Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Middelburg

Geldend van 09-02-2012 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Middelburg

De raad van de gemeente Middelburg;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 december 2011;

Gelet op artikel 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

B e s l u i t:

Vast te stellen de Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Middelburg.

Artikel 1 Toepassingsbereik

Deze regeling is alleen van toepassing op gemeentelijke monumenten binnen het grondgebied van gemeente Middelburg.

Artikel 2 Begripsbepalingen

 • a. monument: hetgeen in de Erfgoedverordening Gemeente Middelburg 2011, artikel 1 wordt verstaan onder gemeentelijk monument;

 • b. historisch casco: de historische hoofdstructuur van een gebouw, bestaande uit de dragende onderdelen, te weten dak-, en vloerconstructies en dragende muren, fundering, kelder en gewelven, (raam)kozijnen exclusief beglazing, exclusief toevoegingen die ten tijde van de aanvraag jonger dan 50 jaar oud zijn;

 • c. instandhouding: herstelwerkzaamheden gericht op het behouden van de cultuurhistorische waarden van het monument, met uitzondering van schilderwerk;

 • d. eindafrekening: opgave van de werkelijk gemaakte kosten onder bijvoeging van rekeningen en betaalbewijzen.

Artikel 3 Subsidieplafond

Het subsidieplafond wordt vastgesteld op éénmalig € 150.000,- voor een tijdelijke subsidieregeling voor gemeentelijke monumenten.

Artikel 4 Subsidieverlening

 • a. Met betrekking tot de wijze van verdeling van het geld hanteert het college de volgorde van binnenkomst van aanvragen;

 • b. Er wordt enkel subsidie verleend voor werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van het monument.

 • c. De subsidie geldt alleen voor het historisch casco en andere specifieke beschermingswaardige historische onderdelen van het monument, zoals een historische schouw, lambriseringen en marmeren vloerplaten.

 • d. De subsidie bedraagt 25% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 1.000,- en een maximum van € 5.000,-.

 • e. Er kan maximaal 1 maal per 7 jaar subsidie worden aangevraagd en/of verstrekt op grond van deze regeling of een reeds ingetrokken verordening of een toekomstige nog vast te stellen verordening die het aanvragen van subsidie voor gemeentelijke monumenten regelt.

Artikel 5 Subsidiabele kosten

De werkzaamheden moeten door een erkende, bij de Kamer van Koophandel ingeschreven aannemer worden uitgevoerd. De subsidiabele kosten die onder de subsidieregeling voor gemeentelijke monumenten vallen, zijn:

 • a.

  De aanneemsom voor zover deze betrekking heeft op de zaken genoemd in art. 4 sub b en c.

 • b.

  De verschuldigde BTW voor zover deze niet kan worden teruggevorderd.

Artikel 6 Subsidieaanvraag

Een subsidieaanvraag wordt schriftelijk ingediend met een daarvoor bestemd aanvraagformulier met de daarop gevraagde bijlagen, dat door het college beschikbaar wordt gesteld.

Artikel 7 Toekenningsvoorwaarden

 • a. De subsidieaanvraag moet bij het college ingediend worden vóór met de werkzaamheden een aanvang wordt gemaakt.

 • b. Indien de werkzaamheden worden aangevangen voordat het college een subsidiebeschikking heeft afgegeven, vervalt het recht op subsidie.

 • c. Het uitvoeren van de werkzaamheden moet conform de beschikking gebeuren.

Artikel 8 Afwijzingsgronden

Het college weigert de subsidie indien:

 • a.

  Niet wordt voldaan aan de voorwaarden uit deze regeling.

 • b.

  De subsidiegelden niet doelmatig worden besteed.

 • c.

  De kosten op grond van een verzekering of enige andere regeling zijn gedekt.

 • d.

  Voor de uit te voeren werkzaamheden een vergunning is vereist en deze niet is verleend.

 • e.

  Het subsidieplafond als bedoeld in artikel 3 is bereikt.

Artikel 9 Planning en termijnen

 • a. Binnen 26 weken na de verzenddatum van de voorlopige beschikking, moet gestart zijn met de werkzaamheden.

 • b. Na aanvang moeten de werkzaamheden binnen 1 jaar worden afgerond.

Artikel 10 Gereedmelding en uitbetaling subsidie

 • a. Na het gereedkomen van de werkzaamheden moet de eindafrekening worden ingediend.

 • b. De definitieve subsidietoekenning wordt vastgesteld nadat de in de subsidieaanvraag opgenomen werkzaamheden bij het college zijn gereed gemeld, gecontroleerd en akkoord bevonden.

 • c. De subsidie wordt uitbetaald binnen acht weken na de vaststelling van de definitieve subsidietoekenning op een door de aanvrager op te geven bankrekeningnummer.

Artikel 11 Vervallen subsidie

Een voorlopige subsidietoekenning vervalt indien niet is voldaan aan de voorwaarden uit deze regeling.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 13 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als Subsidieregeling Gemeentelijke Monumenten Middelburg.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 30 januari 2012.
De griffier, E.T. Israël
De voorzitter, mr. M.J. Schouwenaar