Gemeentewet nodig. Niet alleen een raadscommissie kan geheimhouding opleggen, ook de voorzitter van een raadscommissie, het college en de burgemeester kunnen geheimhouding aan een raadscommissie opleggen. Overigens kan een raadscommissie ook geheimhouding opleggen aan de raad of het college ten aanzien van stukken die zij aan de raad of het college overlegt (artikel 25, tweede lid, en artikel 55, tweede lid, van de Gemeentewet). De geheimhouding geldt ten aanzien van een ieder die aanwezig is bij een besloten vergadering of die kennis draagt van stukken ten aanzien waarvan geheimhouding geldt. De geheimhouding geldt totdat het orgaan dat de geheimhouding heeft opgelegd of de raad, haar opheft.

Artikel 30

Zoals uit de toelichting op artikel 30 blijkt kan de raad de geheimhouding die een raadscommissie aan de raad oplegt, opheffen. In deze bepaling is een overlegverplichting opgenomen waardoor recht wordt gedaan aan het principe van hoor en wederhoor.

Artikel 31

Artikel 26, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet regelen dat de voor­zitter van de raad toehoorders die de orde verstoren, kan doen vertrekken en bij volharding in hun gedrag de toezegging kan ontzeggen. Voor raads­commissies ontbreekt een dergelijke bepaling in de Gemeentewet. Het derde lid voorziet hierin.

Artikel 32

Aangezien de vergaderingen van een raadscommissie in principe openbaar zijn, kunnen radio- en tv-stations geluid- en beeldregistraties maken. Dit is uiteraard niet het geval als het een besloten vergadering betreft.

Artikel 33

Artikel 33 heeft betrekking op het mobiele telefoonverkeer. Het afgaan van mobiele telefoons werkt verstorend tijdens de vergadering. Dit laat echter onverlet, dat indien zwaarwegende redenen dit noodzakelijk maken, de voorzitter aanwezigen toestemming kan geven hun mobiele telefoon wel standby te laten staan.

Artikel 34 en 35

Deze artikelen behoeven geen toelichting.