Beleidsregels avondwinkels

Geldend van 01-01-2009 t/m 31-12-2016 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2009

Intitulé

Beleidsregels avondwinkels

Aanleiding

In Alkmaar heeft naar aanleiding van de vestiging van een avondwinkel een evaluatie daarvan plaatsgevonden. Deze evaluatie geeft aanleiding om beleidsregels, zoals bedoeld in artikel 4.81 van de Algemene wet bestuursrecht, vast te stellen ten aanzien van de ontheffingen voor avondwinkels. De beleidsregels geven invulling aan bevoegdheden op grond van de wettelijke regels. De in de wet en verordening opgenomen regels blijven onverkort van kracht.

Op grond van artikel 3 en 7 van de Winkeltijdenwet en artikel 6 en 9 van de Winkeltijdenverordening Alkmaar kan het college van burgemeester en wethouders ontheffing verlenen van de sluitingstijden op werkdagen tussen 22.00 uur een 06.00 uur. Voor zon- en feestdagen kan voor maximaal 6 winkels ontheffing worden verleend tussen 16.00 uur en 24.00 uur. Deze laatste ontheffing kan alleen worden verleend voor winkels die in hoofdzaak eet- en drinkwaar (w.o. licht alcoholische dranken) verkopen, voor maximaal één jaar. Daarna is verlenging met 2 jaar mogelijk.

Afweging van belangen

Bij avondwinkels spelen met name openbare orde en overlast een rol. Bij overlast kan worden gedacht aan overlast voor omwonenden, maar ook voor publiek op straat. In verband hiermee wordt het wenselijk geacht om het aantal avondwinkels te beperken en voor de avondopenstelling op werkdagen aan te sluiten bij de wettelijke regels voor avondwinkels op zon- en feestdagen; dat wil zeggen 1 avondwinkel per 15.000 inwoners. Dit houdt in dat voor avondwinkels in het algemeen in Alkmaar slechts ontheffing zal worden verleend voor maximaal 6 winkels. Ontheffing wordt slecht verleend voor winkels die in hoofdzaak eet- en drinkwaar (mits geen sterke drank) verkopen.

Uitgangspunt van beleid is een evenwichtige spreiding van maximaal 6 avondwinkels over de stad; als spreidingsmethodiek is voor avondwinkels een radiaal van minimaal 1 km verwijdering van een reeds gevestigde avondwinkel vastgesteld. De overige beleidsregels blijven onverkort van toepassing. De locatiekeuze is afhankelijk van de volgorde van aanvraag en de mogelijkheid tot het verlenen van vergunning op de locatie.

In verband met de handhaving van de openbare orde worden ontheffingen in Alkmaar slechts verleend tot uiterlijk 00.00 uur.

Het is wenselijk om een nieuw te openen avondwinkel na één jaar te evalueren op de invloed op de leef- en woonomgeving van de winkel. Daarom zal er ontheffing worden verleend voor een beperkte duur. Bij ernstige overlast kan de ontheffing eerder worden ingetrokken.

Weigerings- en beperkingsgronden

Op grond van artikel 6 en 9 van de winkeltijdenverordening kan een ontheffing worden geweigerd of beperkt in verband met de woon- en leefsituatie en de openbare orde. Enkele weigeringsgronden zijn daartoe uitgewerkt, deze zijn niet limitatief. Beperking kan plaatsvinden aan de hand van voorschriften die aan de ontheffing worden verbonden.

Gelet op het bovenstaande besluit het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar om voor de ontheffingverlening op grond van artikel 3 en 7 van de Winkeltijdenwet juncto artikel 6 en 9 van de Winkeltijdenverordening Alkmaar de navolgende beleidsregels vast te stellen:

Openstelling avondwinkel op zon- en feestdagen (art. 6 Winkeltijdenverordening jo artikel 3 Winkeltijdenwet):

 • 1.

  ontheffing wordt slechts verleend voor de in dat artikel genoemde zon- en feestdagen tussen 16.00 een 00.00 uur;

 • 2.

  Ontheffing wordt slechts verleend voor een maximum van totaal 6 avondwinkels in Alkmaar (wettelijke norm).

Openstelling avondwinkel op werkdagen (artikel 9 Winkeltijdenverordening jo artikel 7 Winkeltijdenwet):

 • 1.

  ontheffing wordt slechts verleend voor maandag tot en met zaterdag tussen 22.00 uur en 00.00 uur;

 • 2.

  ten behoeve van een evenwichtige spreiding van 6 avondwinkels over de stad wordt vestiging van een nieuwe avondwinkel niet toegestaan binnen een radiaal van 1 km van een reeds gevestigde avondwinkel;

 • 3.

  ontheffing wordt slechts verleend voor avondwinkels waarvan het assortiment hoofdzakelijk bestaan uit eet- en drinkwaren, met uitzondering van sterke drank met een alcoholpercentage hoger dan 15%;

 • 4.

  ontheffing wordt voor de eerste keer slechts verleend voor één jaar. Daarna kan op verzoek ontheffing worden verleend voor telkens 2 jaar.

Ontheffing (artikel 6 en 9 Winkeltijdenverordening) zal in verband met de openbare orde en de woon- en leefomgeving worden geweigerd of beperkt in de volgende situaties:

 • 1.

  de nabije omgeving van de winkel kan getypeerd worden als een probleemlocatie door drugsgebruik, drugshandel, ordeverstoringen of criminaliteit;

 • 2.

  de winkel ligt in een gebied waar in de directe omgeving voornamelijk sprake is van een woonfunctie;

 • 3.

  de verkeersaantrekkende werking van de winkel zal naar verwachting de veiligheid op de weg in gevaar brengen en/of overlast veroorzaken voor de naburige panden;

 • 4.

  het gebruik van parkeerplaatsen bij winkelbezoek zal naar verwachting overlast of parkeerproblematiek voor de reguliere gebruikers/bewoners in de nabije omgeving veroorzaken;

 • 5.

  de mogelijkheid van het ontstaan van hinder door overlast veroorzakende groepen, zoals jongeren, in de directe omgeving van de winkel wordt beoordeeld als een reëel risico.

Ondertekening

Vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van 19 februari 2008.
Gewijzigd bij besluit van burgemeester en wethouders van 9 januari 2009.
Bekend gemaakt in de Officiële Mededelingen van het Alkmaars Nieuwsblad van 4 februari 2009.