Beleidsregels terrassen gemeente Gilze en Rijen

Geldend van 28-05-2008 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels terrassen gemeente Gilze en Rijen

Beleidsregels terrassen gemeente Gilze en Rijen

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen,

ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft,

Overwegende dat het op grond van het bepaalde in de artikelen 2.1.5.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening verboden is zonder vergunning van burgemeester en wethouders de weg te gebruiken anders dan overeenkomstig de bestemming;

Dat in het vijfde lid van het genoemde artikel 2.1.5.1van de APV de gronden zijn vermeld waarop een vergunning worden geweigerd;

Dat de burgemeester op grond van artikel 174 Gemeentewet belast is met het toezicht op de openbare samenkomsten en vermakelijkheden alsmede op de voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven;

Dat het verlenen en weigeren van een vergunning een strikt, duidelijk en consequent beleid vergt;

Dat de nota terrassenbeleid van de gemeente Gilze en Rijen 2003, vastgesteld door het college op 4 juni 2003 niet meer aan deze eisen voldoet;

Dat geen alcohol op een terras mag worden geschonken zonder dat de terrasexploitant in bezit is van een geldige drank- en horecavergunning waarop het desbetreffende terras vernoemd staat;

Dat de handhaving van het terrassenbeleid is opgenomen in het Handhavingsbeleid Horeca;

Dat dit terrassenbeleid uitsluitend van toepassing is op terrassen die zijn gelegen op gemeentegrond;

Het wenselijk is het beleid vast te leggen in beleidsregels als bedoeld in artikel 4:81 en verder van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Onder intrekking van de nota terrassenbeleid van de gemeente Gilze en Rijen 2003, vast te stellen de volgende beleidsregels terrassen gemeente Gilze en Rijen:

Algemeen

1.1. Terrasseizoenen:

a: Winterterras: 1 november tot 1 maart

b: Zomerterras: 1 maart tot en met 31 oktober

Locaties

Het wel of niet toestaan van een terras is afhankelijk van de ruimte, het gebruik of de functie van een gebied. De volgende uitgangspunten dienen te worden gehanteerd:

  • 2.1

   het bewerkstelligen van een goede doorstroming van voetgangers, rolstoelgebruikers, voetgangers met kinderwagens en overige daarmee gelijk te stellen gebruikers, verzorgend- en bevoorradend verkeer en calamiteitenverkeer;

  • 2.2

   het terras moet zo mogelijk een bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit en mag de stedenbouwkundige kwaliteit niet verstoren;

  • 2.3

   er mag geen hinder of overlast ontstaan door:

  • -

   geluidhinder voor bewoners in de omgeving;

  • -

   belemmering van winkelend publiek en overige gebruikers van de weg;

  • -

   belemmering van de toegang tot woningen en andere gebouwen;

  • -

   belemmering van de toegang en etalages van winkels;

  • -

   belemmering van de (nood)uitgang van horecapand waartoe het terras behoort.

   • 2.4

    Het terras mag uitsluitend worden geplaatst direct aansluitend tegen de voor- en/of zijgevel van het pand ten behoeve waarvan het terras wordt geëxploiteerd.

   • 2.5

    Het terras mag niet breder zijn dan de gevelbreedte van het pand ten behoeve waarvan het terras wordt geëxploiteerd.

   • 2.6

    Het terrasmeubilair en de overige (semi)permanente voorzieningen, zoals een parasol of afscheidingswanden moeten zodanig worden opgesteld dat de uitgang(en) en eventuele nooduitgangen vrij blijven. Er mogen geen obstakels voor de vluchtwegen geplaatst worden.

   • 2.7

    Er moet een minimale doorgang voor voetgangers zijn van 1,5 meter.

3. Inrichting van terrassen

 • 3.1

  Na sluitingstijd van het terras dienen de stoelen en tafels op zodanige wijze met elkaar te worden verbonden dat het fysiek onmogelijk wordt om plaats te nemen. Zaken die niet op afdoende wijze kunnen worden verbonden, moeten buiten de openingstijden van het terras worden verwijderd of op veilige wijze worden opgestapeld en vastgezet. Voor het verbinden mag, in verband met mogelijke geluidsoverlast, geen gebruik worden gemaakt van kettingen.

 • 3.2

  Het voor het terras gebruikte terrein dient in ordelijke staat te worden gehouden en dagelijks na sluitingstijd van eventueel afval te worden ontdaan.

 • 3.3

  Parasols mogen in geen geval groter zijn dan het terras en de bekleding mag niet van gemakkelijk ontvlambaar materiaal zijn.

 • 3.4

  Terrasafscheidingen moeten stabiel, demontabel en niet van permanente aard zijn en niet hoger dan 1,60 meter. Bij terrasafscheidingen hoger dan 1 meter moet de afscheiding tussen de hoogte van 1 meter en 1,60 meter volledig transparant zijn.

4. Openings- en sluitingstijden

  • 4.1

   Het zomerterras gelegen binnen de bebouwde kom op grond van de Wegenwet mag geopend zijn van 09.00 tot uiterlijk 24.00 uur. Het zomerterras gelegen buiten de bebouwde kom op grond van de Wegenwet mag geopend zijn tot uiterlijk 01.00 uur.

  • 4.2

   Het winterterras mag geopend zijn van 09.00 tot uiterlijk 20.00 uur.

 • 5.

  Evenement/ markt

Indien de locatie van een vergund terras, de organisator van een door de gemeente aangewezen evenement of wekelijkse markt belemmert in de uitvoering, geldt de terrasvergunning gedurende de opbouw, duur en afbraakperiode van de evenementen of markten niet. De gemeente zal op dat moment in overleg treden met de terrasexploitant om te trachten om alsnog een dusdanige opstelling van het terras te bewerkstelligen zodat de exploitatie van het terras doorgang kan vinden.

 • 6.

  Beperkingen

 • 6.

  1 Op het terras gelegen binnen de bebouwde kom op grond van de Wegenwet mag tot uiterlijk 22.00 uur zeer beperkt achtergrond muziek ten gehore worden gebracht dan wel vanuit de horeca-inrichting hoorbaar zijn. De voorschriften zoals bepaald in het besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) zijn van toepassing. Op het terras gelegen buiten de bebouwde kom op grond van de Wegenwet mag tot sluitingstijd van het terras beperkte achtergrond muziek ten gehore worden gebracht dan wel vanuit de horeca-inrichting hoorbaar zijn.

  • 6.2

   De exploitant/ beheerder is gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevergd kan worden om elke vorm van hinder en overlast te voorkomen of te beperken.

  • 6.3

   De houder van de terrasvergunning is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan gemeente-eigendommen als gevolg van het gebruik van de vergunning. Behoudens toestemming van de gemeente mogen er ook geen wijzigingen in de bestrating worden aangebracht.

  • 6.4

   De terrasvergunning is niet overdraagbaar of te verpachten.

7 Geldigheid vergunning

  • 7.1

   Een terrasvergunning wordt in beginsel verleend voor de duur van drie jaar.

  • 7.2

   Indien naar het oordeel van het college dan wel de burgemeester bijzondere omstandigheden het noodzakelijk maken een vergunning voor een kortere periode te verstrekken, wordt een vergunning verleend voor een kortere periode. De periode waarvoor de vergunning wordt verstrekt is echter nooit korter dan één jaar.

 • 8

  Vergunningprocedure

 • 8.

  1 Een vergunningaanvraag geschiedt door middel van een daartoe bestemd aanvraagformulier.

  8.2Een aanvraagformulier gaat minimaal vergezeld van een situatietekening van het gewenste terras.

 • 9

  Gebruiksvergoeding

Naast legeskosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag worden ook kosten in rekening gebracht voor de verhuur van de gemeentegrond waarop het terras gevestigd is. Dit bedrag wordt jaarlijks in rekening gebracht.

10Inwerkingtreding en citeertitel

Deze beleidsregels treden in werking acht dagen na publicatie en kunnen worden aangehaald als ‘beleidsregels terrassen gemeente Gilze en Rijen’.

Aldus besloten door de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft, in de vergadering van 13 mei 2008,

de burgemeester van Gilze en Rijen,

drs. R.H. Roep

het college van burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen,

de secretaris, de burgemeester,

drs. R.M. Wiersema drs. R.H. Roep