Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Asten

Geldend van 25-05-2012 t/m heden

Intitulé

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Asten

De raad van de gemeente Asten besluit:

gelet op artikel 213a Gemeentewet

vast te stellen:

Verordening periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Asten.

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.Doelmatigheid

het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

b.Doeltreffendheid

de mate waarin de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2 Onderzoeksfrequentie

Het college doet periodiek onderzoek naar doelmatigheid en of doeltreffendheid.

Er vindt minimaal 1 onderzoek per 3 jaar plaats.

Artikel 3 Onderzoeksplan

 • 1. Het college stelt een onderzoeksplan op voor het te verrichten interne onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid.

 • 2. In het onderzoeksplan wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:

  • a.

   het object van onderzoek;

  • b.

   de reikwijdte van het onderzoek;

  • c.

   de onderzoeksmethode;

  • d.

   de doorlooptijd van het onderzoek;

  • e.

   de wijze van de uitvoering.

 • 3. In het onderzoeksplan wordt aangegeven welke budgetten in de begroting zijn opgenomen voor de uitvoering van de onderzoeken.

Artikel 4 Voortgang van de onderzoeken

Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringsparagraaf van de begroting en de jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid en de uitputting van bijbehorende budgetten.

Artikel 5 Rapportage en gevolgtrekking

 • 1. De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2. Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college, indien nodig, een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

Artikel 6 Inwerkingtreding en intrekking oude verordening

Deze verordening treedt in werking met ingang van 15 mei 2012 en gelijktijdig wordt de “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Asten”, vastgesteld op 25 april 2006, ingetrokken.

Artikel 7 Citeerartikel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Asten”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Asten d.d. 15 mei 2012.
De raad voornoemd,
de griffier,
mr. M.B.W. van Erp
de voorzitter,
S.P. Grem