Regeling vervallen per 01-01-2019

Regeling werkkleding gemeente Vlaardingen

Geldend van 16-02-2012 t/m 31-12-2018 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2012

Intitulé

Regeling werkkleding gemeente Vlaardingen

Het college van de gemeente Vlaardingen Besluit gelet op artikel 125 Ambtenarenwet; gelet op artikel 15:1:16, vierde lid van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO); gelet artikel 160 van de Gemeentewet; na verkregen instemming van de Ondernemingsraad tot vaststelling van de navolgende regeling en deze op te nemen in de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Vlaardingen:

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: 1. Medewerker

Ambtenaar in de zin van artikel 1:1, eerste lid onder a van de CAR.

2. Direct leidinggevende

De functionaris aan wie de medewerker voor zijn werkzaamheden verantwoording verschuldigd is.

3. Functie

Het geheel van werkzaamheden door de medewerker te verrichten.

4. Werkkleding

veiligheidskleding, persoonlijke beschermingsmiddelen (uitrustingsstukken) en bedrijfskleding welke voorvloeien uit de arbeidsomstandighedenregeling gericht op gezondheid, veiligheid en welzijn  of  noodzakelijk vanwege representativiteit, herkenbaarheid en gewenste uniforme kledingstijl.

 

Artikel 2 Vaststelling werkkleding

1. Een lijst met de samenstelling van het pakket werkkleding wordt ter instemming voorgelegd aan de OR.

2. Het pakket werkkleding moet zodanig zijn samengesteld, dat wordt voldaan aan:

a. bijzondere eisen voortvloeiend uit een goede vervulling van de functies o.a. m.b.t. veiligheid en representativiteit

b. eisen voortvloeiend uit de fiscale wetgeving

3. Aan de medewerker, die een functie vervult, bedoeld in deze regeling wordt de werkkleding kosteloos verstrekt.

4. Werkkleding wordt via de aangewezen firma aangeschaft en het reinigen van de werkkleding wordt aan de daartoe aangewezen stomerij aangeboden.

Artikel 3 Verplicht dragen

1. De medewerker is verplicht tijdens de vervulling van zijn functie de voorgeschreven werkkleding te dragen. Het is de medewerker niet toegestaan de werkkleding voor andere doeleinden dan voor de functie te gebruiken.

2. De verstrekte werkkleding is voor persoonlijk gebruik en blijft eigendom van de gemeente Vlaardingen

Artikel 4 Vernieuwing en inleveren werkkleding

1. Werkkleding waarover de medewerker op de datum van indiensttreding dient te beschikken, moet met ingang van die dag door de direct leidinggevende overeenkomstig het bepaalde in deze regeling worden verstrekt.

2. De werkkleding dient binnen vijf werkdagen bij de direct leidinggevende te worden ingeleverd indien:

a. de werkkleding aan vervanging toe is;

b. de medewerker niet meer in dienst is van de gemeente Vlaardingen;

c. de medewerker niet langer gehouden is de werkkleding te gebruiken bij de uitoefening van zijn functie.

3. Voor ingeleverde kledingstukken bedoeld in het vorig lid, onder a ontvangt de medewerker nieuwe exemplaren.

4. Als de in het vorige lid bedoelde werkkleding tengevolge van aan de medewerker zelf te wijten feiten of omstandigheden,  die hij redelijkerwijs had kunnen voorkomen, eerder aan vervanging toe is dan de overeengekomen draagtijd, beslist de direct leidinggevende over de op de medewerker te verhalen kosten van vervanging.

5. Indien een kledingstuk voor de afloop van de vastgestelde minimale draagtijd voor gebruik ongeschikt is geworden, beslist de direct leidinggevende of vervanging gewenst is. 

6. Bij vermissing, diefstal of ernstige beschadiging van werkkleding is de medewerker verplicht dit direct te melden aan de direct leidinggevende. 

Artikel 5 Reinigen en herstellen werkkleding

1. De medewerker is verplicht te zorgen dat de aan hem verstrekte werkkleding zich steeds in behoorlijke staat bevindt en voor onderhoud en reiniging van de kleding te zorgen. Op de lijst met de samenstelling van het pakket werkkleding is aangegeven welke werkkleding aangeboden kan worden voor reiniging en/of reparatie.    

2. Het is de medewerker niet toegestaan de kleding te veranderen of te doen veranderen. Met name mogen de in, aan of op die kleding aangebrachte voorgeschreven merktekenen (70 cm2 logo), aangebrachte reflectiestrepen,  niet veranderd of op enigerlei wijze aangevuld of uitgebreid worden.

3. Op de naleving van de in de voorgaande leden van dit artikel bedoelde verplichtingen wordt door de direct leidinggevende toegezien.

Artikel 6 Langdurige ziekte

Ziekte die langer duurt dan twee maanden heeft een opschortende werking met betrekking tot het verstrekken van de kleding.

Artikel 7 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet kan het college een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 8 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als “regeling werkkleding gemeente Vlaardingen”, en treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2012.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders
op 31 januari 2012 De secretaris,                 De burgemeester,
ir. C. Kruyt                      mr. T.P.J. Bruinsma