Beleidsregels Incidentele Activiteiten Kunst en Cultuur

Geldend van 05-11-2009 t/m heden

Intitulé

BeleidsregelsIncidenteleActiviteiten Kunst en Cultuur

Het college is bevoegd voor de in de reikwijdte van de Asv genoemde beleidsterreinen, beleidsregels vast te stellen, waarin het subsidiebeleid ten aanzien van deze beleidsterreinen wordt omschreven. Deze regeling is hiervan een uitwerking.

Op de op basis van deze beleidsregel te verstrekken subsidies zijn tevens de hoofdstukken 1, 5 en 6 van de Asv van toepassing.

Doelvan de regeling:

Deze regeling is bedoeld om publiek-toegankelijke activiteiten met een incidenteel karakterop het terrein van Kunst en Cultuur via éénmalige subsidies mede mogelijk te maken.

Artikel 1: Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: de van kracht zijnde Algemene subsidieverordening gemeente

  Zeist.

 • b.

  College: Het college van burgemeester en wethouders.

 • c.

  Subsidieplafond: een bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies op grond van deze beleidsregel.

Artikel 2: Bevoegdheden

 • 1. Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast.

 • 2. Het college ontheft de aanvrager die gebruik wil maken van deze regeling van de verplichting een rechtspersoon te zijn.

Artikel 3: Voorschriften

 • 1.

  De subsidieaanvraag bestaat uit:

 • • een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier Incidentele Activiteiten Kunst en Cultuur;

 • • een activiteitenplan waarin voldoende omschreven is voor welke doelgroepen de activiteit bestemd is, welke organisaties / personen deelnemen, planning, communicatie, organisatie, verwachte aantal bezoekers etc.;

 • • een begroting met dekkingsplan.

 • 2.

  Aanvragen kunnen op elk moment worden ingestuurd.

 • 3.

  De activiteit:

 • • heeft een meerwaarde ten opzichte van normale activiteiten van de aanvrager en/of

 • • kenmerkt zich door vernieuwende elementen en/of

 • • is een aanvulling op het plaatselijk cultureel aanbod.

Artikel 4: Verdeelregels

 • 1. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

 • 2. Als het subsidieplafond bereikt is, worden alle volgende aanvragen afgewezen.

 • 3. Voor het bepalen van de volgorde van binnenkomst wordt een aanvraag pas geacht binnengekomen te zijn als deze compleet is.

 • 4. Het college besluit over de hoogte van het subsidiebedrag en houdt hierbij rekening met de mate waarin het initiatief bijdraagt aan het verwezenlijken van het gemeentelijk beleid.

 • 5. Per activiteit wordt maximaal 75% van de totale kosten vergoed met een maximum van € 2.000,-.

Artikel 5: Subsidiebeschikking

Het college geeft in de subsidiebeschikking aan:

• hoe het subsidiebedrag berekend is;

• op welke wijze tot uitbetaling van de subsidie zal worden overgegaan;

• of, hoe en wanneer de subsidie verantwoord moet worden;

• aan welke verplichtingen de subsidieontvanger moet voldoen.

Artikel 6: Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie in de Nieuwsbode.

Op deze datum komt de regeling Incidentele Subsidies Culturele Activiteiten (vastgesteld 22 december 1992) te vervallen.

Artikel 7: Overgangsbepaling

Aanvragen die voor de datum van inwerkingtreding zijn ontvangen zullen conform de ouderegeling worden afgehandeld.