Regeling vervallen per 27-08-2015

Regeling laadpalen elektrisch vervoer Zwolle 2012

Geldend van 17-05-2012 t/m 26-08-2015

Intitulé

Regeling laadpalen elektrisch vervoer Zwolle 2012

Regeling laadpalen elektrisch vervoer Zwolle 2012

De hier aan de orde zijnde beleidsregel is bedoeld als afwegingskader ter beoordeling van aanvragen om (privaatrechtelijke) toestemming te verlenen voor het realiseren van laadpalen met oplaadpunten voor elektrische auto’s op het grondgebied van de gemeente Zwolle.

Artikel 1 Definities

Voor de toepassing van deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  Aanvraag: de bij de gemeente ingediende aanvraag voor toestemming tot het plaatsen van een laadpaal op grond die in eigendom is van de gemeente;

 • b.

  Elektrische auto: een motorvoertuig als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c van de Wegenverkeerwet 1994 dat bij de RDW staat geregistreerd als auto en geheel of gedeeltelijk door een elektromotor wordt aangedreven waarvoor de elektrische energie geleverd wordt door een batterij en waarvan de batterij (mede) kan worden opgeladen door middel van een oplaadpunt;

 • c.

  Laadpaal: openbare voorziening, inclusief alle daarbij behorende en achterliggende installaties, waar een elektrische auto kan worden opgeladen: een laadpaal kan één of meer oplaadpunten bevatten;

 • d.

  Oplaadlocatie: locatie in de openbare ruimte waar een laadpaal en één of meer parkeerplaatsen uitsluitend ten behoeve van het opladen van elektrische auto’s aanwezig zijn;

 • e.

  Oplaadpunt: een op de laadpaal aanwezige voorziening waarmee de houder van een elektrische auto deze van stroom kan voorzien;

 • f.

  Opladen: het gedurende een aaneengesloten periode opladen van een elektrisch voertuig bij een openbaar toegankelijke laadpaal;

 • g.

  Bewoner: degene die daadwerkelijk woonachtig is in Zwolle, blijkens inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • h.

  Houder van een motorvoertuig: degene die naar de omstandigheden als houder van een motorvoertuig moet worden beschouwd, met dien verstande dat voor een motorvoertuigdat is ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 aangehouden register van opgegeven kentekens als houder wordt aangemerkt

  • 1.

   degene op wiens naam het voor het motorvoertuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren in het register was ingeschreven, of

  • 2.

   degene die een leasecontract heeft met een erkend autoverhuurbedrijf dan wel in dienst is van een bedrijf op wiens naam het voor het motorvoertuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren in het register was ingeschreven en die in het bezit is van dat motorvoertuig of een leasecontract heeft met een erkend autoverhuurbedrijf, of

  • 3.

   degene die een contract heeft voor een auto op afroep met een erkend autoverhuurbedrijf op wiens naam het voor het motorvoertuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren in het register was ingeschreven en die in het bezit is van dat motorvoertuig;

Artikel 2 Elektrische auto

  • 1.

   Op een aanvraag wordt toestemming verleend als de elektrische auto een volledig elektrisch bereik heeft van meer dan 60 km.

  • 2.

   De elektrische auto mag niet met inbegrip van de lading een lengte hebben van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2.40 meter, en mag geen woonwagen, kampeerwagen, kampeerauto, aanhangwagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig zijn dat voor de recreatie dan wel anderszins uitsluitend of mede voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebezigd.

  • 3.

   De elektrische auto mag niet voorzien zijn van een handelaarskenteken (groene kentekenplaat).

Artikel 3 Parkeergelegenheid op eigen terrein

 • Op een aanvraag wordt geen toestemming verleend wanneer de aanvrager:

  • a.

   over een privéparkeergelegenheid op het woonadres kan beschikken. Aan het hebben van een privéparkeergelegenheid wordt gelijkgesteld de situatie dat men woonachtig is in gebouwen die gerealiseerd zijn inclusief een parkeergelegenheid in het gebouw of in de nabije omgeving van dat gebouw, waar parkeerruimte gehuurd, geleasd of gekocht kan worden of anders ter beschikking kan staan van de aanvrager (zoals het Maagjesbolwerk) en;

  • b.

   feitelijk op het opgegeven adres woont en als zodanig ook in het bevolkingsregister is geregistreerd (bewonersbelanghebbende).

  • c.

   feitelijk op het opgegeven adres in het register van de Kamer van Koophandel is geregistreerd(zakelijk belanghebbende).

Artikel 4 Gebieden met betaald- en vergunninghoudersparkeren

In gebieden waar van gemeentewege betaald- en vergunninghoudersparkeren is ingesteld, wordt geen toestemming verleend, tenzij aanvrager tevens vergunninghouder is of hiervoor in aanmerking komt in dit gebied en daarvoor een aanvraag heeft ingediend. Het streven is dat medewerking aan de realisatie van een oplaadpunt in gebieden waar de parkeerdruk op maatgevende momenten boven de 80% is, niet ten koste gaat van de bestaande parkeercapaciteit. In dat geval gaat de voorkeur uit naar het realiseren van een extra plek, indien mogelijk.

Artikel 5 Eén oplaadpunt per perceel of woning

Per perceel of woning geldt een maximum van één oplaadpunt in de openbare ruimte.

Artikel 6 Locatiebepaling

 • 1. Op een aanvraag wordt geen toestemming verleend indien er een openbaar toegankelijk oplaadpunt is binnen 500 meter van het perceel of de woning van de aanvrager;

 • 2. Als adres van de woning geldt voor een bewoner-belanghebbende het adres zoals bedoeld in artikel 3 onder b;

 • 3. Als adres van het perceel geldt voor een zakelijk-belanghebbende het adres zoals bedoeld in artikel 3 onder c.

Artikel 7 Tenaamstelling elektrische auto

Op een aanvraag wordt geen toestemming verleend indien de aanvrager niet de houder is van de elektrische auto.

Artikel 8 Duur toestemming

De toestemming voor het realiseren van een laadpaal op grond in eigendom van de gemeente wordt verleend voor de maximale duur van drie jaar.

Artikel 9 Openbaarheid

 • 1. Op een aanvraag wordt geen toestemming verleend wanneer blijkt dat aanvrager niet de intentie heeft de oplaadvoorziening openbaar toegankelijk te maken voor het opladen van elektrische auto’s. Het oplaadpunt moet gebruikt kunnen worden binnen de landelijke afspraken op het gebied van interoperabiliteit.

 • 2. De oplaadlocatie mag niet zijn voorzien van een bord waaruit zou blijken dat de locatie slechts voor een of meerdere bepaalde nader aangegeven elektrische auto’s is bedoeld.

Artikel 10 Dubbele laadvoorziening

Er wordt alleen toestemming verleend indien de laadpaal is voorzien of kan worden voorzien van een dubbele laadvoorziening zodat er gelegenheid is voor twee elektrische auto’s tegelijk om te kunnen laden.

Artikel 11 Maximum aantal laadpalen in de gemeente Zwolle

Er wordt toestemming verleend voor ten hoogste dertig laadpalen op gemeentelijk grondgebied naast de reeds door e-laad.nl te realiseren/gerealiseerde tien openbaar toegankelijke laadpalen.

Artikel 12 Kosten plaatsen, onderhoud, beheer en aansprakelijkheid tengevolge van schade door laadpaal en oplaadpunt

 • 1. Alle kosten voor het plaatsen, onderhouden, beheren van en schade veroorzaakt door de laadpaal en het oplaadpunt, die niet worden gedragen door degene die de laadpaal en het oplaadpunt realiseert (bijvoorbeeld de netbeheerder of de leverancier), zijn voor rekening van de aanvrager.

 • 2. De gemeente Zwolle aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor kosten, onderhoud en schade die het realiseren en gebruiken van de laadpaal met zich mee kan brengen.

 • 3. De gemeente verleent alleen toestemming op een aanvraag wanneer in een overeenkomst met de leverancier ervan is vastgelegd, dat alle aansprakelijkheid waaronder voor het gebruik en onderhoud van de laadpalen en het oplaadpunt en eventuele schade hierdoor voor rekening van de aanvrager of de leverancier komen.

Artikel 13 Realisatie

Om voor toestemming op een aanvraag in aanmerking te komen, dient een oplaadpunt op de oplaadlocatie daadwerkelijk te kunnen worden gerealiseerd. In dat kader wordt tevens de (technische) haalbaarheid bezien. Daarbij is de aanwezigheid van (hoofd)kabels en leidingen en het voorhanden zijn van een netwerk van belang.

Artikel 14 Deelauto

Indien uit de aanvraag blijkt dat er meerdere gebruikers van één elektrische auto zijn (bijvoorbeeld bij een deelauto), kan in afwijking van deze regeling toestemming worden gegeven.

Artikel 15 Hardheidsclausule

Er kan van deze regeling worden afgeweken wanneer toepassing ervan gelet op het belang dat deze regeling beoogt te beschermen zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking de dag na bekendmaking.

Toelichting

Artikel 2 Afbakening elektrische auto’s

In dit artikel is beoogd een afbakening te maken voor de voertuigen die gebruik mogen maken van de voorzieningen die worden getroffen in het kader van het elektrisch rijden. Niet meegenomen zijn snorfiets, scooter, bromfiets en andere tweewielige motorvoertuigen met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van ten hoogste 45 km/uur. Verondersteld wordt dat in de meeste gevallen deze voertuigen op eigen terrein kunnen worden opgeladen en er geen voorzieningen nodig zijn in de openbare ruimte. Alleen elektrische en hybride plug--in auto's mogen op een oplaadlocatie parkeren.

Artikel 9 Openbaarheid

Doel is dat ook anderen gebruik kunnen maken van voorzieningen in de openbare ruimte, ook al zijn ze geplaatst door particulieren.

Artikel 10 Dubbele laadvoorziening

Hiermee wordt getracht de capaciteit en uitwisselbaarheid van parkeerplaatsen te vergroten.

Artikel 11 Maximum aantal laadpalen in de gemeente Zwolle

De gemeente stelt een maximum aan het aantal te realiseren laadpalen, omdat het ten koste gaat van de parkeerplaatsen voor “gewone” motorvoertuigen.

Met e.laad.nl is in een overeenkomst d.d. 9 december 2011 afgesproken dat in de gemeente Zwolle op de volgende tien oplaadlocaties openbaar toegankelijke laadpalen met dubbele laadvoorziening worden gerealiseerd:

 • ·

  één parkeervak op het parkeerterrein Potgietersingel;

 • ·

  een parkeervak op het parkeerterrein aan de westzijde van de Assendorperdijk, gelegen naast de parkeerautomaat ten zuiden van het pand met huisnummer 42;

 • ·

  één langsparkeervak aan de westzijde van het parkeerterrein op de Belvederelaan, gelegen ter hoogte van huisnummer 113;

 • ·

  één parkeervak aan de westzijde van het parkeerterrein dat ter hoogte van huisnummer 50 aan de zuidzijde van de Porporastraat ligt;

 • ·

  één parkeervak aan de westzijde van de Sellekamp, direct ten noorden van het kruispunt met de Gruitmeesterslaan;

 • ·

  één parkeervak aan de noordzijde van het parkeerterrein aan het Petuniaplein, gelegen ter hoogte van huisnummer 1;

 • ·

  één parkeervak op het parkeerterrein aan de Dobbe, gelegen ter hoogte van huisnummer 37;

 • ·

  één parkeervak aan de westzijde van het parkeerterrein gelegen bij Winkelcentrum Forelkolk, ter hoogte van Forelkolk huisnummer 102;

 • ·

  één parkeervak op het parkeerterrein aan de oostzijde van de Betje Wolffstraat, gelegen ter hoogte van het pand met huisnummer 2;

 • ·

  één parkeervak aan de westzijde van het parkeerterrein dat ter hoogte van huisnummer 2 T1 aan de noordzijde van de Broederschap ligt.

Volgens deze beleidsregel wordt binnen een straal van 500 meter van één van deze laadpalen geen medewerking verleend aan een nieuwe laadpaal op gemeentelijke grond. De houder van de elektrische auto kan dan van deze bestaande laadpaal gebruik maken.

Indien er leveranciers dan wel bedrijven zijn die enorme aantallen willen plaatsen, dan zullen hier andere afwegingen moeten plaatsvinden buiten deze beleidsregel om.

Artikel 12 Kosten oplaadpunt en laadpaal, aanleg, onderhoud, beheer, risico, aansprakelijkheid

De kosten voor het plaatsen van een laadpaal en oplaadpunt, die niet worden gedragen door de netbeheerder of leverancier, zijn voor rekening van de aanvrager. De gemeente Zwolle legt in een overeenkomst met de leverancier van de oplaadpalen vast, dat alle aansprakelijkheid waaronder voor het gebruik en onderhoud van de oplaadpalen en eventuele schade bij de gebruiker van een oplaadpaal voor rekening van de aanvrager of de leverancier van de oplaadpalen komen. De gemeente Zwolle aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik en eventuele schade door een laadpaal en oplaadpunt, ook al staat deze op gemeentelijk grondgebied.

Artikel 14 Deelauto.

Indien er meerdere gebruikers zijn van een elektrische auto, kunnen andere afwegingen worden gemaakt buiten deze beleidsregel om.