Beleidsregels Integratie- en Participatiesubsidie

Geldend van 21-01-2010 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels Integratie-en Participatiesubsidie

Het college is bevoegd voor de in de reikwijdte van de Asv genoemde beleidsterreinen, beleidsregels vast te stellen,waarin het subsidiebeleid ten aanzien van deze beleidsterreinen wordt omschreven. Deze regeling is hiervan een uitwerking.

Op de op basis van deze beleidsregel te verstrekken subsidies zijn tevens de hoofdstukken 1, 4, 5 en 6 van toepassing.

Doelvan de regeling:

Het ondersteunen van organisaties die zich inzetten voor integratie en participatie van etnische minderheden in de Zeister samenleving en, het (mede) mogelijk maken van sociaal-culturele activiteiten gericht op integratie en participatie van deze groepen.

Binnen deze regeling bestaat de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor bestuurskosten en/of activiteitenkosten.

Artikel 1: Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Activiteitenbudget: het subsidieplafond verminderd met het totaal aan verleende bestuurskostensubsidie over het betreffende jaar.

 • b.

  Activiteitensubsidie: bijdrage in de kosten voor sociaal- culturele activiteiten ten behoeve van integratie en participatie van etnische minderheden in de Zeister samenleving.

 • c.

  Asv: de van kracht zijnde Algemene subsidieverordening gemeente Zeist.

 • d.

  Bestuurskostensubsidie: bijdrage in de kosten voor het in standhouden van de organisatie, zoals:

  • -

   kosten rondom het functioneren van het bestuur

  • -

   kosten rondom (jaar)vergaderingen e.d.

  • -

   administratiekosten (kopieerkosten, postzegels,enveloppen etc.).

  • -

   kosten voor structurele communicatie(nieuwsbrief, website etc.).

 • e.

  College: het college van burgemeester en wethouders.

 • f.

  Organisatie: rechtspersoon (b.v. stichting of vereniging) die zich blijkens haar statuten en/of feitelijke werkzaamheden richt op het bevorderen van de integratie en participatie van etnische minderheden in de Zeister samenleving.

 • g.

  Subsidieperiode: een periode van maximaal 4 aaneengesloten kalenderjaren.

 • h.

  Subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking vansubsidies op grond van deze regeling.

Artikel 2: Bevoegdheden

 • 1. Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast.

 • 2. Het college ontheft de aanvrager(s) van een activiteitensubsidie van de verplichting een rechtspersoon te zijn.

Artikel 3a: Voorschriften bestuurskosten

 • 1.

  De subsidieaanvraag bestaat uit:

 • -

  een volledig ingevuld en ondertekend AanvraagformulierIntegratie- en Participatiesubsidie (bestuurskosten);

 • -

  een inhoudelijk verslag van het voorafgaande jaar. Hieruit blijkt in ieder geval:

 • de samenstelling van het bestuur en de wijzigingen die hebben plaatsgevonden;

 • welke activiteiten hebben plaatsgevonden;

 • welke bijzonderheden er zijn geweest en/of zijn te verwachten in het komende jaar.

 • -

  Een financieel verslag van het voorafgaande jaar. Dit verslag bevat in ieder geval:

 • een overzicht van alle kosten en opbrengsten over het verslagjaar (resultaatrekening;

 • een balans van de organisatie op 31 december van het verslagjaar

 • 2.

  Een organisatie die voor het eerst subsidie aanvraagt stuurt ook een kopie van de inschrijving van de Kamer vanKoophandel en de oprichtingsstatuten mee.

 • 3.

  Aanvragen voor bestuurskosten worden ingediend vóór 1 juli van het jaar, voorafgaand aan een nieuwe subsidieperiode.

 • 4.

  Gedurende de subsidieperiode wordt jaarlijks vóór 1 juli een inhoudelijk verslag ingestuurd als bedoeld in lid 1 van dit artikel. Na ontvangst van dit verslag zal het college de subsidie over het voorafgaande kalenderjaar vaststellen.

 • 5.

  Subsidieaanvragen voor bestuurskosten worden niet gehonoreerd als deze kosten reeds op een andere manier door de gemeente Zeist worden gesubsidieerd.

Artikel 3b: Voorschriften activiteitenkosten

 • 1. De subsidieaanvraag voor activiteitenkosten bestaat uit

 • - Een volledig ingevuld en ondertekend Aanvraagformulier Integratiesubsidie (activiteitenkosten) (één formulier per activiteit of project).

 • - Eventueel een activiteitenplan.

 • 2. Subsidieaanvragen voor activiteiten worden niet gehonoreerd als deze al op een andere wijze door de gemeente Zeist worden gesubsidieerd.

Artikel 4a: Verdeelregels bestuurskosten

Per subsidieaanvraag voor bestuurskosten wordt een bedrag van € 500,- beschikbaar gesteld (peildatum: 1 januari 2011).Per 4 jaar wordt dit bedrag geïndexeerd met het gemeentelijk acres en afgerond op € 10,-.

Artikel 4b: Verdeelregels activiteiten

Het subsidieplafond minus het totaal aan verleende bestuurskostensubsidies wordt gebruikt voor het subsidiëren van activiteiten. Voor dit 'Activiteitenbudget' gelden de navolgende verdeelregels:

 • 1.

  Aanvragen voor activiteitensubsidie worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

 • 2.

  Aanvragen worden afgewezen voor zover door toewijzing het activiteitenbudget zou worden overschreden.

 • 3.

  Voor het bepalen van de volgorde van binnenkomst wordt een aanvraag pas geacht binnengekomen te zijn als dezecompleet is.

 • 4.

  Het college besluit over de hoogte van het subsidiebedrag.

 • Het college houdt bij het bepalen van de hoogtevan het bedrag rekening met de mate waarin het initiatiefbijdraagt aan het verwezenlijken van het gemeentelijk beleid op het gebied van integratie en participatie. Hierbij wordt meegewogen in hoeverre de activiteit in een behoefte voorziet waarin niet reeds op andere wijze is voorzien.

Artikel 5: Subsidiebeschikking

Het college geeft in de subsidiebeschikking aan:

- hoe het subsidiebedrag berekend is;

- op welke wijze tot uitbetaling van de subsidie zal worden overgegaan;

- of, hoe en wanneer de subsidie verantwoord moet worden;

- aan welke verplichtingen de subsidieontvanger moet voldoen.

- voor welke periode de subsidie wordt verleend.

Artikel 6: Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie in de

Nieuwsbode.

Per deze datum komt de ‘Regeling Integratiesubsidie’, vastgesteld op 1 november 2005, te vervallen.

Artikel 7: Overgangsbepaling

Aanvragen voor het jaar 2011 en verder zullen worden behandeld volgens deze beleidsregels.