Beleidsregel subsidie bewonersorganisaties

Geldend van 21-01-2010 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel subsidiebewonersorganisaties

Het college is bevoegd voor de in de reikwijdte van de Asv genoemde beleidsterreinen beleidsregels vast te stellen, waarin het subsidiebeleid ten aanzien van deze beleidsterreinen wordt omschreven. Deze regeling is hiervan een uitwerking.

Op de op basis van deze beleidsregel te verstrekken subsidies zijn tevens de hoofdstukken 1, 4, en 6 van de Asv van toepassing.

Naast de in deze beleidsregel uitgewerkte bestuurskostensubsidie kunnen bewonersorganisaties ten behoeve van specifieke activiteiten een bijdrage aanvragen bij het wijkteam van de wijk waaronder de bewonersorganisatie valt. Meer informatie over deze ‘wijkinitiatieven’ vindt u op www.zeistwijkgericht.nl

Doelvan de regeling:

Het aan Zeister bewonersorganisaties verstrekken van een bestuurskostensubsidie om hen te ondersteunen bij het in stand houden van de bewonersorganisatie.

Artikel 1: Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: de van kracht zijnde Algemene subsidieverordening gemeente Zeist.

 • b.

  Bestuurskostensubsidie: bijdrage in de kosten voor het in standhouden van de bewonersorganisatie, zoals:

  • -

   kosten rondom het functioneren van het bestuur

  • -

   kosten rondom (jaar)vergaderingen e.d.

  • -

   administratiekosten (kopieerkosten, postzegels, enveloppen etc.).

  • -

   kosten voor structurele communicatie (buurtkrant, nieuwsbrief, website etc.).

 • c.

  Bewonersorganisatie: Rechtspersoon (bv. stichting of vereniging)

 • bestaande uit een groep bewoners die de belangen van een grotere groep bewoners uit een bepaalde buurt behartigt. Huurdersverenigingen en verenigingen van eigenaren worden niet gezien als een bewonersorganisatie.

 • d.

  College: het college van burgemeester en wethouders.

 • e.

  Subsidieperiode: een periode van maximaal 4 aaneengesloten kalenderjaren.

 • f.

  Subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies op grond van deze regeling.

 • g.

  Wijkteam: Samenwerkingsverband tussen de gemeente, MeanderOmnium, de politie en de Zeister woningcorporaties.

Artikel 2: Bevoegdheden

 • 1. Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast.

 • 2. Het college kan advies vragen bij het Wijkteam omtrent een aanvraag.

Artikel 3: Voorschriften bestuurskostensubsidie

 • 1.

  De subsidieaanvraag bestaat uit:

  - een volledig ingevuld en ondertekend Aanvraagformulier Bestuurskosten Bewonersorganisaties;

 • een inhoudelijk jaarverslag van het voorafgaande jaar.

  Dit verslag bevat in ieder geval:

  -de samenstelling van het bestuur en de wijzigingen die

  hebben plaatsgevonden;

  - een overzicht van de activiteiten die hebben plaatsgevonden;

  - een overzicht van de bijzonderheden die er zijn geweest en/of zijn te verwachten in het komende jaar;

  - het verslag van de jaarlijkse vergadering (zie lid 6).

 • 2.

  Subsidieaanvragen worden ingediend vóór 1 juli van het jaar, voorafgaand aan een nieuwe subsidieperiode.

 • 3.

  Gedurende de subsidieperiode wordt jaarlijks vóór 1 juli een inhoudelijk verslag ingestuurd als bedoeld in lid 1 van dit artikel.

 • 4.

  Een organisatie die voor het eerst subsidie aanvraagt stuurt ook een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en de oprichtingsstatuten mee.

 • 5.

  De organisatie richt zich op álle inwoners van de buurt die zij vertegenwoordigt. Als een bewonersorganisatie zich onvoldoende inzet voor de belangen van alle bewoners, wordt de subsidie niet verleend. Voordat het college oordeelt dat niet aan deze voorwaarde is voldaan, wordt advies ingewonnen bij het betreffende wijkteam.

 • 6.

  Indien de organisatie een vereniging is, organiseert deze minimaal éénmaal per jaar een algemene ledenvergadering. Is de organisatie géén vereniging dan organiseert ze minimaal 1 maal per jaar een vergadering waarbij alle inwoners van de buurt toegang hebben. Het verslag van deze vergadering maakt onderdeel uit van de jaarlijkse subsidieverantwoording (zie lid 3).

Artikel 4: Verdeelregels bestuurskostensubsidie

 • 1. Per subsidieaanvraag voor bestuurskosten wordt een bedrag van

  € 500,- beschikbaar gesteld (peildatum 1 januari 2011).

 • 2. Iedere subsidieperiode wordt het subsidiebedrag geïndexeerd met het gemeentelijk accres over de voorgaande subsidieperiode. Het subsidiebedrag wordt afgerond op € 10,-.

Artikel 5: Subsidiebeschikking

Het college geeft in de subsidiebeschikking aan:

- op welke wijze tot uitbetaling van de subsidie zal worden overgegaan;

- hoe en wanneer de subsidie verantwoord moet worden;

- aan welke verplichtingen de subsidieontvanger moet voldoen.

- voor welke periode de subsidie wordt verleend.

Artikel 6: Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie in de

Nieuwsbode.

Per deze datum komt de regeling subsidiering bewonersorganisaties, vastgesteld 12 december 1994, gewijzigd 21 november 2001, te vervallen.

Artikel 7: Overgangsbepaling

Aanvragen voor het subsidiejaar 2011 en verder zullen worden behandeld volgens deze beleidsregels.