Geurverordening Gilze en Rijen 2008

Geldend van 01-08-2017 t/m heden

Intitulé

GEURVERORDENING GILZE EN RIJEN 2008

Artikel 1: begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

1 veehouderij: inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren;

2 wet: de Wet geurhinder en veehouderij;

3 geurbelasting: de waarde ter plaatse van de gevel van het gevoelige object, berekend met V-Stacks, uitgedrukt in Europese odour units per tijdseenheid;

4 geurgevoelig object: object zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij;

Artikel 2: aanwijzing gebied met andere geurwaarde

[gereserveerd]

Artikel 3: voormalige bedrijfswoning

[gereserveerd]

Artikel 4: afwijking van afstanden in de wet

In afwijking van artikel 4 lid 1 van de wet bedraagt de minimale afstand van een veehouderij, waar dieren worden gehouden van een diercategorie waarvoor niet bij ministeriële regeling een geuremissiefactor is vastgesteld, tot een geurgevoelig object in de gemeente Gilze en Rijen:

A Binnen bebouwde kom 50 meter;

B Buiten bebouwde kom 25 meter.

Artikel 5: citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de “Geurverordening Gilze en Rijen 2008”.

Artikel 6: inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 december 2008.
De raad voornoemd,
de grifier, de voorzitter,
mr. J.W. Timmermans drs. R.H. Roep