Verordening op het gemeentelijk decoratiestelsel 2012

Geldend van 01-07-2012 t/m heden

Intitulé

Verordening op het gemeentelijk decoratiestelsel 2012

Raadsbesluit Versie 2

De Raad der Gemeente Brunssum;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 april 2012

Besluit:

tot vaststelling van de navolgende “Verordening op het gemeentelijk decoratiestelsel 2012”

Artikel 1.

 • 1. Aan zowel ingezetenen als niet ingezetenen van de gemeente, die daarvoor krachtens de bepalingen van deze verordening in aanmerking komen, kan bij wijze van onderscheiding worden toegekend de erepenning, de plaquette dan wel het ereburgerschap van de gemeente Brunssum.

 • 2. De genoemde gemeentelijke onderscheidingstekenen kunnen worden toegekend voor verdiensten op het gebied van kunst, cultuur, sport, recreatie, sociaal-maatschappelijk leven, onderwijs, gezondheidszorg, economie, bedrijfsleven, bestuur, milieu, natuur, leefomgeving, toerisme.

 • 3. Alle in deze verordening genoemde onderscheidingen kunnen ook postuum worden toegekend.

Artikel 2.

 • 1. De erepenning kan worden toegekend aan natuurlijke personen als blijk van waardering en erkentelijkheid jegens hen, die zich bijv. tenminste 25 jaar door het verrichten van een bijzondere daad of prestatie dan wel door blijk te geven van grote burgerzin, op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt op een of meer gebieden; daarbij geldt, dat niet enkel een 25-jarig lidmaatschap maatstaf is voor toekenning, doch dat men daarenboven ook meer dan 12,5 jaar een bestuursfunctie moet hebben bekleed binnen de vereniging in kwestie. Andere mogelijkheden zijn bijzondere prestaties, zoals een wereldkampioenschap of daarmee te vergelijken prestaties.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders besluit over het toekennen van de erepenning.

 • 3. Huldiging vanwege de toekenning van de erepenning geschiedt tijdens een door het college van burgemeester en wethouders passend geoordeelde gelegenheid.

 • 4. Aan de erepenning van de gemeente Brunssum zijn een legpenning en draagspeld verbonden.

 • 5. Bij de uitreiking wordt aan de ontvanger van de erepenning tevens een oorkonde overhandigd, waarop de gronden vermeld staan, die hebben geleid tot het toekennen van de onderscheiding.

Artikel 3.

 • 1. De plaquette kan worden toegekend aan natuurlijke personen als blijk van waardering voor hen, die zich in brede zin hebben onderscheiden door het verrichten van een bijzondere prestatie of daad, het langdurig vervullen van een bepaalde bestuurs-, vrijwilligers-, sociale of maatschappelijke functie, zich langdurig en intensief hebben ingezet voor de gemeente en/of haar inwoners. Deze plaquette kan worden toegekend aan inwoners van Brunssum, die zich tenminste 40 jaar verdienstelijk hebben gemaakt voor een of meerdere Brunssumse verenigingen; daarbij geldt, dat niet enkel een 40-jarig lidmaatschap maatstaf is voor toekenning, doch dat men daarenboven ook meer dan 12,5 jaar een bestuursfunctie moet hebben bekleed binnen de vereniging in kwestie. Ook niet-inwoners van Brunssum, die bijzondere verdiensten hebben verricht voor Brunssumse verenigingen en dus voor de Brunssumse gemeenschap, kunnen voor de plaquette in aanmerking komen.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders besluit over het toekennen van de plaquette.

 • 3. Huldiging vanwege de toekenning van de plaquette geschiedt tijdens een door het college van burgemeester en wethouders passend geoordeelde gelegenheid.

 • 4. De plaquette is een bronzen legpenning met draagspeld.

 • 5. Bij de uitreiking wordt aan de ontvanger van de plaquette tevens een oorkonde overhandigd, waarop de gronden vermeld staan, die hebben geleid tot het toekennen van de onderscheiding.

Artikel 4.

 • 1. Het ereburgerschap kan worden toegekend aan natuurlijke personen als uitzonderlijke blijk van waardering, erkentelijkheid en dankbaarheid jegens hen, die zich op bijzondere wijze en langdurig hebben ingezet voor een of meer van de in artikel 1 genoemde gebieden of een voorbeeldfunctie voor (groepen van) medeburgers vervullen of hebben vervuld met een positieve, enthousiasmerende uitstraling voor de gemeenschap en daarmee de gemeente Brunssum en haar inwoners op een uitzonderlijke manier hebben gediend. Het ereburgerschap geldt als blijk van grote waardering, achting en dankbaarheid. De bijzondere verdiensten moeten aanwijsbaar zijn.

 • 2. Alvorens een voorstel tot toekenning tot het ereburgerschap wordt gedaan, hoort het college van burgemeester en wethouders daarover het presidium van de raad.

 • 3. De raad besluit op voorstel van burgemeester en wethouders of van een of meer leden van de raad tijdens een besloten raadsvergadering over het toekennen van het ereburgerschap.

 • 4. De bevoegdheid tot toekenning van het ereburgerschap kan niet worden gemandateerd.

 • 5. Huldiging vanwege de toekenning van het ereburgerschap geschiedt bij de viering van een jubileum, bij een afscheid, tijdens een raadsvergadering of een andere door het college van burgemeester en wethouders passend geoordeelde gelegenheid.

 • 6. Aan het ereburgerschap van de gemeente Brunssum is een gouden eremedaille met oorkonde alsook een draagspeld verbonden.

Artikel 5.

 • 1. Indien zeer bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven kan de raad op voorstel van het college van burgemeester en wethouders besluiten hun besluit tot toekenning van de erepenning, de plaquette dan wel het ereburgerschap van de gemeente Brunssum in te trekken.

 • 2. Aan betrokkene wordt van het besluit, bedoeld in het eerste lid, met vermelding van de beweegredenen die daartoe aanleiding hebben gegeven mededeling gedaan met het verzoek de toegekende ereprijzen aan het college van burgemeester en wethouders te retourneren.

Artikel 6.

 • 1. Van elke toekenning van de erepenning, de plaquette of het ereburgerschap van de gemeente Brunssum wordt door het college van burgemeester en wethouders aantekening gehouden in een register.

 • 2. In het register worden mede vermeld de bijzonderheden, die geleid hebben tot de toekenning.

 • 3. Bij intrekking van het besluit tot toekenning van de erepenning, de plaquette of het ereburgerschap van de gemeente Brunssum geschiedt daarvan eveneens aantekening met vermelding van de beweegredenen, die daartoe aanleiding hebben gegeven.

Artikel 7.

Het college van burgemeester en wethouders bepaalt de vormgeving, uitvoering en afmetingen van de erepenningen, de plaquettes en de draagspelden.

Artikel 8.

Aan de toekenning van de erepenning, de plaquette of het ereburgerschap van de gemeente Brunssum zijn geen andere rechten en/of verplichtingen verbonden dan vermeld in deze verordening.

Artikel 9.

In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist het college resp. de raad.

Artikel 10.

 • 1. Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening op het gemeentelijk decoratiestelsel 2012”.

 • 2. Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2012.

 • 3. De “Verordening betreffende het toekennen van eremedailles der gemeente Brunssum”, vastgesteld op 31 maart 2009 (nr. 2008/3493 Beleid en strategie) door de raad van de gemeente Brunssum wordt ingetrokken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 juni 2012

De Raad voornoemd,

voorzitter
griffier

Toelichting op de “Verordening op het gemeentelijk decoratiestelsel 2012”.

De verordening voorziet in de mogelijkheid mensen met grote verdiensten voor de lokale samenleving met een gemeentelijke onderscheiding te eren.

Het gemeentelijk stelsel staat naast het stelsel van koninklijke onderscheidingen en vormt daarop een aanvulling.

De verordening is zo eenvoudig mogelijk van opzet gehouden en heeft daarmee zo weinig mogelijk administratieve lasten tot gevolg.

Uiteraard wordt tegelijkertijd (art. 10) de oude verordening uit 2009 ingetrokken, hetgeen overigens onverlet laat, dat de op basis van die verordening toegekende onderscheidingen rechtens onaantastbaar zijn en blijven.

De verordening (art. 1) noemt drie gemeentelijke onderscheidingen : de erepenning, de plaquette en het ereburgerschap van de gemeente Brunssum.

Het ereburgerschap kan krachtens deze verordening enkel aan natuurlijke personen worden toegekend. De raad kent op voorstel van het college toe. De verordening geeft een procedure aan. Om een publieke discussie over personen te vermijden, is aan het presidium uit de raad een rol toegekend bij de voorbereiding van de beslissing over toekenning van het ereburgerschap. Door mandatering uit te sluiten, wordt verzekerd dat alleen de raad beslissingsbevoegd is en blijft. Ook delegatie is uitgesloten; delegatie behoeft immers een wettelijke grondslag en deze is in de verordening niet opgenomen.

Er is gezocht naar een nadere toespitsing van de gronden.

Daardoor wordt het mogelijk de verdiensten explicieter te toetsen en kan ook bij de toekenning uitdrukkelijker op de verdiensten van de decorandus worden ingegaan. De criteria blijven evenwel algemeen van aard, omdat het op voorhand niet mogelijk is alle situaties te voorzien waarin een onderscheiding op zijn plaats is.

In bijzondere gevallen kan de onderscheiding worden ingetrokken (art. 5). Het onderscheidingenstelsel op rijksniveau kent een vergelijkbare bepaling. Van een zeer bijzonder geval is sprake wanneer handhaving van de toekenning door ernstige misdragingen van de begiftigde dan wel later over zijn persoon bekend geworden feiten of omstandigheden in ernstige mate afbreuk zou kunnen doen aan de goede naam van Brunssum.

De vormgeving, uitvoering en afmetingen van de erepenningen, de plaquettes en de eremedailles, de oorkondes en het register van de decoratie worden aan het college van burgemeester en wethouders overgelaten (art. 7).

Voor de volledigheid en duidelijkheid wordt vermeld (art. 8) dat er geen andere rechten en plichten zijn verbonden dan in de verordening aangegeven. Een gemeentelijke onderscheiding is een blijk van waardering en een erkenning van verdiensten. Een andere strekking heeft het decoratiestelsel niet.

De verordening geeft een indicatie van gelegenheden waarbij de huldiging van de decorandus kan geschieden, maar laat het college grotendeels vrij om dat in te vullen.

In het nieuwe art. 9 is een hardheidsclausule opgenomen, zodat college of raad de mogelijkheid hebben in zeer bijzondere gevallen in positieve zin van de bepalingen in de artikelen 2, 3 en 4 af te wijken.

Art. 10 tenslotte regelt de citeertitel, de inwerkingtreding, etc. Het tijdstip van inwerkingtreding hangt mede af van de uitwerking, die aan de verordening moet worden gegeven. In verband hiermee wordt aan het college van burgemeester en wethouders overgelaten dat tijdstip te bepalen.