Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen

Geldend van 27-07-2012 t/m heden

Intitulé

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen

B E S L U I T :

Vast te stellen de navolgende verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen.

Hoofdstuk 1: Inleidende bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: de gemeentelijke begraafplaatsen te Broek in Waterland, Ilpendam, Marken, Monnickendam-Kloosterstraat, Monnickendam-Kloosterdijk, Uitdam, Watergang en Zuiderwoude;

 • b.

  graf: een zandgraf;

 • c.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • d.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meerdere asbussen;

 • e.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as van een overledene;

 • f.

  algemeen graf: een graf, bij de gemeente in beheer, waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • g.

  particulier kindergraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken van kinderen tot 12 jaar;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as van een overledene;

 • h.

  algemeen kindergraf: een graf, bij de gemeente in beheer, waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken van kinderen tot 12 jaar;

 • i.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as van een overledene;

 • j.

  algemeen urnengraf: een graf, bij de gemeente in beheer, waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • k.

  particuliere urnenkelder: een betonnen kelder met afneembaar deksel waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • l.

  verstrooiingsplaats: een plaats waarop as van een overledene wordt verstrooid;

 • m.

  grafbedekking: gedenkteken of grafbeplanting op een graf of urnenkelder;

 • n.

  gedenkplaatje: een gedenkteken in de vorm van een plaatje op het monument bij de verstrooiingsplaats;

 • o.

  beheerder: de ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaatsen of degene die hem vervangt;

 • p.

  rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf, een particulier kindergraf, een particulier urnengraf of een particuliere urnenkelder, dan wel degene die redelijkerwijs geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden;

 • q.

  belanghebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een recht tot gebruik van een ruimte in een algemeen graf is verleend, dan wel degene die redelijkerwijs geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden.

Artikel 2 Uitbreiding begrippen particulier en algemeen graf

 • 1. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt, voor zover van belang onder 'particulier graf' mede verstaan: particulier urnengraf, particuliere kindergraf en particuliere urnenkelder.

 • 2. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt, voor zover van belang onder 'algemeen graf' mede verstaan: algemeen urnengraf en algemeen kindergraf.

Hoofdstuk 2: Bestemming, beheer en toezicht

Artikel 3 Bestemming

De begraafplaatsen zijn bestemd voor het begraven van lijken en het bijzetten van asbussen van personen die in de gemeente Waterland zijn geboren, woonachtig zijn of waren en personen die in de gemeente Waterland zijn overleden. Het college kan het begraven van lijken en het bijzetten van asbussen van andere personen dan die hierboven bedoeld op grond van humanitaire redenen toestaan.

Artikel 4 Beheer en toezicht

Het beheer en toezicht op de begraafplaatsen berust bij het college.

Artikel 5 Administratie

 • 1. De administratie van de begraafplaatsen berust bij het college en wordt gevoerd door de daartoe aangewezen ambtenaar van de afdeling Openbare Werken.

 • 2. De administratie van de begraafplaatsen is openbaar.

Artikel 6 Inrichting

 • 1. De inrichting van de begraafplaatsen geschiedt door het college.

 • 2. De begraafplaats Kloosterdijk in Monnickendam bevat een door het college aangewezen gedeelte voor het begraven van lijken van personen welke behoorden tot de Rooms Katholieke Kerk.

Hoofdstuk 3: Openstelling, orde en rust op de begraafplaats

Artikel 7 Openstelling begraafplaatsen

 • 1. De begraafplaatsen zijn voor eenieder dagelijks toegankelijk van een half uur na zonsopgang tot een half uur voor zonsondergang.

 • 2. Ter handhaving van de orde en rust op de begraafplaatsen kunnen de toegangen tijdelijk worden gesloten.

 • 3. Het is verboden gedurende de tijd dat de begraafplaatsen niet voor het publiek geopend zijn, zich daarop te bevinden, anders dan voor het bijwonen van een begrafenis of de bezorging van as.

 • 4. De toegang tot de begraafplaatsen is verboden voor:

  • a.

   kinderen tot 12 jaar, tenzij onder begeleiding van een persoon van 16 jaar of ouder;

  • b.

   personen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren;

  • c.

   niet aangelijnde honden.

Artikel 8 Ordemaatregelen

 • 1. Bezoekers, personeel van uitvaartondernemingen en personen die werkzaamheden op de begraafplaatsen hebben te verrichten, zijn verplicht zich in het belang van de orde, rust en netheid te houden aan de aanwijzingen van de beheerder.

 • 2. De beheerder kan personen die zich niet aan de in het eerste lid bedoelde aanwijzing houden van de begraafplaats verwijderen of laten verwijderen.

 • 3. Het is verboden met motorrijtuigen op de begraafplaatsen te rijden:

  • a.

   anders dan voor vervoer van minder validen of voor het verrichten van werkzaamheden door, in opdracht van of met toestemming van de gemeente;

  • b.

   elders dan op de daartoe aangewezen rijwegen; motorrijtuigen zijn buiten de rijwegen slechts toegestaan voor begrafenissen of voor het vervoer van materialen;

  • c.

   sneller dan 10 km per uur.

 • 4. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in de aanhef en onder a en b van het derde lid.

Artikel 9 Plechtigheden

 • 1. Herdenkingsbijeenkomsten, onthullingen van gedenktekens en dergelijke plechtigheden op de begraafplaats kunnen slechts plaatsvinden nadat deze ten minste 6 werkdagen tevoren zijn gemeld aan de beheerder. Datum en uur van de plechtigheid en de wijze waarop deze zal plaatsvinden worden in overleg met de aanvrager door de beheerder vastgesteld.

 • 2. De deelnemers aan de plechtigheid, bedoeld in het eerste lid zijn verplicht zich in het belang van de orde, rust en netheid te houden aan de aanwijzingen van de beheerder.

Artikel 10 Opgravingen en ruimen

Bij het opgraven van lijken en de ruiming van graven zijn geen andere personen aanwezig dan degenen die door de beheerder met deze werkzaamheden zijn belast.

Hoofdstuk 4: Voorschriften voor lijkbezorging

Artikel 11 Kennisgeving begraven en asbezorging, openen en sluiten van het graf

 • 1. Degene die wil doen begraven, as wil doen bijzetten of as wil doen verstrooien, geeft daarvan uiterlijk om 12.00 uur van de werkdag voorafgaande aan die waarop de begraving, bijzetting of verstrooiing zal plaatsvinden, schriftelijk kennis aan de beheerder. De zaterdag geldt voor de toepassing van deze bepaling niet als werkdag. Indien de burgemeester toestemming heeft gegeven om het lijk binnen 36 uur na het overlijden te begraven moet de kennisgeving aan de beheerder zo tijdig mogelijk worden gedaan.

 • 2. Het openen van een graf ter begraving of voor het bezorgen van as, en het daarna sluiten van een graf, alsmede het bedienen van de hulpmiddelen mag uitsluitend geschieden door het personeel van de begraafplaats op aanwijzingen en onder toezicht van de beheerder. De nabestaanden kunnen deze werkzaamheden onder toezicht van de beheerder geheel of gedeeltelijk zelf verrichten indien zij hun wens daartoe uiterlijk om 12.00 uur van de voorafgaande werkdag mondeling of schriftelijk aan de beheerder hebben kenbaar gemaakt. De zaterdag geldt voor de toepassing van deze bepaling niet als werkdag. Zij dienen bij deze werkzaamheden de aanwijzingen van de beheerder op te volgen.

Artikel 12 Over te leggen stukken

 • 1. Tot begraving wordt niet overgegaan dan nadat het verlof tot begraven is overgelegd aan de beheerder.

 • 2. Indien de begraving of de bezorging van as in een particulier graf zal plaatsvinden, dient een machtiging daartoe aan de beheerder te worden overgelegd ondertekend door de rechthebbende of, indien deze is overleden, door degene die in de uitvaart voorziet.

 • 3. Begraving of bijzetting in een particulier graf waarvan de uitgiftetermijn binnen de wettelijke minimum grafrusttermijn afloopt, kan alleen plaatsvinden onder gelijktijdige verlenging van de uitgiftetermijn met een zodanige periode dat de alsdan resterende uitgiftetermijn ten minste gelijk is aan de in artikel 28 genoemde grafrusttermijn. De verlenging dient te worden aangevraagd door de rechthebbende, of indien deze is overleden door de persoon bedoeld in artikel 20, tweede lid.

 • 4. De in het vorige lid bedoelde periode van verlenging wordt naar boven toe afgerond op gehele jaren.

 • 5. De beheerder onderzoekt of de overgelegde stukken toereikend zijn.

Artikel 13 Tijden van begraven en asbezorging

 • 1. De tijd van begraven en het bezorgen van as is van maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

 • 2. Het college kan in bijzondere gevallen van deze tijden afwijken.

Hoofdstuk 5: Indeling en uitgifte van de graven

Artikel 14 Indeling graven en asbezorging

Op de begraafplaatsen kunnen worden uitgegeven:

 • a.

  particuliere graven;

 • b.

  particuliere urnengraven;

 • c.

  particuliere urnenkelders;

 • d.

  algemene graven.

Artikel 15 Aantal overledenen in algemene graven en graftermijn

 • 1. Het aantal te begraven lijken in algemene graven is:

  • a.

   3 voor de begraafplaats Marken;

  • b.

   2 voor de overige begraafplaatsen.

 • 2. In of op een algemeen urnengraf mogen ten hoogste twee asbussen met of zonder urnen worden bijgezet.

 • 3. Algemene graven worden uitgegeven voor een termijn van 20 jaar. Verlenging van algemene graven is niet mogelijk.

Artikel 16 Aantal overledenen in eigen graven

 • 1. Een particulier graf wordt uitgegeven voor het begraven van ten hoogste 2 lijken.

 • 2. In of op een eigen urnengraf mogen ten hoogste twee asbussen met of zonder urnen worden bijgezet, dan wel de as van twee lijken worden verstrooid.

 • 3. In of op een eigen urnenkelder mogen ten hoogste twee asbussen met of zonder urnen worden bijgezet.

 • 4. Op schriftelijk verzoek van de rechthebbende kan het college om humanitaire redenen toestemming verlenen om van het gestelde in de leden 1, 2 en 3 af te wijken in die zin dat:

  • a.

   in een particulier graf, naast het maximum aantal begravingen, ten hoogste twee asbussen met of zonder urnen worden bijgezet, dan wel de as van maximaal twee lijken wordt verstrooid;

  • b.

   in of op een particulier urnengraf, naast het maximum aantal bijzettingen, ten hoogste 1 asbus met of zonder urn wordt bijgezet, dan wel de as van maximaal 1 lijk wordt verstrooid;

  • c.

   in of op een particuliere urnenkelder, naast het maximum aantal bijzettingen, ten hoogste 1 asbus met of zonder urn wordt bijgezet.

Artikel 17 Volgorde van uitgifte

 • 1. De graven worden slechts voor directe begraving en in volgorde van ligging uitgegeven.

 • 2. Het college kan een particulier graf toewijzen anders dan voor directe begraving en buiten de volgorde van uitgifte, indien dit wegens de situatie op de begraafplaatsen niet bezwaarlijk is.

 • 3. Het reserveren van een particulier graf is slechts mogelijk voor een graf dat is opgezegd en opnieuw wordt uitgegeven. Voor reservering van een particulier graf wordt het geldende tarief voor grafrecht in rekening gebracht.

Artikel 18 Termijnen particuliere graven

 • 1. Het college verleent, voor zover de daartoe bestemde ruimte van de begraafplaatsen dat toelaat, op een daartoe bij hen schriftelijk in te dienen aanvraag, voor de tijd van 20 jaar recht op een particulier graf. De termijn begint te lopen op de datum waarop het particuliere graf is uitgegeven.

 • 2. Het in het eerste lid van dit artikel bedoelde recht wordt op aanvraag van de rechthebbende verlengd telkens met een termijn van 10 jaar, mits de aanvraag voor het verstrijken van de lopende termijn wordt ingediend.

 • 3. Het in dit artikel bedoelde recht kan niet langer gelden dan tot het tijdstip waarop het terrein feitelijk aan zijn bestemming als begraafplaats zal zijn onttrokken.

 • 4. Een recht als in dit artikel bedoeld kan slechts aan één rechthebbende worden verleend ten behoeve van zichzelf. Verlening van het recht ten behoeve van een ander is slechts mogelijk indien daarvoor gewichtige redenen bestaan.

Artikel 19 Grafkelder

Het college kan aan de rechthebbende op een particulier graf vergunning verlenen tot het daarin voor eigen rekening doen aanbrengen van een grafkelder overeenkomstig de door het college te stellen voorwaarden.

Artikel 20 Overschrijving van verleende rechten

 • 1. Het recht op een particulier graf kan op aanvraag van de rechthebbende worden overgeschreven op naam van een ander natuurlijk persoon of rechtspersoon

 • 2. Na het overlijden van de rechthebbende kan het recht op het particuliere graf worden overgeschreven op naam van een natuurlijk persoon of rechtspersoon, indien de aanvraag daartoe wordt gedaan binnen 6 maanden na het overlijden van de rechthebbende. Indien de overleden rechthebbende in het graf dient te worden begraven, of indien de asbus met zijn resten in het graf dient te worden bijgezet, dient het verzoek tot overschrijving daaraan voorafgaand te worden gedaan.

 • 3. Indien na het overlijden van de rechthebbende de aanvraag tot overschrijving aan het college niet wordt gedaan binnen de in het tweede lid van dit artikel gestelde termijn van 6 maanden, is het college bevoegd het recht op het particuliere graf te doen vervallen.

 • 4. Na het verstrijken van de in het tweede lid genoemde termijn van 6 maanden kan het college het particuliere graf alsnog op naam stellen van een nieuwe rechthebbende, tenzij dit recht betrekking heeft op een particulier graf dat inmiddels is geruimd.

Artikel 21 Afstand doen van graven

Zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding kan de rechthebbende schriftelijk afstand doen ten behoeve van de gemeente van het recht op het particuliere graf. Van de ontvangst van zodanige verklaring doen burgemeester en wethouders schriftelijk mededeling aan de rechthebbende.

Artikel 22 Sluiting van graven

 • 1. Op aanvraag van de rechthebbende kan het college een graf gesloten verklaren. Gedurende de tijd dat een graf gesloten is, mag daarop geen andere grafbedekking worden geplaatst en mag daarin geen andere begraving plaatsvinden of asbus worden bijgezet, dan wel as worden verstrooid, dan die van de stoffelijke overschotten van personen die de rechthebbende in zijn aanvraag met name heeft genoemd.

 • 2. Het college bepaalt in overleg met de rechthebbende de periode waarvoor de in het eerste lid bedoelde sluiting geldt. Zij stellen de bijzondere voorwaarden vast waaraan moet zijn voldaan alvorens het graf gesloten wordt verklaard.

Hoofdstuk 6: Grafbedekking

Artikel 23 Vergunning grafbedekking

 • 1.

  Voor het hebben van een grafbedekking of het plaatsen van een gedenkplaatje is een schriftelijke vergunning nodig van het college.

 • 2.

  De rechthebbende van een particulier graf vraagt de vergunning voor het hebben van een grafbedekking aan. De aanvraag moet worden vergezeld van een tekening van het te plaatsen voorwerp met de betreffende maten en materialen.

 • 3.

  Het plaatsen van grafbedekking anders dan de standaard gedenksteen is op de algemene graven op de begraafplaats Marken uit het oogpunt van plaatselijke traditie niet toegestaan. De standaard gedenksteen bestaat uit een gepolijste plaat van zwart graniet, 30 cm lang, 25 cm breed en 2 cm dik. De tekst wordt middels zandstralen aangebracht en wit ingekleurd en bestaat uit de naam van de overledene, de geboortedatum (dd-mm-jjjj) en de sterfdatum (dd-mm-jjjj) in lettertype Arial. De plaat wordt geplaatst op een zwart granieten steun, onder een hoek van 30°.

 • 4.

  De grafbedekking mag maximaal de volgende maten hebben:

Begraafplaats

Soort graf

Lengte

Breedte

Hoogte

Monnickendam - Kloosterstraat

Particulier graf

190

90

150

Algemeen graf

90

90

150

Kindergraf

150

70

120

Monnickendam - Kloosterdijk

Particulier graf

200

100

150

Algemeen graf

100

100

150

Kindergraf

150

70

120

Urnengraf

40

40

60

Urnenkelder

80

80

100

Broek in Waterland (oude gedeelte, t/m nr. 251), Ilpendam (oude gedeelte, t/m nr. 320), Watergang, Zuiderwoude, Uitdam

Particulier graf

200

90

150

Algemeen graf

100

90

150

Kindergraf

150

70

120

Urnengraf

40

40

60

Broek in Waterland (nieuwe gedeelte), Ilpendam (nieuwe gedeelte)

Particulier graf

200

100

150

Algemeen graf

100

100

150

Kindergraf

150

70

120

Urnengraf

40

40

60

Marken

Particulier graf

200

100

150

Algemeen graf

30

25

-

Kindergraf

150

70

120

Urnengraf

50

50

80

 • 5.

  Het gewicht van het gedenkteken in zijn geheel of, als dit uit afzonderlijk te plaatsen en te verwijderen onderdelen bestaat, per onderdeel, mag niet zwaarder zijn dan 125 kilogram.

 • 6.

  Het college kan ontheffing verlenen van de bepalingen als genoemd in de leden 4 en 5.

 • 7.

  De standaard maten van een gedenkplaatje op het daartoe bestemde monument bij de verstrooiingsplaats zijn: 22 cm lang, 10 cm breed en 2 cm dik.

 • 8.

  Het college kan de vergunning weigeren indien:

  • a.

   niet voldaan wordt aan de vastgestelde regels;

  • b.

   de grafbedekking afbreuk doet aan het aanzien van de begraafplaats;

  • c.

   de duurzaamheid van de materialen onvoldoende is;

  • d.

   de constructie van de grafbedekking ondeugdelijk is.

Artikel 24 Grafbeplanting

 • 1. Beplanting mag de hoogte van 125 cm en de oppervlakte van het graf niet overschrijden. Het planten van bomen en het aanbrengen van beplanting met wortelstok is niet toegestaan, vanwege de complexe wortelstructuur.

 • 2. Beplanting op een graf die in een verwaarloosde staat verkeert kan door de beheerder worden verwijderd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding. Losse bloemen, planten, kransen en dergelijke kunnen, wanneer zij verwelkt zijn, door de beheerder worden verwijderd.

Artikel 25 Onderhoud door de gemeente

 • 1. Het college voorziet in:

  • a.

   het algemeen onderhoud van de begraafplaats;

  • b.

   het rechtzetten van de gedenktekens en het aanvullen met zand na verzakking van het graf;’

  • c.

   het onderhoud van het graf waarop geen grafbedekking is aangebracht.

 • 2. Voor eventueel uit deze werkzaamheden voortvloeiende schade is de gemeente niet aansprakelijk.

Artikel 26 Onderhoud door de rechthebbende of de belanghebbende

 • 1. Het (doen) plaatsen, aanbrengen, herstellen, vernieuwen of verwijderen van de grafbedekking geschiedt door, voor rekening van en voor risico van de rechthebbende of de belanghebbende. Schade als gevolg van vandalisme, vorst, wateroverlast en andere van buiten komende oorzaken, ontstaan door het weghalen en terugplaatsen van de grafbedekking ten behoeve van een bijzetting of opgraving, en eventuele gevolgschade voor derden, is voor risico en rekening van de rechthebbende of belanghebbende.

 • 2. De rechthebbende of de belanghebbende is verplicht de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen.

 • 3. Indien de rechthebbende of de belanghebbende nalaat de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen, kan het college de hiervoor in aanmerking komende voorwerpen of zo nodig de gehele grafbedekking doen verwijderen. Het verwijderde blijft gedurende 12 weken ter beschikking van de rechthebbende of de belanghebbende en vervalt daarna aan de gemeente, zonder dat deze tot enige vergoeding verplicht is.

 • 4. De verwijdering vindt niet plaats dan nadat het college de rechthebbende of de belanghebbende door middel van een verklaring schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van de toestand van de grafbedekking. Wanneer het adres van de rechthebbende of de belanghebbende niet bekend is maakt het college de verklaring bij het betreffende graf bekend.

 • 5. Het college kan de rechthebbende of de gebruiker per aanschrijving verplichten een beschadiging aan de grafbedekking te herstellen binnen de door het college gestelde termijn indien de beschadiging zodanig is dat deze naar het oordeel van het college het uiterlijk aanzien van de begraafplaats schaadt of indien de beschadiging van de grafbedekking gevaar oplevert voor derden.

Artikel 27 Verwijdering grafbedekking na verstrijken van de termijn

 • 1. De grafbedekking kan na het verstrijken van de termijn van het grafrecht door het college worden verwijderd.

 • 2. Het voornemen tot verwijdering van de grafbedekking maakt het college ten minste 1 jaar voorafgaande aan het tijdstip waarop de grafbedekking zal worden verwijderd per brief aan de rechthebbende of, wanneer het een algemeen graf betreft, aan de belanghebbende bekend. Wanneer het adres van de rechthebbende of belanghebbende niet bekend is, maakt het college het voornemen tot verwijdering van de grafbedekking gedurende ten minste 1 jaar voorafgaande aan het tijdstip waarop de grafbedekking zal worden verwijderd door middel van een bij het graf te plaatsen bordje bekend.

 • 3. Indien de grafbedekking niet binnen 12 weken na de verwijdering is afgehaald, vervalt deze aan de gemeente, zonder dat de gemeente tot enige vergoeding verplicht is.

Hoofdstuk 7: Ruiming van graven, urnengraven en urnenkelders

Artikel 28 Grafrust

De grafrustperiode bedraagt 20 jaar.

Artikel 29 Ruiming, bezorging van overblijfselen en as

 • 1. Het voornemen van het college om een graf te ruimen wordt ten minste 1 jaar voorafgaande aan het tijdstip waarop het graf geruimd zal worden per brief aan de rechthebbende of, wanneer het een algemeen graf betreft, aan de belanghebbende bekend gemaakt. Wanneer het adres van de rechthebbende of belanghebbende niet bekend is maakt het college het voornemen tot ruiming van het graf gedurende ten minste 1 jaar voorafgaande aan het tijdstip van ruiming door middel van een bij het graf te plaatsen bordje bekend.

 • 2. De beheerder draagt er zorg voor dat met de bij de ruiming van het graf nog aanwezige menselijke resten te allen tijde respectvol wordt omgegaan en dat bezoekers van de begraafplaats niet met menselijke resten worden geconfronteerd.

 • 3. De bij de ruiming van het graf nog aanwezige menselijke resten worden begraven en de as wordt verstrooid op een daartoe bestemd gedeelte van de begraafplaats.

 • 4. Nabestaanden van een overledene die begraven is in een algemeen graf kunnen gedurende de in het eerste lid bedoelde termijn bij de beheerder een aanvraag indienen om bij ruiming de menselijke resten, indien mogelijk, bijeen te doen brengen voor crematie of voor herbegraving elders. Nabestaanden van een overledene waarvan een asbus al of niet met urn is bijgezet in een algemeen urnengraf kunnen bij de beheerder een aanvraag indienen om deze ter beschikking te houden voor herbegraving of verstrooiing elders.

 • 5. De rechthebbende op een particulier graf kan bij de beheerder een aanvraag indienen om de menselijke resten te doen verzamelen om deze opnieuw in dezelfde grafruimte te doen plaatsen dan wel om deze te cremeren of elders opnieuw te doen begraven. De rechthebbende op een particulier urnengraf of een particuliere urnenkelder kan bij de beheerder een aanvraag indienen de asbus ter beschikking te houden om elders bij te zetten of om de as te doen verstrooien.

Hoofdstuk 8: Instandhouding historische graven en opvallende grafbedekking

Artikel 30 Lijst

 • 1. Het college houdt een lijst bij van graven die van historische betekenis zijn of waarvan de grafbedekking een opvallende kwaliteit heeft.

 • 2. Alvorens tot ruiming van graven wordt overgegaan onderzoekt het college of er graven zijn die in aanmerking komen om op de lijst te worden bijgeschreven.

 • 3. De gemeenteraad beslist over het ruimen van graven en het verwijderen van grafbedekkingen die op de in het eerste lid bedoelde lijst staan.

Hoofdstuk 9: Klachten

Artikel 31 Indiening, behandeling en beslissing

 • 1. Inwoners van de gemeente, rechthebbenden en belanghebbenden kunnen omtrent feitelijke handelingen of het nalaten van feitelijke handelingen betreffende de begraafplaatsen bij het college een schriftelijke klacht indienen.

 • 2. Het college beslist binnen 4 weken na ontvangst van de klacht. Deze termijn kan met ten hoogste 4 weken worden verlengd.

Hoofdstuk 10: Slotbepalingen

Artikel 32 Intrekking oude regeling

De “Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Waterland 2001”, vastgesteld op 12 april 2001, wordt ingetrokken.

Artikel 33 Overgangsbepaling

 • 1. Besluiten van het college die genomen zijn krachtens de “Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Waterland 2001” gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

 • 2. Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om vergunning op grond van de “Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Waterland 2001” is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening niet op de aanvraag is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

Artikel 34 Strafbepaling

 • 1. Hij die handelt in strijd met de artikelen 7 en 8 wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie.

 • 2. Overtreding van de artikelen 7 en 8 van de verordening kan worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Artikel 35 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking.

Artikel 36 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Waterland 2012.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Waterland, gehouden op 12 juli 2012.

De raad voornoemd,

drs. E.G.H. Dijk

griffier

drs. C. Mooij

waarnemend voorzitter