Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning gemeente Heerde 2004

Geldend van 01-01-2004 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2004

Intitulé

Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning gemeente Heerde 2004

De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van de voorzitter en de griffier d.d. 16 december 2003; gelet op artikel 33 Gemeentewet; besluit; vast te stellen de volgende Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning gemeente Heerde 2004

Paragraaf 1 - Ambtelijke bijstand

Artikel 1

 • 1

  Een raadslid wendt zich tot de griffier of een ambtenaar met een verzoek om:

  • a.

   feitelijke informatie van geringe omvang;

  • b.

   inzage in of afschrift van documenten die openbaar zijn.

 • 2

  Indien de ambtenaar twijfelt of het verzoek betrekking heeft op informatie zoals bedoeld onder het eerste lid, onderdeel a of b, stelt hij de secretaris daarvan in kennis. De secretaris beslist.

 • 3

  Een raadslid wendt zich tot de griffier met een verzoek om bijstand bij het opstellen van voorstellen, amendementen en moties, of andere bijstand.

 • 4

  De bijstand, zoals bedoeld in het derde lid, wordt verleend door de griffier. Indien de gevraagde bijstand niet alleen door de griffier kan worden verleend, kan de griffier de secretaris verzoeken één of meer ambtenaren aan te wijzen die de gevraagde bijstand verlenen.

Artikel 2

 • 1

  Een ambtenaar verleent in opdracht van de secretaris ambtelijke bijstand.

 • 2

  De secretaris beoordeelt of ambtelijke bijstand op grond van het eerste lid geweigerd wordt. De ambtelijke bijstand wordt geweigerd indien:

  • a.

   het raadslid niet aannemelijk heeft gemaakt dat de bijstand betrekking heeft op de werkzaamheden van de raad;

  • b.

   dit het belang van de gemeente kan schaden.

 • 3

  Indien de bijstand op grond van het tweede lid wordt geweigerd, deelt de secretaris dit met redenen omkleed mee aan de griffier en aan het raadslid dat het verzoek heeft ingediend.

Artikel 3

Indien het verzoek om bijstand van een ambtenaar door de secretaris wordt geweigerd, kan de griffier of het betrokken raadslid het verzoek voorleggen aan de burgemeester. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk over het verzoek.

Artikel 4

 • 1.

  Indien een raadslid niet tevreden is over de door een ambtenaar verleende bijstand, doet hij of de griffier hiervan mededeling aan de secretaris.

 • 2.

  Indien overleg met de secretaris niet leidt tot een voor beide partijen bevredigende oplossing leggen zij de zaak voor aan de burgemeester. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk over de zaak.

Artikel 5

 • 1.

  Indien het college of leden van het college, andere raadsleden of de griffier informatie wensen over een verzoek om ambtelijke bijstand of de inhoud van het gegeven advies, wenden zij zich daartoe rechtstreeks tot de secretaris.

 • 2.

  Een raadslid kan aangeven dat een verzoek om ambtelijke bijstand of de inhoud van het gegeven advies geheim wordt gehouden tot uiterlijk een gezamenlijk te bepalen datum.

Paragraaf 2 - Fractieondersteuning

Artikel 6

 • 1.

  Elke fractie, zoals bedoeld in artikel 7 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van de gemeente Heerde 2002, ontvangt elk kalenderjaar, het eerst over het jaar 2003, een bedrag van maximaal € 300,-- financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie.

 • 2.

  Deze bijdrage wordt uitbetaald nadat voor de desbetreffende uitgave(n) een declaratie is ingediend bij de griffier. Het geld wordt overgemaakt op de rekening van de betreffende fractie.

 • 3.

  Het in enig jaar niet opgebruikte bedrag als bedoeld in lid 1 wordt niet overgeboekt naar het volgend jaar en geldt na afloop van het kalenderjaar als vervallen. Tot en met 31 januari van het jaar volgend op het jaar waarop de financiële bijdrage betrekking heeft, kunnen declaraties over dat jaar voor betaling worden aangeboden.

Artikel 7

 • 1.

  Fracties besteden de bijdrage om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te versterken.

 • 2.

  De bijdrage mag niet gebruikt worden ter bekostiging van:

  • a.

   uitgaven die in strijd zijn met wettelijke bepalingen en overige regelingen;

  • b.

   betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van prestaties (diensten of goederen) geleverd ten behoeve van de fractie op basis van een gespecificeerde, reële declaratie;

  • c.

   giften;

  • d.

   uitgaven die dienen bestreden te worden uit vergoedingen die de leden ingevolge het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden toekomen.

Artikel 8

 • 1.

  In een jaar waarin gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden, bestaat aanspraak op betaling van de bijdrage tot en met de maand waarin de nieuw gekozen gemeenteraad wordt geinstalleerd en betreffen het alsdan te berekenen evenredig deel van het in artikel 6 lid 1 genoemde maximumbedrag. In afwijking van het bepaalde in artikel 6 lid 3 kunnen declaraties voor uitgaven die zijn gedaan in de periode van dat jaar voordat de nieuw gekozen gemeenteraad is geinstalleerd worden ingediend tot uiterlijk de laatste kalenderdag van de maand volgend op die waarin de installatie van de nieuw benoemde gemeenteraad heeft plaatsgevonden.

 • 2.

  In een jaar waarin gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden, bestaat aanspraak op betaling van de bijdrage met ingang van de maand volgend op die waarin de nieuw gekozen gemeenteraad wordt geinstalleerd en betreffen het alsdan te berekenen evenredig deel van het in artikel 6 lid 1 genoemde maximumbedrag.

Artikel 9

 • 1.

  Indien het zeteltal van een fractie ten gevolge van verkiezingen verandert, wijzigt de bijdrage niet.

 • 2.

  Bij splitsing van een fractie in meer dan één fracties gedurende de lopende raadsperiode blijft de op grond van artikel 6, eerste lid, vastgestelde bijdrage voor de oorspronkelijke fractie gehandhaafd. De aldus nieuw gevormde fractie maakt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 6 t/m 8 aanspraak op uitbetaling van de bijdrage, met dien verstande dat het bedrag waarop aanspraak bestaat in het jaar waarin de nieuwe fractie in de gemeenteraad zitting neemt wordt berekend naar evenredigheid van het aantal hele maanden van het resterende deel van dat jaar.

Paragraaf 3 - Slotbepaling

Artikel 10

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2004.

Ondertekening

Aldus vastgesteld ter openbare vergadering van 2 februari 2004,
de griffier, de voorzitter,

Ambtelijke bijstand raadsvoorstel.pdf