Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Gilze en Rijen

Geldend van 15-11-2003 t/m heden

Intitulé

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Gilze en Rijen

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GILZE EN RIJEN;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 september 2003;

gelet op het bepaalde in artikel 213a van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Gilze en Rijen

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. Doelmatigheid

Het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

b. Doeltreffendheid

De mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten van het beleid daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2 Onderzoeksfrequentie

 • 1. Het college onderzoekt jaarlijks de doelmatigheid van (onderdelen van) de organisatie-eenheden van de gemeente en de uitvoering van taken door de gemeente. Iedere gemeentelijke organisatie-eenheid en gemeentelijke taak wordt minimaal eens in de acht jaar in zijn geheel aan een dergelijke toets onderworpen.

 • 2. Het college toetst jaarlijks de doeltreffendheid van minimaal één programma of delen van twee programma´s en één paragraaf of delen van twee paragrafen.

Artikel 3 Onderzoeksplan

 • 1. Het college zendt ieder jaar uiterlijk vóór 1 november een onderzoeksplan naar de raad voor de in het erop volgende jaar te verrichten interne onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid.

 • 2. In het onderzoeksplan wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:

  • a.

   het object van onderzoek;

  • b.

   de reikwijdte van het onderzoek;

  • c.

   de onderzoeksmethode;

  • d.

   doorlooptijd van het onderzoek;

  • e.

   de wijze van uitvoering.

 • 3. In het onderzoeksplan wordt aangegeven welke budgetten in de begroting zijn opgenomen voor de uitvoering van de onderzoeken.

Artikel 4 Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringparagraaf van de begroting en jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van de bijbehorende budgetten.

Artikel 5 Rapportage en gevolgtrekking

 • 1. De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat ten minste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2. Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Het college neemt maatregelen op basis van het plan van verbetering.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 15 november 2003.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: 'Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Gilze en Rijen'.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare
vergadering van 29 september 2003.
DE RAAD VOORNOEMD,
de griffier, de voorzitter,
mr. J.W. Timmermans drs. R.H. Roep