Beleidsregels Jeugdsport

Geldend van 01-12-2009 t/m heden

Intitulé

BeleidsregelsJeugdsport

Het college is bevoegd voor de in de reikwijdte van de Asv genoemde beleidsterreinen, beleidsregels vast te stellen, waarin het subsidiebeleid ten aanzien van deze beleidsterreinen wordt omschreven. Deze regeling is hiervan een uitwerking.

De hoofdstukken 1, 3, 4 en 6 van de Asv zijn op deze regeling van toepassing.

Doelvan deze regeling:

Het bevorderen van deelname door jeugd/jongeren aan sportactiviteiten bij sportverenigingen.

Artikel 1: Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: de van kracht zijnde Algemene subsidieverordening gemeente Zeist.

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders.

 • c.

  Jeugdleden: leden die per 1 januari van het jaar van aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben.

 • d.

  Subsidieperiode: een periode van maximaal 4 aaneengesloten kalenderjaren.

 • e.

  Subsidieplafond: een bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies op grond van deze beleidsregel.

 • f.

  Vereniging: de sportvereniging, die blijkens haar statuten of reglement de lichamelijke oefening en /of de beoefening van sport ten doel heeft.

Artikel 2: Bevoegdheden

Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast.

Artikel 3: Voorschriften

 • 1.

  De subsidieaanvraag bestaat uit:

 • • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier Jeugdsport;

 • • Een (jeugd)ledenlijst per 1 januari van het jaar van aanvraag, waarop ten minste:naam, adres, woonplaats en geboortedatum van de leden vermeld is.

 • 2.

  Aanvragen worden ingediend vóór 1 april van het eerste jaar van de periode ten behoeve waarvan subsidie wordt aangevraagd.

 • 3.

  Gedurende de subsidieperiode dient de subsidieontvanger jaarlijks vóór 1 april een‘vaststellingsformulier Jeugdsport’ in bij het college. Na ontvangst van dit formulier stelt het college de subsidie over het voorgaande jaar vast.

 • 4.

  Een omnisportvereniging kan per tak van sport een subsidie aanvragen.

 • 5.

  Nieuwe organisaties die gedurende de subsidieperiode in aanmerking komen voor structurele subsidie, kunnen een subsidie ontvangen uit het budget “flexsportsubsidie”, voor zover binnen dit budget de middelen toereikend zijn.

Artikel 4: Verdeelregels

 • 1.

  Het subsidiebedrag per jeugdlid wordt berekend door het subsidieplafond te delen doorhet totale aantal subsidiabele jeugdleden binnen de gemeente Zeist.

 • 2.

  De subsidie per vereniging wordt berekend door het aantal subsidiabele jeugdleden van de vereniging te vermenigvuldigen met het berekende subsidiebedrag per jeugdlid.

 • 3.

  Voor elk kalenderjaar van de subsidieperiode wordt eenzelfde bedrag verleend, onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeentebegroting door de raad.

 • 4.

  Wanneer gedurende de subsidieperiode middelen beschikbaar komen b.v. omdat een organisatie is opgeheven of door verhoging van het subsidieplafond, wordt dit bedrag beschikbaar gesteld voor verdeling volgens de regels van de Flexsportsubsidie (aparte beleidsregel).

Artikel 5: Subsidiebeschikking

Het college geeft in de subsidiebeschikking aan:

• hoe het subsidiebedrag berekend is;

• voor welke periode subsidie wordt verleend;

• op welke wijze tot uitbetaling van de subsidie zal worden overgegaan;

• aan welke verplichtingen de subsidieontvanger moet voldoen.

Artikel 6: Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 december 2009.

Per deze datum komt de regeling Jeugdsport (vastgesteld 6 december 1993, gewijzigd 26 november 2001) te vervallen.

Artikel 7: Overgangsbepaling

Aanvragen voor de subsidieperiode 2010 en verder zullen worden behandeld volgens dezebeleidsregels.