Verordening op de naamgeving van de openbare ruimte en de nummering van verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen 2009

Geldend van 06-08-2009 t/m heden

Intitulé

Verordening op de naamgeving van de openbare ruimte en de nummering van verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen 2009

Corsaregistratie: 09.13888

De Raad van de gemeente Hoorn;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 14 april 2009;

gelet op artikel 149 van de gemeentewet;

gelet op Wet basisregistraties Adressen en Gebouwen.

besluit:

vast te stellen de

Verordening op de naamgeving van de openbare ruimte en de nummering van verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen 2009

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  College: het college van burgemeester en wethouders

 • 2.

  Openbare ruimte: een door de gemeenteraad als zodanig aangewezen benaming van een binnen één woonplaats gelegen buitenruimte.

 • 3.

  Woonplaats: een door het college aangewezen gebied waaraan een woonplaatsnaam is toegekend.

 • 4.

  Bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, niet zijnde een pand, die op de plaats van bestemming hetzij direct, hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond en bedoeld is om ter plaatse te functioneren.

 • 5.

  Complex: een afgebakend samengesteld geheel van onroerende zaken (industriecomplex, ziekenhuiscomplex, complex van vakantiehuisjes etc.).

 • 6.

  Afgebakend terrein: een terrein met afsluitbare toegang, waarop zich geen bouwwerken bevinden.

 • 7.

  Ligplaats: Door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen plaats in het water al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan, die bestemd is voor het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikt vaartuig.

 • 8.

  Pand: Kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden.

 • 9.

  Nummeraanduiding: Door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig toegekende aanduiding van een verblijfsobject, een standplaats of een ligplaats.

 • 10.

  Object: een verblijfsobject, ligplaats of standplaats.

 • 11.

  Rechthebbende: een ieder die krachtens eigendom of een beperkt zakelijk recht de beschikking heeft over een onroerende zaak, alsmede de beheerder.

 • 12.

  Standplaats: Door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen terrein of gedeelte daarvan dat bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet direct en niet duurzaam met de aarde verbonden en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte ruimte.

 • 13.

  Uitvoeringsvoorschriften: nadere bepalingen van technische en administratieve aard.

 • 14.

  Verblijfsobject: De kleinste binnen één of meerdere panden gelegen en voor woon, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte en die onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen.

Artikel 2 Naamgeving van woonplaatsen en van delen van de openbare ruimte.

 • 1. Het college stelt voor het totale grondgebied van de gemeente tenminste een woonplaats vast en kan een woonplaats in wijken en buurten verdelen, zonodig daaraan namen, letters of nummers toekennen.

 • 2. Het college kent voor het totale grondgebied van de gemeente namen toe aan te onderscheiden delen van de openbare ruimte en zonodig aan bouwwerken.

 • 3. Onder vaststellen, verdelen en toekennen, zoals bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt tevens begrepen het wijzigen en intrekken van de vaststelling, verdeling en toekenning.

 • 4. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de richtlijnen die zijn opgenomen in het Handboek Basisregistraties.

Artikel 3 Nummeraanduiding van objecten

 • 1. Het college kan aan een object of een te onderscheiden deel daarvan een nummeraanduiding toekennen.

 • 2. De toegekende nummeraanduiding moet op een doeltreffende wijze op het betreffende object zijn aangebracht.

 • 3. Onder toekennen, als bedoeld in het eerste lid, wordt tevens begrepen het wijzigen en intrekken van de toekenning.

 • 4. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de richtlijnen die zijn opgenomen in het Handboek Basisregistraties.

Artikel 4 Naamgeving en nummeraanduidingen aanbrengen

 • 1. De door het college aan delen van de openbare ruimte toegekende namen worden zichtbaar en in voldoende aantallen ter plaatse aangebracht.

 • 2. Behoudens het bepaalde in artikel 6.1 is het eenieder verboden naam- of nummerborden aan te brengen.

Artikel 5 Gedoogplicht naamborden

 • 1. Indien het college het nodig oordeelt dat borden met een wijk- of buurtaanduiding, borden met namen van openbare ruimten en verwijsborden aan een bouwwerk, pand, muur, paal, schutting of een andere soort terreinafscheiding worden aangebracht, is de rechthebbende verplicht toe te laten dat de hier bedoelde borden overeenkomstig de aanwijzingen van het college worden aangebracht, onderhouden, gewijzigd of verwijderd.

 • 2. De rechthebbende dient er zorg voor te dragen dat de in het eerste lid genoemde borden vanaf de openbare weg duidelijk leesbaar blijven.

Artikel 6 Nummerborden aanbrengen

 • 1. De rechthebbende is verplicht de nummeraanduiding, zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, binnen vier weken na kennisgeving van het besluit van het college aan te brengen.

 • 2. Tenzij door het college anders is besloten, is de rechthebbende van een object verplicht de in het eerste lid genoemde nummeraanduiding, alsmede daarmee verband houdende verwijs- en verzamelborden aan te brengen op een wijze zoals door het college, conform artikel 7 is bepaald.

 • 3. Indien een object nog niet is voltooid, wordt de nummeraanduiding binnen vier weken na voltooiing aangebracht.

 • 4. Het college kan de in het eerste en derde lid genoemde termijn verlengen.

Artikel 7 Uitvoeringsvoorschriften

 • 1. De totstandkoming van nummeraanduidingen geschiedt volgens de NEN normen zoals opgenomen in het Handboek Basisregistraties;

 • 2. Het college stelt, met het oog op het interbestuurlijk en maatschappelijk belang van een systematische registratie van door hen uitgegeven naamgeving en nummeraanduidingen, zonodig nadere registratieve voorschriften.

Artikel 8 Strafbepaling

 • 1. Overtreding van artikel 4, tweede lid, of het niet voldoen aan de bepalingen in artikel 5 en 6, kan worden gestraft met een geldboete van de eerste categorie.

 • 2. De opsporing van de in het eerste lid strafbaar gestelde feiten is, naast de in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering genoemde opsporingsambtenaren, opgedragen aan hen die door het college met de zorg voor de naleving van deze verordening zijn belast, ieder voorzover het de feiten betreft die in de aanwijzing zijn vermeld.

Artikel 9 Inwerkingtreding

De verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking in het Gemeenteblad.

Artikel 10 Vervallen oude regels

Met de inwerkingtreding van deze verordening vervalt de “Verordening naamgeving en nummering 2006 (adressen) Hoorn”, zoals vastgesteld in de raad op 3 oktober 2006 (GB 2007-07).

Artikel 11 Overgangsbepaling

 • 1. Naamgeving en nummeraanduidingen die op grond van de in artikel 10 genoemde regels en voorschriften aan objecten zijn toegekend, blijven na het in werking treden van deze verordening bestaan.

 • 2. Het college kan in afwijking van het eerste lid besluiten dat de op grond van de in het eerste lid genoemde regels en voorschriften aangebrachte naamgeving en nummeraanduidingen binnen een door hem te bepalen termijn moeten worden vervangen door naamgeving en nummeraanduidingen die voldoen aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften.

 • 3. Bij het wijzigen van de naamgeving of nummeraanduiding, bedoeld in het tweede lid, zullen zowel de oude en de nieuwe naamgeving als het oude en de nieuwe nummeraanduiding gedurende een jaar mogen worden gebruikt op de wijze die bepaald is in de uitvoeringsvoorschriften, bedoeld in artikel 7, eerste lid.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening naamgeving openbare ruimte en nummering van verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen 2009’.