Regeling vervallen per 29-11-2017

Ondermandaat diverse bureauhoofden vergoeding dienstreizen

Geldend van 02-07-2009 t/m 28-11-2017

Intitulé

Ondermandaat diverse bureauhoofden vergoeding dienstreizen

Corsaregistratie: 09.29512

Het hoofd van de afdeling stadsbeheer

overwegende dat op grond van het Mandaatbesluit, registernummer 2:29

het toekennen van een vergoeding reis- en verblijfskosten voor dienstreizen

college

afdelingshoofden en directie

ja, toegestaan (aan het des-betreffende bureauhoofd)

CAR-UWO 15:1:22; Vergoedingsregeling Dienstreizen en verblijfskosten 2004

het afdelingshoofd bevoegd is ondermandaat te verlenen;

overwegende dat het om organisatorische redenen en ook uit praktisch oogpunt gewenst is om ten aanzien van deze bevoegdheid ondermandaat te verlenen aan de volgende bureauhoofden:

 • -

  M. Commandeur, hoofd bureau wijkzaken;

 • -

  N. Koelman, hoofd beleid- en bedrijfsbureau;

 • -

  J. Terpstra, hoofd bureau riolering&wegen;

 • -

  J. Tjalma. Hoofd bureau groen&reiniging;

 • -

  D. van der Vaart, hoofd ingenieursbureau;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en het Mandaatbesluit 2006;

besluit:

 • 1.

  Ondermandaat te verlenen aan de bureauhoofden M. Commandeur, N. Koelman, J. Terpstra, J. Tjalma en D. van der Vaart voor het toekennen van een vergoeding reis- en verblijfskosten voor dienstreizen cf. het bepaalde in volgnummer 2:29 van het Register behorende bij het Mandaatbesluit 2006.

 • 2.

  Te bepalen dat het afdelingshoofd te allen tijde kan besluiten tot het stellen van nadere voorwaarden.

 • 3.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.