Gedragscode politiek ambtsdragers gemeente houten

Geldend van 18-04-2012 t/m heden

Intitulé

Gedragscode politiek ambtsdragers gemeente houten

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 13 maart 2012 nr. 2012-015 gelezen en besluit;

 

gelet op het bepaalde in de artikelen 15, 41c en 69 van de Gemeentewet;

 

vast te stellen de volgende

 

 

GEDRAGSCODE POLITIEK AMBTSDRAGERS GEMEENTE HOUTEN

Artikel 1  Algemene bepalingen

 • 1.

  In deze gedragscode wordt onder politiek ambtsdragers verstaan: burgemeester, wethouders, raadsleden en commissieleden niet zijnde raadslid. Waar in deze gedragscode collegelid of collegeleden wordt vermeld, wordt tevens bedoeld de burgemeester als bestuursorgaan.

 • 2.

  In gevallen waarin de code niet voorziet of waarbij de toepassing niet eenduidig is vindt met betrekking tot collegeleden bespreking plaats in het college. Met betrekking tot raadsleden en commissieleden niet zijnde raadslid vindt bespreking plaats in het seniorenconvent.

 • 3.

  De code is openbaar en voor iedereen makkelijk toegankelijk.

 • 4.

  Politiek ambtsdragers ontvangen bij hun aantreden een exemplaar van de code.

 • 5.

  Een politiek ambtsdrager is aanspreekbaar op de naleving van deze code.

 

Artikel 2 Belangenverstrengeling

 • 1.

  Een politiek ambtsdrager doet opgave van zijn financiële belangen.

 • 2.

  Bij privaat-publieke samenwerkingsrelaties voorkomt de politiek ambtsdrager (de schijn van) bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen.

 • 3.

  Een oud-politiek ambtsdrager wordt het eerste jaar na de beëindiging van zijn ambtstermijn uitgesloten van het tegen beloning verrichten van werkzaamheden voor de gemeente. Voor oud-raadsleden en oud-commissieleden niet zijnde raadslid geldt een uitzondering voor het aangaan van een dienstverband in loondienst.

 • 4.

  In verband met het bepaalde in artikel 28, eerste lid onder a, en artikel 58 van de Gemeentewet, vergewist een politiek ambtsdrager zich ervan of een aangelegenheid waarover wordt gestemd hem al dan niet, rechtstreeks of middellijk, persoonlijk aangaat

 • 5.

  Een politiek ambtsdrager die familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins persoonlijke betrekkingen heeft met een aanbieder van diensten of zaken aan de gemeente, onthoudt zich van deelname aan de besluitvorming over de betreffende opdracht.

 • 6.

  Een politiek ambtsdrager neemt van een aanbieder van diensten aan de gemeente geen geschenken, faciliteiten of diensten aan die zijn onafhankelijke positie ten opzichte van de aanbieder kunnen beïnvloeden.

 • 7.

  Een politiek ambtsdrager vervult geen nevenfuncties die een structureel risico vormen voor een integere invulling van de politieke functie.

 • 8.

  Een politiek ambtsdrager geeft ten behoeve van de openbaarmaking van zijn nevenfuncties, al dan niet gebonden aan zijn politieke functie, aan voor welke organisatie de functies worden verricht, wat het tijdsbeslag is en of de functies bezoldigd zijn.

 • 9.

  Een politiek ambtsdrager behoudt geen inkomsten uit een ambtsgebonden nevenfunctie  (q.q.-nevenfunctie), tenzij dat op grond van de wet geheel of gedeeltelijk is toegestaan. De inkomsten komen ten goede aan de kas van de gemeente.

 • 10.

  Inkomsten die een voltijds collegelid verkrijgt uit niet aan het ambt gebonden nevenfuncties worden verrekend met zijn bezoldiging, overeenkomstig het bepaalde in artikel 44, zesde lid van de Gemeentewet in samenhang met artikel 3 van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer.  

 

Artikel 3 Informatie

 • 1.

  Een politiek ambtsdrager gaat zorgvuldig en correct om met informatie waarover hij uit hoofde van zijn ambt beschikt. Hij zorgt ervoor dat stukken met vertrouwelijke gegevens veilig worden opgeborgen en dat computerbestanden beveiligd zijn.

 • 2.

  Een politiek ambtsdrager houdt geen informatie achter.

 • 3.

  Een politiek ambtsdrager verstrekt geen informatie die vertrouwelijk of geheim is.

 • 4.

  Een politiek ambtsdrager maakt niet ten eigen bate of ten bate van zijn persoonlijke betrekkingen gebruik van in de uitoefening van het ambt verkregen informatie.

 • 5.

  Een politiek ambtsdrager betracht zorgvuldigheid bij het gebruik van  e-mail- en internetfaciliteiten van de gemeente en bij het inzetten van sociale media. Hij waarborgt daarbij de integriteit en goede naam van de gemeente.

 

Artikel 4 Geschenken, diensten en uitnodigingen

 • 1.

  Een politiek ambtsdrager accepteert geen geschenken, faciliteiten of diensten indien zijn onafhankelijke positie hierdoor kan worden beïnvloed. In onderhandelingssituaties weigert hij door betrokken relaties aangeboden geschenken of andere voordelen.

 • 2.

  Geschenken en giften die een politiek ambtsdrager uit hoofde van zijn functie ontvangt, worden gemeld en geregistreerd.

 • 3.

  Een politiek ambtsdrager accepteert geen geschenken en giften die hem uit hoofde van zijn functie worden aangeboden en die een geschatte waarde van meer dan € 50 vertegenwoordigen. Van geschenken en giften die een waarde van € 50 of minder vertegenwoordigen, maakt een collegelid melding bij de gemeentesecretaris. Een raadslid en commissielid niet zijnde raadslid maken hiervan melding bij de griffier. Deze geschenken en giften kunnen worden behouden.

 • 4.

  Geschenken en giften worden niet op het huisadres ontvangen. Indien dit toch is gebeurd, bespreekt het collegelid dit in het college. Het raadslid en commissielid niet zijnde raadslid bespreken dit met de griffier.

 • 5.

  Aanbiedingen voor privéwerkzaamheden of kortingen op privégoederen worden niet geaccepteerd.

 • 6.

  Een collegelid dat wordt uitgenodigd voor een excursie of evenement op kosten van derden, bespreekt dit in het college. Een raadslid of commissielid niet zijnde raadslid dat wordt uitgenodigd voor een excursie of evenement op kosten van derden legt dit ter bespreking voor aan het seniorenconvent.

 

Artikel 5 Gebruik van gemeentelijke eigendommen

Gebruik van gemeentelijke eigendommen of voorzieningen voor privédoeleinden is niet toegestaan tenzij het de bruikleen betreft van een fax, mobiele telefoon en computer (waaronder een laptop en tablet-pc) die mede voor privédoeleinden kunnen worden gebruikt.

 

Artikel 6 Declaraties

 • 1.

  Uitgaven worden uitsluitend vergoed als de hoogte en de functionaliteit ervan kunnen worden aangetoond. Een politiek ambtsdrager is terughoudend bij het in rekening brengen van uitgaven die zich op het grensvlak van privé en publiek bevinden.

 • 2.

  Een politiek ambtsdrager declareert geen kosten die reeds op andere wijze worden vergoed.

 • 3.

  In geval van twijfel over een declaratie van een collegelid, wordt deze ter besluitvorming voorgelegd aan het college. In geval van twijfel over een declaratie van een raadslid of commissielid geen raadslid zijnde, wordt deze ter besluitvorming voorgelegd aan het seniorenconvent.

 

Artikel 7 Buitenlandse dienstreizen

 • 1.

  Een politiek ambtsdrager die het voornemen heeft uit hoofde van zijn functie een buitenlandse reis (waaronder ook valt een reis naar de landen van het Koninkrijk in de Caraïben en de BES-eilanden) te maken of is uitgenodigd voor een buitenlandse reis of werkbezoek op kosten van derden, heeft vooraf toestemming nodig van het bestuursorgaan waar hij deel van uitmaakt. Het gemeentelijk belang van de reis is doorslaggevend voor de besluitvorming. Het besluit wordt in de openbare besluitenlijst vermeld.

 • 2.

  Een politiek ambtsdrager meldt het voornemen tot een buitenlandse reis of een uitnodiging daartoe in het bestuursorgaan waar hij deel van uitmaakt en verschaft daarbij informatie over het doel van de reis, de bijbehorende beleidsoverwegingen, de samenstelling van het gezelschap, de geraamde kosten en de wijze waarop van de reis verslag wordt gedaan.

 • 3.

  Het ten laste van de gemeente meereizen van de partner van een politiek ambtsdrager naar en in het buitenland is uitsluitend toegestaan als dit gebeurt op uitnodiging van de ontvangende partij en het belang van de gemeente daarmee gediend is. Het meereizen van de partner wordt bij de besluitvorming betrokken.

 • 4.

  Het anderszins meereizen naar en in het buitenland van derden op kosten van de gemeente is niet toegestaan. Het meereizen van derden op eigen kosten is weliswaar niet verboden maar wordt in het algemeen ontraden. Indien een politiek ambtsdrager een derde op eigen kosten wil laten meereizen, wordt dit in ieder geval in het kader van de besluitvorming besproken.

 • 5.

  Het verlengen van een buitenlandse dienstreis voor privédoeleinden is slechts beperkt toegestaan en moet betrokken worden bij de besluitvorming. De extra reis- en verblijfkosten en de fiscale gevolgen komen volledig voor rekening van de politiek ambtsdrager.

Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 17 april 2012.

De raad van de gemeente Houten,

de griffier,

de voorzitter,

P.M.H. van Ruitenbeek

C.H.J. Lamers

Toelichting op de Gedragscode politiek ambtsdragers gemeente Houten

 

Algemeen

Een gedragscode voor raadsleden, wethouders en burgemeester is verplicht op grond van de Gemeentewet. De gemeenteraad stelt zowel voor de eigen leden als voor de bestuurders een gedragscode vast. Voor de opstelling van deze gedragscode is gebruik gemaakt van de modelgedragscode, opgenomen in de Handreiking integriteit van politiek ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen. Deze handreiking is in april 2011 uitgebracht door de VNG, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties.

 

De code heeft bestuurlijke en politieke relevantie. Politiek ambtsdragers zijn op de naleving van gedragscodes aanspreekbaar. Als zij zich er niet aan houden kan dat gevolgen hebben voor hun functioneren en positie. Het rechtskarakter van een gedragscode is dat van een interne regeling in aanvulling op de wettelijke regels. Naast deze code bestaan er voorschriften die in wet of elders geregeld zijn, bijvoorbeeld over fraude, valsheid in geschrifte en over nevenfuncties. Dergelijke voorschriften zijn niet in deze code opgenomen, maar de eerdergenoemde Handreiking gaat er wel op in. De code en de Handreiking zijn belangrijk als beoordelingskader voor dagelijks bestuur en algemeen bestuur bij vragen, twijfels en discussies. De code bevat zowel normen over hoe in een bepaalde situatie te handelen als regels over procedures die moeten worden gevolgd. Procedureafspraken kunnen een onlosmakelijk onderdeel zijn van een gedragsregel en de transparantie, en kunnen daarmee de controleerbaarheid vergroten.

 

Op enkele punten is in de Houtense gedragscode afgeweken van de modelgedragscode. Inhoudelijk betreft het de volgende punten:

 • .

  Het seniorenconvent heeft een rol in de uitvoering van de gedragscode (artikelen 1 lid 2, 4 lid 6 en 6 lid 3).

 • .

  In artikel 2 lid 3 is een uitzondering opgenomen voor het geval een oud-raadslid of oud-commissielid niet zijnde raadslid binnen een jaar een dienstverband met de gemeente aangaat.

 • .

  Voor het aannemen van geschenken (artikel 4 lid 3) is aansluiting gezocht bij de gedragscode voor de ambtelijke organisatie. Dit houdt in dat geschenken met een waarde van meer dan € 50 niet mogen worden geaccepteerd. (In de modelgedragscode is de bepaling opgenomen dat dergelijke geschenken eigendom worden van de gemeente en dat er een gemeentelijke bestemming voor wordt gezocht.)

 • .

  De bepalingen van de modelgedragscode betreffende creditcards en dienstauto zijn niet overgenomen, omdat creditcards niet worden uitgegeven en de gemeente geen dienstauto heeft.

Kernbegrippen integriteit van politiek ambtsdragers

Raad, college en burgemeester stellen bij hun handelen de kwaliteit van het openbaar bestuur centraal. Integriteit van het openbaar bestuur is daarvoor een belangrijke voorwaarde. De belangen van de gemeente, en in het verlengde daarvan die van de burgers, zijn het primaire richtsnoer. Integriteit van politiek ambtsdragers houdt in dat de verantwoordelijkheid die met de functie samenhangt wordt aanvaard en dat er de bereidheid is om daarover verantwoording af te leggen. Verantwoording wordt intern afgelegd aan collega-bestuurders dan wel aan de gemeenteraad, maar ook extern aan organisaties en burgers voor wie bestuurders en gekozen volksvertegenwoordigers hun functie vervullen.

 

Een aantal kernbegrippen is daarbij leidend en plaatst integriteit van politiek ambtsdragers in een breder perspectief:

 

Dienstbaarheid

Het handelen van een politiek ambtsdrager is altijd en volledig gericht op het belang van de gemeente en op de organisaties en burgers die daar onderdeel van uit maken.

 

Functionaliteit

Het handelen van een politiek ambtsdrager heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur.

 

 

Onafhankelijkheid

Het handelen van een politiek ambtsdrager wordt gekenmerkt door onpartijdigheid, dat wil zeggen dat geen vermenging optreedt met oneigenlijke belangen en dat ook iedere schijn van een dergelijke vermenging wordt vermeden.

 

Openheid

Het handelen van een politiek ambtsdrager is transparant, opdat optimale verantwoording mogelijk is en de controlerende organen volledig inzicht hebben in het handelen van de politiek ambtsdrager en zijn beweegredenen daarbij.

 

Betrouwbaarheid

Op een politiek ambtsdrager moet men kunnen rekenen. Die houdt zich aan zijn afspraken. Kennis en informatie waarover hij uit hoofde van zijn functie beschikt, wendt hij aan voor het doel waarvoor die zijn gegeven.

 

Zorgvuldigheid

Het handelen van een politiek ambtsdrager is zodanig dat alle organisaties en burgers op gelijke wijze en met respect worden bejegend en dat belangen van partijen op correcte wijze worden afgewogen.