Regeling vervallen per 01-01-2017

Reglement voor het Ripping Bunnik Fonds

Geldend van 02-02-2007 t/m 31-12-2016

Intitulé

Reglement voor het Ripping Bunnik Fonds

Artikel 1

Doel van het "Ripping Bunnikfonds", hierna te noemen het fonds, is:

 • 1.

  aan min- of onvermogende jongelieden, onverschillig van welke godsdienst of van welke kunne – mits een meer dan middelmatige aanleg hebbende – ter tegemoetkoming in de kosten van hun studie een zogenaamde studiebeurs toe te kennen van ten hoogste € 1.135,--per jaar, waarbij de wijze, waarop dit zal geschieden, evenals de keuze der hiervoor in aanmerking komende jongelieden geheel en uitsluitend wordt overgelaten aan de beheerders van het fonds;

 • 2.

  het voor rekening van het fonds verlenen van uitkeringen aan:

  • a.

   personen, die onder andere tengevolge van ziekte of lichaamsgebreken in moeilijke omstandigheden verkeren;

  • b.

   verenigingen of instellingen, die de verpleging of verzorging van de onder a. bedoelde personen nastreven, danwel de bestrijding van reuma, kanker, tuberculose, hart- en vaatziekten of andere volksziekten in het algemeen beogen, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, 1e lid, ter beoordeling van de beheerders van het fonds.

Artikel 2

De in artikel 1 genoemde personen moeten minstens een vol jaar ingezetenen der gemeente Alkmaar of minderjarige kinderen van zodanige ingezetenen zijn. Ten aanzien van de in het 2e lid van het voorgaande artikel bedoelde verenigingen of instellingen geldt niet de strikte eis, dat zij in die gemeente gevestigd dienen te zijn.

Artikel 3

 • 1.

  De revenuen van het fonds, na aftrek van administratiekosten, loon van de beheerders, onderhoud belastingen en eventueel verder noodzakelijke uitgaven worden voor de helft besteed voor de verstrekking van studiebeurzen (artikel 1, 1e lid) en voor de andere helft voor het doen van uitkeringen aan of ten behoeve van de in het 2e lid van dat artikel bedoelde personen, verenigingen of instellingen, met dien verstande, dat uitkeringen aan de onder a. bedoelde personen bij voorrang geschieden boven die aan de onder b. bedoelde verenigingen of instellingen.

 • De beheerders kunnen maximaal 5% van de reserve koersverschillen aanwenden voor het sluitend maken van de exploitatie, met dien verstande dat het bij de start van het fonds aanwezige kapitaal in stand dient te blijven.

 • 2.

  Aan de beheerders van het fonds wordt de volle vrijheid gelaten om, indien in enig jaar het voor de studiebeurzen bestemde bedrag daarvoor niet of niet geheel wordt besteed, het resterende gedeelte aan te wenden voor het in artikel 1 sub 2e vermelde doel.

Artikel 4

De jaarlijkse uitgaven van het fonds zullen nimmer de jaarlijkse inkomsten van het fonds te boven mogen gaan.

Artikel 5

 • 1.

  Het fonds zal moeten worden beheerd door drie personen, die dit beheer zullen moeten uitvoeren als door een goed huisvader dient te geschieden.

 • 2.

  De beheerders worden geheel vrij gelaten in de wijze van belegging, met dien verstande, dat het effectenbezit zoveel mogelijk intact moet worden gehouden.

Artikel 6

 • 1.

  Voor de eerste maal worden als beheerders van het fonds aangewezen de heren Lippen van der Vegt, oud-ontvanger der gemeente Alkmaar, mr. J.W. van der Heide, oud-notaris te Alkmaar en C.J. Baron Schimmelpenninck van der Oye, commissionnair in effecten te Amsterdam.

 • 2.

  Voor het geval een of meer dezer personen voor de functie bedanken, zal of zullen voor degene(n), die bedankt (bedanken) een andere of anderen worden benoemd door de president van de arrondissementsrechtbank te Alkmaar en indien deze laatste daartoe niet kan of wil overgaan door de kantonrechter te Alkmaar.

 • 3.

  Indien tijdens het bestaan van het fonds een der beheerders komt te overlijden of voor de functie mocht bedanken, zullen de overblijvenden bij notariële akte binnen één maand na dat overlijden of bedanken een opvolger benoemen in de ontstane vacature, met dien verstande, dat bij overlijden of bedanken van de heer Van der Vegt in den vervolge steeds moeten worden benoemd de ontvangers der gemeente Alkmaar en bij overlijden van notaris Van der Heide in diens plaats en in den vervolge steeds moeten worden benoemd de opvolger en de opvolgers in diens kantoor.

 • 4.

  In alle onvoorziene gevallen van eventuele benoemingen zal de kantonrechter te Alkmaar in de vacature voorzien.

 • 5.

  De beheerders zullen de zaken, welke tot gemeld fonds behoren, in bezit kunnen nemen met ontheffing van de verplichting tot zekerheidsstelling.

Artikel 7

 • 1.

  De heer Van der Vegt en zijn opvolgers zullen in het bijzonder belast worden met de administratie en uitbetaling namens het fonds en zullen verplicht zijn aan de medebeheerders en de gemeente Alkmaar telken jare voor één maart rekening en verantwoording te doen van hun gehouden administratie en betalingen over het afgelopen kalenderjaar.

 • 2.

  Goedkeuring van deze rekening door burgemeester en wethouders strekt tot volledige décharge van de met de administratie en uitbetaling belaste beheerder voor het over het betrokken kalenderjaar gevoerde financieel en comptabel beheer, behoudens later gebleken valsheid of andere onregelmatigheden.

Artikel 8

 • 1.

  Burgemeester en wethouders van Alkmaar kunnen te allen tijde de boekhouding en de overige op het financieel en comptabel beheer betrekking hebbende bescheiden controleren of door een door hen aan te wijzen deskundige doen controleren.

 • 2.

  De met het financieel en comptabel beheer belaste beheerder is verplicht aan burgemeester en wethouders voornoemd, danwel aan de door hen aangewezen deskundige inzage te geven van alle boeken en bescheiden, betrekking hebbende op het geldelijk beheer en op de stand van het vermogen en is verder gehouden hun alle gewenste inlichtingen betreffende dit beheer, het vermogen of de besteding van de middelen van het fonds te verstrekken.

Artikel 9

De beheerders zullen ieder als vergoeding voor hun werkzaamheden telke jare een bedrag van € 68,- in rekening kunnen brengen, terwijl de heer Van der Vegt en diens opvolgers bovendien een jaarlijkse toelage, zullen genieten van achtenzestig euro voor de te voeren administratie.

Ondertekening

Gewijzigd bij raadsbesluit van 23 september 1999, nr. 25.
Gewijzigd bij raadsbesluit van 20 december 2001, nr. 23.
Gepubliceerd in het gemeenteblad op 21 december 2001.
Gepubliceerd in het Alkmaars Nieuwsblad op 2 januari 2002.
Laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 1 februari 2007, nr. 9.
Bekend gemaakt in de Officiële Mededelingen van het Alkmaars Nieuwsblad op 14 februari 2007.