Regeling vervallen per 01-05-2014

Wegsleepverordening gemeente Gilze en Rijen 2002

Geldend van 27-06-2002 t/m 30-04-2014

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GILZE EN RIJEN;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 juni 2002;

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, in artikel 173, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 en in het Besluit wegslepen van voertuigen;

b e s l u i t :

vast te stellen de Wegsleepverordening gemeente Gilze en Rijen 2002

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.RVV 1990:

het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

b.wet:

de Wegenverkeerswet 1994;

c.besluit:

het Besluit wegslepen van voertuigen;

d.voertuig:

wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV 1990;

e.motorrijtuig:

wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;

f.het college:

het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen, voorzover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1.

  Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen het terrein van de firma Van Eijck aan de Broekdijk te Hulten.

 • 2.

  De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats worden door het college vastgesteld.

  Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

  1. De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen:

  • a.

   € 60,00 voorrijkosten;

  • b.

   € 60,00 overbrengkosten.

  • 2.

   De kosten van het bewaren van een voertuig bedragen € 7,50 per etmaal of een gedeelte daarvan.

  • 3.

   In afwijking van het bepaalde in de leden 1 en 2 bedragen de kosten voor het overbrengen van een (brom)fiets € 10,00 voorrijkosten en € 10,00 overbrengkosten; de bewaarkosten bedragen € 2,50 per etmaal of een gedeelte daarvan.

  Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

  Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

  Artikel 6 Inwerkingtreding

  Deze verordening treedt in werking op 27 juni 2002.

  Artikel 7 Citeertitel

  Deze verordening wordt aangehaald als 'Wegsleepverordening gemeente Gilze en Rijen 2002'.

  Aldus vastgesteld in de openbare

  vergadering van 24 juni 2002.

  DE RAAD VOORNOEMD,

  , voorzitter

  , adjunct-secretaris