Verordening regelende de instelling en toekenning van de milieuprijs van de gemeente Hellendoorn

Geldend van 01-02-2003 t/m heden

Intitulé

Verordening regelende de instelling en toekenning van de milieuprijs van de gemeente Hellendoorn

De raad van de gemeente Hellendoorn;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 26 november 2002;

b e s l u i t:

vast te stellen de

Verordening regelende de instelling en toekenning van de milieuprijs van de gemeente Hellendoorn

Artikel 1

 • 1. Ingesteld wordt de milieuprijs van de gemeente Hellendoorn. De milieuprijs bestaat uit een geldprijs van € 500,- en een aanmoedigingsprijs van € 200,-.

 • 2. Naast de geldprijs bestaat de milieuprijs uit een blijvende herinnering in de vorm van een oorkonde.

 • 3. Aan het toekennen van de milieuprijs zijn geen nadere rechten te ontlenen.

 • 4. De gemeente Hellendoorn heeft het recht de projecten voor de milieuprijs voor publicitaire doeleinden te gebruiken.

Artikel 2

De milieuprijs wordt toegekend aan een in de gemeente Hellendoorn woonachtig persoon of gevestigd(e) bedrijf of instelling.

Artikel 3

 • 1. De milieuprijs wordt op voordracht van een jury toegekend door het college van burgemeester en wethouders.

 • 2. De jury wordt aangewezen door het college van burgemeester en wethouders. De jury bestaat uit een voorzitter, secretaris en vier algemene leden. De secretaris heeft geen stemrecht.

 • 3. De uitreiking van de milieuprijs wordt verricht door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoorn.

 • 4. Alle andere (onvoorziene) zaken vallen onder de bevoegdheid van de jury.

Artikel 4

 • 1. Inzendingen voor de milieuprijs worden door de jury getoetst aan de volgende criteria:

  • -

   Milieubewustmakend en educatief (een voorbeeldfunctie creërend);

  • -

   Aanwijsbaar gunstig effect voor het milieu in de gemeente Hellendoorn;

  • -

   Duurzaam effect;

  • -

   Originaliteit/vernieuwend;

  • -

   Uitvoerbaarheid.

  (Duurzaam effect wordt gedefinieerd als een effect dat economisch, sociaal en ecologisch verantwoord is. Houdt rekening met de belangen van de toekomstige generatie)

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders kan jaarlijks een milieuthema vaststellen waaraan de inzendingen voor de milieuprijs getoetst worden.

 • 3. Inzendingen voor de milieuprijs met een hoofdzakelijk commercieel karakter kunnen worden uitgesloten van deelname. Het uitsluiten van deelname is ter beoordeling van de jury.

 • 4. De jury jureert op basis van de criteria weergegeven in lid 1. Voor elk criterium geeft de jury tussen de 1 en 10 punten (maximaal 50 punten). De jury maakt hierbij gebruik van de juryrapporten. Daarnaast selecteert de jury een project voor de aanmoedigingsprijs.

 • 5. Het project met het hoogste aantal punten wordt door de jury voorgedragen aan het college van burgemeester en wethouders voor het ontvangen van de milieuprijs.

 • 6. De toekenning van de milieuprijs wordt tijdens de prijsuitreiking bekend gemaakt. De genomineerden worden minimaal twee weken voor de prijsuitreiking hiervan op de hoogte gesteld en uitgenodigd voor de prijsuitreiking.

 • 7. Jaarlijks stelt de jury een juryrapport op. In dit rapport worden minimaal de volgende onderdelen beschreven:

  • -

   samenstelling van de jury;

  • -

   werkwijze van de jury;

  • -

   algemene informatie over de inzendingen;

  • -

   beoordeling van de inzendingen;

  • -

   de winnaar van de milieuprijs.

Artikel 5

Elke toekenning van de milieuprijs wordt op een door het college van burgemeester en wethouders te bepalen wijze geadministreerd.

Artikel 6

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening milieuprijs.

Artikel 7

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 februari 2003.

Ondertekening

De raad voornoemd,
de plv. secretaris, de voorzitter,