Verordening participatie schoolgaande kinderen gemeente Deventer

Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Intitulé

Verordening participatie schoolgaande kinderen gemeente Deventer

De raad van de gemeente Deventer;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 januari 2012;

gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel g, van de Wet werk en bijstand;

overwegende, dat het van wezenlijk belang wordt geacht dat kinderen zich door maatschappelijke participatie kunnen ontplooien en ontwikkelen en daarin niet belemmerd worden door de financiële positie van de ouder(s), dat gemeenten daaraan dienen bij te dragen door het voeren van beleid, gericht op inkomensondersteuning van ouders met schoolgaande kinderen;

BESLUIT:

vast te stellen de

Verordening participatie schoolgaande kinderen gemeente Deventer

Paragraaf I Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: de Wet werk en bijstand;

 • b.

  maatschappelijke participatie: het deelnemen aan activiteiten met een sportief, educatief, sociaal dan wel cultureel karakter door schoolgaande kinderen van ouders met een laag inkomen.

 • c.

  voorziening: een vorm van financiële ondersteuning of ondersteuning in natura, gericht op de maatschappelijke participatie van schoolgaande kinderen van ouders met een laag inkomen, ter bevordering van maatschappelijke participatie;

 • d.

  schoolgaand kind: ten laste komende kind van een ouder met een laag inkomen, voor wie de leer- of kwalificatieplicht, bedoeld in artikel 4 van de Leerplichtwet, geldt;

 • e.

  laag inkomen: een inkomen tot maximaal 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1. De gemeenteraad beschouwt het als zijn taak om de maatschappelijke participatie te bevorderen en het aantal schoolgaande kinderen dat belemmeringen ondervindt in die participatie door de financiële positie van hun ouders, terug te dringen.

 • 2. Deze verordening stelt regels over de wijze waarop de in het eerste lid genoemde taak door het college wordt uitgevoerd, met inbegrip van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het begrip maatschappelijke participatie.

Paragraaf 2. Beleid met betrekking tot maatschappelijke participatie

Artikel 3 Verantwoordelijkheid college

 • 1. Het college zet zich in voor het tot stand komen en ondersteunen van diensten door rechtspersonen die naar zijn oordeel bijdragen aan maatschappelijke participatie en werkt hiervoor samen met Stichting Leergeld Deventer.

 • 2. Het college biedt voorzieningen aan, die gericht zijn op maatschappelijke participatie.

 • 3. Het college werkt bij het bevorderen van maatschappelijke participatie samen met natuurlijke en rechtspersonen, voor zover die samenwerking naar het oordeel van het college daaraan bijdraagt.

Artikel 4. Doelgroepen

Het college bedient - via Stichting Leergeld Deventer - de doelgroep van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, waarvan de ouders, inclusief asielzoekers/vluchtelingen met een geldige verblijfstatus, een laag inkomen hebben.

Artikel 5. Beleid en voorzieningen

 • 1. Het college geeft uitvoering aan het in lid 2 genoemde beleid ter bevordering van de maatschappelijke participatie van schoolgaande kinderen wiens ouders een laag inkomen hebben.

 • 2. Het college verstrekt jaarlijks een subsidie aan Stichting Leergeld Deventer voor het in natura verstrekken van een bijdrage aan schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar voor o.a. sport, cultuur, schoolreisjes, tweedehands computers, zwemlessen, en internetabonnementen.

Artikel 6. Vorm van een voorziening

 • 1. Tenzij de gemeenteraad anders heeft bepaald, stelt het college de vorm van een voorziening vast.

 • 2. Bij het bepalen van de vorm van een voorziening kiest het college voor de vorm die naar zijn oordeel het meest doeltreffend is om de maatschappelijke participatie te bevorderen.

Paragraaf 3 Slotbepalingen

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2012.

Artikel 8. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening participatie schoolgaande kinderen gemeente Deventer.

Toelichting

Klik hier voor de toelichting

Toelichting participatie schoolgaande kinderen