Beleidsregel voor de toepassing van wegingsfactoren proceskosten in fiscale procedures Hoorn

Geldend van 17-01-2008 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2008

Intitulé

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hoorn;

welke in overwegende, dat belanghebbenden aanspraak kunnen maken op een vergoeding die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in fiscale procedures van bezwaar en administratief beroep; en het gestelde in de artikelen 7:15 en 7:28 van de Algemene wet bestuursrecht en het besluit proceskosten bestuursrecht;

besluit:

vast te stellen

d e beleidsregel en toelichting voor de toepassing van de wegingsfactoren in verband met de vergoeding in fiscale procedures van kosten voor bezwaar en administratief beroep.

Artikel 1 Reikwijdte beleidsregels

Deze beleidsregels zijn van toepassing bij het vergoeden van kosten die een belanghebbende in verband met de behandeling van zijn bezwaar- en administratief beroepschrift tegen de fiscale beschikking redelijkerwijs heeft moeten maken.

Artikel 2 Begripsbepalingen

 • 1) In deze beleidregel wordt onder belastingbedrag verstaan:

  • a)

   het bedrag van de belastingaanslag, of

  • b)

   indien tegelijkertijd met de belastingaanslag een bestuurlijke boete is opgelegd: het bedrag van de belastingaanslag en de boete gezamenlijk, of

  • c)

   indien geen aanslag is vastgesteld maar wel een bestuurlijke boete is opgelegd: het bedrag van de boete.

 • 2) In deze beleidsregel wordt onder belastingaanslag mede verstaan: De voorlopige aanslag, de aanslag, de navorderingsaanslag en de naheffingsaanslag, zoals bedoeld in artikel 3 , derde lid, letter e. van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen.

Artikel 3 Bezwaar tegen de belastingaanslag

Voor de toepassing van de wegingsfactoren, zoals genoemd in het Besluit proceskosten C.1. van de bijlage bij het Besluit proceskosten bestuursrecht, wordt een zaak aangemerkt als:

 • a.

  zeer licht, als het geschil een belastingbedrag van € 1 of meer, maar minder dan € 500,-- bedraagt,

 • b.

  licht, als het geschil een belastingbedrag van € 500 of meer, maar minder dan € 1.000,-- bedraagt,

 • c.

  gemiddeld, als het geschil een belastingbedrag van € 1.000 of meer, maar minder dan € 10.000,-- bedraagt,

 • d.

  zwaar, als het geschil een belastingbedrag van € 10.000 of meer, maar minder dan € 75.000,-- bedraagt,

 • e.

  zeer zwaar, als het geschil een belastingbedrag van € 75.000,-- of meer bedraagt.

Artikel 4 Bezwaar tegen de waardebeschikking

De te hanteren wegingsfactor voor een bezwaarschrift tegen de waardebeschikking zoals bedoeld in artikel 22, eerste lid, artikel 26, eerste en tweede lid en artikel 27, eerste lid van de Wet waardering onroerende zaken wordt bepaald aan de hand van het belastingbedrag van de aanslag onroerende zaakbelasting waaraan de waardebeschikking ten grondslag ligt.

Artikel 5 Overige bezwaar- en administratief beroepschriften

 • 1) Voor de bepaling van de wegingsfactor wordt;

  • a)

   het bezwaar tegen de rentebeschikking zoals deze voortvloeit uit het in artikel 30, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 gestelde, als zeer licht aangemerkt;

  • b)

   het administratief beroep tegen een genomen kwijtscheldingsbesluit zoals deze voortvloeit uit het in artikel 26, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 gestelde, als zeer licht aangemerkt;

  • c)

   het bezwaar tegen verrekeningsbesluit, zoals deze voortvloeit uit het in artikel 24 van de Invorderingswet 1990 gestelde, als zeer licht aangemerkt;

  • d)

   het administratief beroep verzet door derden, zoals bedoeld in artikel 22 van de Invorderingswet 1990, als gemiddeld aangemerkt;

  • e)

   het bezwaar tegen aansprakelijkheidstelling, zoals bedoeld in artikel 49 van de Invorderingwet 1990, als gemiddeld aangemerkt;

  • f)

   het bezwaar- of beroepschrift tegen de kosten van de aanmaning- en/of dwangbevelkosten zoals bedoeld in artikel 7, eerste lid van de Kostenwet invordering Rijksbelastingen, als zeer licht aangemerkt.

 • 2) In geval die gevallen waar het bezwaar of administratief beroep niet nader is benoemd wordt de wegingsfactor als gemiddeld aangemerkt.

 • 3) Voor het indienen van een kwijtscheldingsverzoek zijn deze gestelde beleidregels niet van toepassing.

Artikel 6 Het niet tijdig nemen van een besluit

Voor de toepassing van wettelijke voorschriften over bezwaar en beroep worden met een besluit gelijkgesteld: het niet tijdig nemen van een besluit (AWB artikel 6:12, lid 2).

In geval sprake is van het voorstaande, wordt een vergoeding toegekend. In dit geval wordt de wegingsfactor, als zeer licht aangemerkt. Tenzij het uitblijven van het besluit niet verwijdbaar is aan het bestuursorgaan dat het besluit moet nemen.

Artikel 7 Afronding wegingsfactor

De wegingsfactor wordt afgerond op een factor van 0.25 naar boven.

Artikel 8 Inwerkingtreding

 • 1) Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 januari 2008.

 • 2) Deze beleidregels worden aangehaald als: Beleidsregel voor de toepassing van de wegingsfactoren in fiscale procedures Gemeente Hoorn.