Verordening compensatieregeling onroerende-zaak belastingen sportinstellingen gemeente Weststellingwerf

Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Intitulé

Verordening compensatieregeling onroerende-zaak belastingen sportinstellingen gemeente Weststellingwerf

Registratienummer: 2012-000754/r

De raad van de gemeente Weststellingwerf;

overwegende dat:

 • -

  sport een belangrijke bijdrage levert aan de gezondheid en welbevinden van de beoefenaar en inwoner van onze gemeente en daarom laagdrempelig dient te zijn;

 • -

  sportverenigingen het financieel steeds moeilijker krijgen;

 • -

  het onbevredigend is enerzijds subsidie te verstrekken aan sportverenigingen ten behoeve van (het onderhoud aan) sportcomplexen en anderzijds subsidieverlening (deels) teniet te doen door het sturen van een rekening voor de onroerende-zaak belastingen;

kennisnemend van de motie d.d. 7 november 2011, voorstelnummer 2011-000709/r, die door het college is overgenomen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 mei 2012;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t :

Vast te stellen de “Verordening compensatieregeling onroerende-zaak belastingen sportinstellingen gemeente Weststellingwerf”

Hoofdstuk 1

Artikel 1 Algemene bepalingen

Deze regeling verstaat onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weststellingwerf;

 • b.

  sportinstelling: een vereniging of stichting met volledige rechtsbevoegdheid die zich ten doel stelt het in clubverband beoefenen van een sport en:

  • 1.

   statutair gevestigd is in de gemeente Weststellingwerf;

  • 2.

   geen onderneming drijft als bedoeld in de Wet op de vennootschapsbelasting;

  • 3.

   aangesloten is bij een sportbond die lid is van de vereniging NOC*NSF;

 • c.

  sportaccommodatie: de sportvoorziening gelegen in de gemeente Weststellingwerf, bestemd voor de beoefening van de sportieve activiteiten door de leden van de sportinstelling.

Artikel 2 Doel van de regeling

De compensatieregeling heeft als oogmerk het:

 • a.

  ondersteunen of stimuleren van sportbeoefening;

 • b.

  in standhouden van een daarvoor geëigende sportaccommodatie door de sportinstelling in de gemeente Weststellingwerf.

Artikel 3 Wie beslist

Met de uitvoering van deze verordening en het bepaalde in titel 4.2 Algemene wet bestuursrecht is het college belast, tenzij de raad de uitvoering geheel of gedeeltelijk aan zich zelf heeft voorbehouden.

Artikel 4 Voorrangsregeling

De regels in deze compensatieregeling hebben voorrang boven de bepalingen van de Subsidieverordening gemeente Weststellingwerf 2008.

Artikel 5 Financiële compensatie

 • 1. Voor zover de raad in enig begrotingsjaar voldoende financiële middelen beschikbaar stelt kan het college een sportinstelling een financiële compensatie verlenen in de kosten van de verschuldigde aanslag onroerende-zaak belastingen betreffende de sportaccommodatie.

 • 2. Een besluit tot verlening van compensatie houdt tevens de vaststelling in.

Artikel 6 Randvoorwaarden

 • 1. Compensatie van de onroerende-zaak belastingen vindt plaats na afloop van het lopende belastingjaar, doch uiterlijk 1 april van het daarop volgende kalenderjaar.

 • 2. De compensatie wordt op aanvraag uitbetaald aan de sportinstelling die in enig belastingjaar een verschuldigde aanslag onroerende-zaak belastingen voor de betreffende sportaccommodatie heeft voldaan.

 • 3. Verenigingen, stichtingen of bedrijven die op commerciële basis sportfaciliteiten aanbieden komen niet in aanmerking voor de compensatieregeling.

Artikel 7 Hoogte van de compensatie

De hoogte van compensatie, als bedoeld in artikel 5, is gelijk aan het bedrag van de opgelegde aanslag onroerende-zaak belastingen voor de betreffende sportaccommodatie.

Artikel 8 Aanvraag om compensatie

 • 1. Een aanvraag om compensatie wordt – uiterlijk 15 februari – ingediend door middel van een door burgemeester en wethouders vastgesteld formulier.

 • 2. Een aanvraag als bedoeld in het eerste lid wordt als volledig aangemerkt indien deze is vergezeld van:

  • a.

   de aanslag onroerende-zaak belastingen voor de betreffende sportaccommodatie over het geldende belastingjaar;

  • b.

   een bewijs van betaling waaruit blijkt dat de opgelegde aanslag is voldaan;

  • c.

   een bewijs dat de sportinstelling zich heeft aangesloten bij een sportbond die lid is van de vereniging NOC*NSF.

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1.

  Het college kan in bijzondere gevallen van één of meer bepalingen van deze regeling afwijken.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Compensatieregeling onroerende-zaak belastingen

  sportinstellingen gemeente Weststellingwerf’.

 • 3.

  Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2012.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 11 juni 2012,

de griffier, de voorzitter,