Aanwijzingsbesluit van plaatsen/gebieden als bedoeld in artikel 2:48 APV

Geldend van 04-07-2012 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit van plaatsen/gebieden als bedoeld in artikel 2:48 APV

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland;

Overwegende dat het ter bescherming van de openbare orde en het tegengaan van hinderlijkdrankmisbruik en glasoverlast wenselijk is om van de in artikel 2:48 Algemene plaatselijkeverordening Steenwijkerland 2009 aangegeven bevoegdheden gebruik te maken;

Gelet op het advies van de regiopolitie IJsselland;

Besluiten:

 • 1.

  aan te wijzen als gebied, waar het verboden is op een openbare plaats als bedoeld in artikel 2:48 van de Algemene plaatselijke verordening Steenwijkerland 2009 alcoholhoudende drank te nuttigen of glazen, (aangebroken) glazen flessen en dergelijke bij zich te hebben:

A de binnenstad van Steenwijk, omringd door de stadswallen van Steenwijk en deBurgemeester G. Borgesiusstraat en de Kornputsingel, te weten: de Markt, Kerkstraat,Oosterstraat, Doelenstraat, Woldpromenade, Korte Woldpromenade, Neerwoldstraat,Vrouwenstraat, Koningstraat, Scholestraat, Weemstraat, Molenstraat, Onnastraat,Onnadwarsstraat, Waagstraat, (gedeelte van) Vrijthof, Kalverstraat, Molenwal;

B het park Rams Woerthe;

C het schoolplein van de Beatrix- en Clausschool, gelegen tussen de Koterhoek, Middenweg enGagelsweg te Steenwijk;

D de parkeerkelder, gelegen onder het gebouw Prinsen Hoven te Steenwijk;

E gebied Oosterpoort, inclusief Stationstraat en Meppelerweg te Steenwijk;

F gebied Slingerbos te Steenwijk;

G gebied Ruxveense vijver te Steenwijk;

H het Marktplein, gelegen tussen de Marktstraat, Kruisstraat, Kerkstraat en de Hoofdstraat te Oldemarkt.

I het gebied omsloten door de straten Gagelsweg-Middenweg-De Dissel-De Zende-Oerthepad (incl. het Oerthepad zelf) zijnde de omgeving van het sportpark “De Nieuwe Gagels” te Steenwijk.

 • 2.

  Te bepalen dat de onder 1 bedoelde aanwijzing geldt voor onbepaalde tijd.

 • 3.

  Met dit aanwijzingsbesluit wordt het aanwijzingsbesluit d.d. 21 december 2010 ingetrokken.

 • 4.

  Het aanwijzingsbesluit treedt in werking op de eerste dag na de datum van uitgifte van hetGemeenteblad waarin zij wordt geplaatst.

Steenwijk, 25 juni 2012.

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

de wnd. secretaris, D.L.W. Zielhuis

de burgemeester, M.A.J. van der Tas

Bezwaarmogelijkheid:

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief een bezwaarschrift indienen bij , Postbus 162, 8330 AD Steenwijk. In het bezwaarschrift moet u aangeven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met dit besluit. Verder moet u de datum en uw naam en adres vermelden. Overigens kunnen ook andere belanghebbenden dan u tegen dit besluit bezwaar maken.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wanneer u een bezwaarschrift heeft ingediend en u meent dat de zaak zo spoedeisend is dat de beslissing op het bezwaarschrift niet kan worden afgewacht, dan kunt u de voorzieningenrechter vragen om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoek moet u richten aan: de voorzieningenrechter van de rechtbank Zwolle-Lelystad, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden; nadere informatie over de hoogte van dit griffierecht kunt u bij de griffie van de rechtbank krijgen, telefoonnummer (038) 888 44 44.