Regeling vervallen per 01-01-2017

Reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de Burgerlijke Stand, de buitengewone ambtenaren van de Burgerlijke Stand en de openstelling van het bureau van de Burgerlijke Stand

Geldend van 10-06-2003 t/m 31-12-2016

Intitulé

Reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de Burgerlijke Stand, de buitengewone ambtenaren van de Burgerlijke Stand en de openstelling van het bureau van de Burgerlijke Stand

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde,

gelezen het voorstel van afdeling Publieksservice d.d. 26 mei 2003;

gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit Burgerlijke Stand 1994;

Besluiten

vast te stellen het Reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de Burgerlijke Stand, de buitengewone ambtenaren van de Burgerlijke Stand en de openstelling van het bureau van de Burgerlijke Stand.?

Artikel 1. Begripsbepaling

Het reglement verstaat onder:

 • a.

  de wet: Boek 1 van het Burgerlijke Wetboek (Wet van 14 oktober 1993tot herziening van Titel 4 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Stb.1993, nr. 555));

 • b.

  het besluit: Besluit Burgerlijke Stand 1994 (Stb. 1994, 160) als gewijzigdbij besluit van 19 december 1994, Stb. 900;

 • c.

  ambtenaar van de Burgerlijke Stand: een ambtenaar in dienst van degemeente of van een andere gemeente als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (artikel 16, leen 2 en 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

 • d.

  buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand: een ambtenaar indienst van de gemeente of van een andere gemeente, of een persoondie geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, als zodanig benoemddoor burgemeester en wethouders (artikel 16, leden 2 en 3 van Boek1 van het Burgerlijk Wetboek);

 • e.

  gemeentehuis: alle huizen welke bij raadsbesluit als zodanig zijn aangewezen.

Artikel 2. Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand

 • 1. Het college kan tot ambtenaar van de Burgerlijke Stand benoemen:

  • a.

   ambtenaren in dienst van de gemeente Zeewolde;

  • b.

   ambtenaren in dienst van een andere gemeente.

 • 2. het minimum aan ambtenaren van de Burgerlijke Stand is twee.

 • 3. het college kan buitengewoon ambtenaren van de Burgerlijke Stand

  benoemen.

Artikel 3. Benoeming

 • 1. De ambtenaar van de Burgerlijke Stand wordt voor een in hetbenoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. Deze periode magmaximaal het tijdvak betreffen gedurende hetwelk de ambtenaar indienst zal zijn van de gemeente.

 • 2. De buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand wordt vooreen in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd.

Artikel 4 Locatie

De ambtenaar van de Burgerlijke Stand en de buitengewoon

ambtenaar van de Burgerlijke Stand verrichten hun wettelijke taken

in het gemeentehuis.

De ambtenaar van de Burgerlijke Stand en de buitengewoon

ambtenaar van de Burgerlijke Stand kunnen voor zover daartoe

gewichtige redenen bestaan, elders binnen de gemeente hun taken

verrichten.

Artikel 5. Leiding

Het hoofd van de afdeling Publieksservice is belast met de leiding van

het bureau van de Burgerlijke Stand.

Artikel 6. Opening

 • 1. Het bureau van de Burgerlijke Stand is voor het publiek geopend van:

  • a.

   voor huwelijksvoltrekking en partnerschapsregistratie op maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 16.30 uur en op zaterdag van 10.00 - 14.30 uur.;

  • b.

   voor overige werkzaamheden op maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 16.30 uur.

 • 2. Het bureau is gesloten indien de in lid 1 vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijk gestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet ofandere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

 • 3. Het bureau van de Burgerlijke Stand kan op zaterdag, zondag enandere dagen dat het bureau regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door burgemeester en wethouders, navoorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

 • 4. Het bureau van de Burgerlijke Stand zal op verzoek van eenbelanghebbende, gedaan aan burgemeester en wethouders, wordengeopend op zaterdag, zondag en andere dagen dat het bureaugesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de teverrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot deeerstvolgende openstelling van dat bureau.

 • 5. In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethoudersbesluiten tot afwijking van de in het eerste lid aangegeven uren.

Artikel 7. Intrekking

Het Reglement op de werkzaamheden van ambtenaren van de Burgerlijke Stand van 30 maart 1995, het Reglement Burgerlijke Stand van 30 mei 1995 en de regeling inhoudende bepalingen over de uren waarop het bureau van de Burgerlijke Stand dagelijks voor het publiek geopend zal zijn, van 25 februari 1997, wordt ingetrokken met ingang van de dag dat dit reglement in werking treedt.

Artikel 8. Slotbepalingen

 • 1. Het reglement kan aangehaald worden als 'Reglement Burgerlijke Stand'.

 • 2. Het reglement treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde op 10 juni 2003.
de secretaris, de burgemeester,
R.C. van Nunspeet, T.A. Viezee