Marktverordening gemeente Heerde 2012

Geldend van 01-02-2012 t/m heden

Intitulé

Marktverordening gemeente Heerde 2012

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Heerde;

gelezen het voorstel van het college d.d. 20 december 2011;

gelet op artikel 147 eerste lid, alsmede artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit:

onder intrekking van de Marktverordening gemeente Heerde 2000, vast te stellen de

Marktverordening gemeente Heerde 2012.

Marktverordening gemeente Heerde 2012

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

markt: de warenmarkt die plaatsvindt op een door het college bepaalde plaats, dag en tijd;

b.

marktterrein: de gehele openbare of voor het publiek toegankelijke oppervlakte grond, die krachtens deze verordening, is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel;

c.

standplaats: de ruimte die voor de duur van de markt, op het marktterrein is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel;

d.

vergunninghouder: degene aan wie door het college vergunning is verleend voor het innemen van een standplaats;

e.

standwerken: de activiteit waarbij een standwerker vanaf een standwerkerplaats het publiek om zich heen verzamelt en dat publiek door een aansprekende uiteenzetting probeert over te halen tot de aankoop van een artikel;

f.

marktmeester: de persoon die als zodanig is aangewezen door het college;

g.

branche-indeling: de indeling in artikelengroepen en het aantal vastgestelde vaste plaatsen per artikelengroep.

Artikel 2. Inrichting van de markt

1.

Het college bepaalt ten aanzien van de markt:

a.

de datum;

b.

het tijdstip;

c.

de locatie;

d.

het aantal standplaatsen;

e.

de afmetingen van de standplaatsen;

f.

de opstelling en indeling van de markt.

2.

Het college kan voor de markt vaststellen:

a.

een lijst met artikelengroepen of branches;

b.

een maximumaantal standplaatsen per branche.

Artikel 3. Nadere regels

Het college is bevoegd nadere regels te stellen betreffende het bepaalde in deze verordening.

Artikel 4. Voorschriften en beperkingen

1.

Het college kan voorschriften en beperkingen verbinden aan een krachtens deze verordening verleende vergunning of ontheffing, ter bescherming van de belangen in verband waarmee de vergunning of ontheffing is vereist;

2.

Degene aan wie krachtens deze verordening een vergunning of ontheffing is verleend, is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen in acht te nemen.

Artikel 5. De marktcommissie

1.

Het college kan een commissie van advies instellen die tot taak heeft haar te adviseren inzake marktaangelegenheden;

2.

Het college kan nadere regels stellen met betrekking tot de samenstelling en werkwijze van deze marktcommissie.

Artikel 6. Standplaatsvergunning

1.

Het is verboden een standplaats op de markt in te nemen zonder vergunning van het college;

2.

Een standplaats wordt toegewezen als vaste plaats, als dagplaats of als standwerkerplaats;

3.

Toewijzing van een plaats geschiedt door afgifte van een vergunning door het college. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling geschieden;

4.

De dagplaats wordt toegewezen wanneer hier plaats voor is en de gegadigden zich op de dag van de markt een uur voor aanvang, melden bij de marktmeester.

Hoofdstuk 2. Straf-, Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 7. Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie.

Artikel 8. Strafmaatregelen

1.

Het college kan een vergunning voor een standplaats, al dan niet voorwaardelijk, intrekken dan wel telkens voor ten hoogste vier achtereenvolgende marktdagen schorsen, indien de vergunninghouder, zijn vertegenwoordiger, of degene die hem bijstaat:

a.

het bepaalde bij of krachtens deze verordening of de voorschriften van de vergunning overtreedt;

b.

zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;

c.

niet actief is op een hem toegewezen plaats;

d.

niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet, dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet;

2.

Onverminderd het bepaalde in artikel 125 van de Gemeentewet kan het college, indien het dit noodzakelijk acht, een vergunninghouder gelasten zich onmiddellijk van de markt te verwijderen, indien hij zich schuldig maakt aan het bovenstaande;

3.

Ingeval een dagplaatshouder zich schuldig maakt aan het bovenstaande kan hij voor een periode van maximaal 2 jaar na bekendmaking van het besluit uitgesloten worden van deelname;

4.

Een maatregel als in dit artikel genoemd moet schriftelijk en gemotiveerd worden meegedeeld binnen afzienbare tijd na de oplegging van de maatregel.

Artikel 9. Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de marktmeester en eventueel andere bij besluit van het college aangewezen personen.

Artikel 10. Overgangsbepalingen

1.

Besluiten (inclusief voorschriften en beperkingen) van het college die genomen zijn krachtens de marktverordening gemeente Heerde 2000 gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening;

2.

Vergunningen, ontheffingen en verplichtingen bedoeld in het eerste lid worden geacht vergunningen, ontheffingen en verplichtingen in de zin van deze verordening te zijn;

3.

Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om vergunning op grond van de marktverordening gemeente Heerde 2000 is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening niet definitief op de aanvraag is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

Artikel 11. Inwerkingtreding

1.

Deze verordening treedt op 1 februari 2012 in werking;

2.

Op datzelfde moment wordt de Marktverordening gemeente Heerde 2000,

vastgesteld op 22 augustus 2000 ingetrokken.

Artikel 12. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Marktverordening gemeente Heerde 2012’.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering d.d. 30 januari 2012.

griffier, voorzitter,

Bijlage 2 Toelichting de Heerder weekmarkt.pdf

Raadsvoorstel.pdf

Bijlage 4 branchebesluit en patroon.pdf

Bijlage 3 marktbesluit.pdf