Regeling vervallen per 10-11-2023

Beleidsregel Leegstandswet

Geldend van 01-10-2009 t/m 09-11-2023

Intitulé

Beleidsregel Leegstandswet

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

 • ·

  gelezen het voorstel van de Afdeling Stadsontwikkeling, bureau Ruimte, Wonen en Economie

 • ·

  gelet op het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene Wet Bestuursrecht en artikel 15, 1e lid van de Leegstandwet;

Besluit:

tot het vaststellen van de volgende:

Beleidsregels Leegstandswet

Artikel 1 Voor verkoop bestemde woningen

 • 1. Vergunning voor een voor verkoop bestemde woning, zoals bedoeld in artikel 15, lid 1, sub b, van de Leegstandwet, wordt verleend als de eigenaar van de woning aantoont dat de woning een onafgebroken periode van zes maanden voorafgaand aan de aanvraag voor een marktconforme of lagere prijs, voor verkoop is aangeboden en dit niet heeft geleid tot verkoop;

 • 2. Vergunning wordt geweigerd indien er aanwijzingen zijn dat de vergunning overwegend uit speculatieve overwegingen is aangevraagd.

Artikel 2 Voor sloop en vernieuwbouw bestemde huurwoningen

Vergunning voor een voor sloop of renovatie bestemde huurwoning, zoals bedoeld in artikel 15, lid 1, sub c, wordt verleend als de eigenaar aantoont dat de woning:

 • a.

  bij vernieuwbouw niet normaal bewoond kan worden door de ingrijpende aard van de vernieuwbouw;

 • b.

  binnen een jaar na de vergunningsperiode daadwerkelijk vernieuwd of gesloopt gaat worden.

Artikel 3

 • 1. Vergunning wordt verleend voor een periode van maximaal twee jaar;

 • 2. Vergunning ten behoeve van een voor verkoop bestemde woning wordt verlengd indien de eigenaar aantoont dat de woning vanaf het moment van vergunningverlening voor een marktconforme of lagere prijs voor verkoop is aangeboden en dit niet heeft geleid tot verkoop.

 • 3. Vergunning ten behoeve van een voor sloop of vernieuwbouw bestemde huurwoning wordt verlengd indien de eigenaar aantoont dat niet binnen de vergunningperiode kon worden begonnen met sloop of vernieuwbouw.

 • 4. Verlenging als bedoeld in het 2e lid van dit artikel wordt geweigerd indien er aanwijzingen zijn dat de vergunning overwegend uit speculatieve overwegingen wordt gebruikt.

Artikel 4

 • 1. Bij de aanvraag dient de eigenaar gemotiveerd aan te geven wat de maximaal redelijke huurprijs is aan de hand van het puntensysteem op grond van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte.

 • 2. Indien het gaat om een vergunning zoals bedoeld in artikel 1 dient de eigenaar van de woning voor het opstellen van de maximale huurwaardeberekening zoals bedoeld in lid 1, een makelaar of een vergelijkbare deskundige in te schakelen.

 • 3. De hoogste huur die op basis van artikel 16, lid 9 van de Leegstandwet mag worden gevraagd is gelijk aan de maximaal redelijke huurprijs zoals deze op grond van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, is vastgesteld.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking in het gemeenteblad. Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels Leegstandwet.

te bepalen dat deze beleidsregel wordt bekendgemaakt door:

 • ·

  opname in het Gemeenteblad

 • ·

  vervolgens ter inzage leggen van dit besluit bij bureau Communicatie gedurende zes weken op werkdagen van 09.00 tot 15.00 uur.