Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders

Geldend van 13-04-1994 t/m heden

Intitulé

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders

Artikel 1. Verdeling werkzaamheden en onderlinge vervanging

 • 1. Het college regelt de verdeling van haar werkzaamheden.

 • 2. Het college regelt de onderlinge vervanging in geval van verhindering of ontstentenis van één der wethouders.

 • 3. Het college regelt de vervanging van de burgemeester in geval van diens verhindering of ontstentenis.

Artikel 2. Dag en plaats van de vergaderingen.

 • 1. Het college vergadert in de regel eenmaal per week op een in onderling overleg vast te stellen dag en tijdstip en voorts zo dikwijls de voorzitter of twee wethouders het nodig achten..

 • 2. Indien twee of meer wethouders een vergadering nodig achten verzoeken zij onder opgave van redenen aan de voorzitter deze bij een te roepen..

 • 3. De vergaderingen worden als regel in het gemeentehuis gehouden.

Artikel 3. Agenda.

Voor elke vergadering wordt, als regel twee maal 24 uur van tevoren, onder verantwoordelijkheid van de secretaris aan de leden van het college een agenda toegezonden.

Artikel 4. Verslaglegging.

 • 1. De secretaris draagt zorg voor het verslag van de vergadering.

 • 2. Het verslag bevat tenminste:

  • a.

   de namen van de afwezige leden;

  • b.

   de namen van de andere personen die hebben deelgenomen aan de beraadslaging;

  • c.

   een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;

  • d.

   een formulering van de door het college genomen besluiten;

  • e.

   een zakelijke samenvatting van eventuele tijdens de vergadering gevoerde besprekingen met derden.

 • 3. Stemverhoudingen worden alleen vermeld als een lid van het college daarom vraagt.

 • 4. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld.

Artikel 5. Stemmingen.

 • 1. Indien geen van de leden van het college bij het nemen van een besluit stemming vraagt wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.

 • 2. Indien een lid van het college bij het nemen van een besluit stemming vraagt wordt mondeling gestemd tenzij het derde lid wordt toegepast.

  • a.

   Indien een lid van het college dat verlangt wordt bij het nemen van een besluit over een benoeming, voordracht of aanbeveling van personen gestemd bij gesloten en ongetekende briefjes.

  • b.

   Indien daarbij de stemming beperkt is tot een persoon en de stemmen staken, beslist het lot.

  • c.

   Indien in de overige gevallen bij een eerste stemming door niemand de volstrekte meerderheid is verkregen dan heeft een tweede stemming plaats tussen de twee personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Zijn bij die eerste stemming de meeste stemmen over meer dan twee personen verdeeld dan wordt bij een tussenstemming uitgemaakt tussen welke twee personen de tweede stemming zal plaatshebben. Indien bij de tussenstemming of bij de tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.

Artikel 6. Openbare vergadering.

 • 1. Het college kan besluiten een openbare vergadering te houden.

 • 2. De bepalingen van dit reglement zijn voor zover mogelijk van toepassing op een openbare vergadering.

Artikel 7. Inwerkingtreding,

Dit reglement treedt in werking op 13 april 1994.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders op 13 april 1994 .

mr. W.C. Burger. drs. A. M.J.C. Aarts.

Dit reglement is op 18 april 1994 aan de raad van de gemeente Gilze en Rijen meegedeeld.