Regeling vervallen per 29-11-2017

Ondermandaat bureauhoofden Welzijn

Geldend van 19-07-2012 t/m 28-11-2017 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2012

Intitulé

Ondermandaat bureauhoofden Welzijn

Corsaregistratienummer: 12.28366

 • -

  het afdelingshoofd bevoegd is ondermandaat te verlenen;

 • -

  overwegende dat het om organisatorische redenen en ook uit praktisch oogpunt gewenst is om ten aanzien van deze bevoegdheden op het uitvoerende vlak ondermandaat te verlenen aan de bureauhoofden binnen de afdeling Welzijn;

 • -

  gelet op het Mandaatbesluit 2011 III, de Algemene Subsidieverordening gemeente Hoorn 2011 en de bij deze verordening behorende deelverordening, beleidsregels en begrotingsposten alsmede de Wet maatschappelijke ondersteuning. besluit:

  • 1.

   Ondermandaat te verlenen aan de bureauhoofden binnen de afdeling Welzijn voor het nemen van beslissingen ten aanzien van het verlenen, vaststellen en weigeren van subsidie, het verbinden van voorwaarden, voorschriften, beperkingen en verplichtingen aan subsidiebesluiten, het ondertekenen van uitvoeringsovereenkomsten, het nemen van beslissingen ten aanzien van het betalen en bevoorschotten van subsidies alsmede het verzenden van verdagingsbesluiten en rappellen.

  • 2.

   Te bepalen dat het afdelingshoofd kan besluiten tot het stellen van nadere voorwaarden.

  • 3.a.

   Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad en werkt terug tot en met 1 januari 2012 voor zover het besluiten betreft in relatie tot de Wet maatschappelijke ondersteuning;

 • 3.b.Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in het      Gemeenteblad en werkt terug tot en met 1 januari 2011 voor      zover het alle overige besluiten betreft.

Namens het college van burgemeester en wethouders,

De heer R.W. Jansen

Hoofd afdeling Welzijn

Het hoofd van de afdeling Welzijn;

Overwegende dat op grond van het Mandaatbesluit 2011 III,registernummer 9:1

9

Volmacht en/of machtiging

Volgnr.

Omschrijving bevoegdheid

Mandaat-

Verlener

Gemandateerde

Onder-

mandaat

Wet- en

(beleids)-regelgeving

9:1

Het verlenen van uitstel, het opvragen van aanvullende / ontbrekende informatie, het versturen van rappellen, het verlenen van subsidie, het verbinden van voorwaarden en verplichtingen (prestatieafspraken) aan de subsidie, het ondertekenen van uitvoeringsovereenkomsten, het bevoorschotten en/of betalen van subsidie, het vaststellen van de subsidie, het nemen en verzenden van verdagingsbesluiten, het voornemen alsmede het daarop volgend besluit om respectievelijk: een aanvraag niet te behandelen, een subsidie te weigeren, een lagere subsidie te verlenen, de subsidieverlening zowel ex-nunc als ex-tunc in te trekken of te wijzigen, de betalingsverplichting op te schorten en de onverschuldigde voorschotten en/of subsidies terug te vorderen, een subsidie lager vast te stellen en de subsidievaststelling zowel ex-nunc als ex-tunc in te trekken of te wijzigen

College en /

of de burge- meester

Afdelingshoofd Welzijn

Ja

Algemene Subsidieverordening 2011, bijbehorende deelverordening(en), beleidsregels en begrotingsposten alsmede de Wet maatschappelijke ondersteuning