Aanwijzingsbesluit kitesurfen Maasvlakte 2

Geldend van 25-04-2012 t/m 01-01-2022

Intitulé

Aanwijzingsbesluit kitesurfen Maasvlakte 2

Gemeenteblad 2012

Aanwijzingsbesluit kitesurfen Maasvlakte 2

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Gelezen het voorstel van de directeur Stadsontwikkeling van 26 maart 2012,12/3719;

overwegende dat het wenselijk is op de Maasvlakte 2 een gebied aan te wijzen waar kitesurfen in bepaalde perioden mag worden uitgeoefend;

gelet op artikel 5:33a, tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012;

Besluit:

 

vast te stellen het hierna volgende Besluit tot aanwijzing van plaatsen waar en tijden waarop en wanneer op de Maasvlakte 2 kitesurfen mag plaatsvinden (Aanwijzingsbesluit kitesurfen Maasvlakte 2).

Artikel I

Met inachtneming van de grenzen van de gemeente Rotterdam wordt als gebied waar kitesurfen mag worden uitgeoefend aangewezen:

1. voor de periode van 26 mei 2012 tot en met 28 oktober 2012:

Een met borden aangegeven deel van het strand en de zee van/voor de Maasvlakte, met een lengte van 500 meter, gelegen vanaf en ten noorden van de aansluiting van de zeewering van Maasvlakte 2 en de Slufterdijk (kilometrering 10.200-10.700).

2. voor de periode ingaande op 29 oktober 2012:

a. het strand en de zee van/voor de Maasvlakte in de periode van 1 oktober tot en met 31 mei;

b. het strand en de zee van/voor de Maasvlakte, voor zover gelegen tussen een punt 410 meter ten noorden van de meest noordelijke strandopgang en de ”harde zeewering” in de periode van 1 juni tot en met 30 september.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking de dag na publicatie daarvan in het Gemeenteblad.

Artikel III

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit kitesurfen Maasvlakte 2.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 april 2012.

De secretaris, De burgemeester,

Ph. F. M. Raets A. Aboutaleb

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 27 april 2012 en ligt op werkdagen van 8.30 tot 16.00 uur ter inzage bij het Kenniscentrum Bestuursdienst Rotterdam (KBR), locatie Stadswinkel Centrum, Coolsingel 40 (zijde Doelwater, tegenover hoofdbureau politie)

(Zie ook: www.bds.rotterdam.nl – Gemeentebladen)