Regeling vervallen per 01-01-2024

Incassoreglement gemeentelijke belastingen/heffingen

Geldend van 18-05-2012 t/m 31-12-2023

Intitulé

Incassoreglement gemeentelijke belastingen/heffingen

Corsaregistratienummer: 12.15689

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn;

 

 • gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 25 april 2012 Incassoreglement gemeentelijke belastingen / heffingen.

 • -

  gelet op het bepaalde in:

 • -

  het burgerlijk wetboek;

 • -

  de gemeentewet;

 • -

  de invorderingswet 1990;

 • -

  de belastingverordeningen van de gemeente Hoorn;

 • -

  de leidraad invordering gemeentelijke belastingen.

 

Besluit:

 

vast te stellen het

Incassoreglement voor gemeentelijke belastingen / heffingen.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking in het Gemeenteblad.

Vaststelling van de beleidsregels bij besluit van het College van Burgemeester en Wethouders.

In het besluit is de datum van inwerkingtreding bepaald ingaande 1 juli 2012.

Incassoreglement gemeentelijke belastingen/heffingen

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoorn;

gelet op het bepaalde in:

 • -

  het Burgerlijk Wetboek;

 • -

  de Gemeentewet;

 • -

  de Invorderingswet 1990;

 • -

  de belastingverordeningen van de gemeente Hoorn;

 • -

  de leidraad invordering gemeentelijke belastingen.

besluit

vast te stellen het navolgende Incassoreglement gemeentelijke belastingen/heffingen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  Belastingjaar: tijdvak van 1 januari tot en met 31 december van een kalenderjaar waarover de gemeentelijke belastingen worden geheven.

 • b.

  Verzoeker: degene die incassant toestemming geeft van zijn of haar rekening de belastingschuld af te schrijven.

 • c.

  Belastingschuld: het totale bedrag dat verschuldigd is aan gemeentelijke belastingen/heffingen.

 • d.

  Incassant: de door het college van burgemeester en wethouders op voet van artikel 231, tweede lid, onderdeel c, van de Gemeentewet als invorderingsambtenaar aangewezen functionaris.

 • e.

  Rekening: de bank- of girorekening van degene die machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven.

 • f.

  Gecombineerde aanslag: een in artikel 239 van de Gemeentewet toegestane vorm van heffen, waarbij een verzameling van aanslagen van verschillende heffingen voor dezelfde belastingplichtige op een (gecombineerd) aanslagbiljet wordt verenigd. De gecombineerde aanslag heeft één aanslagbiljetnummer.

Artikel 2 Aanvang automatische incasso

 • 1. Aan de incassant kan toestemming worden gegeven om door middel van automatische incasso de belastingschuld van de rekening af te schrijven.

 • 2. De machtiging tot automatische incasso kan alleen schriftelijk, of via elektronische weg indien en voor zover de incassant daar uitdrukkelijk de mogelijkheid toe heeft geboden en enkel op de wijze die incassant aangeeft, door middel van het inzenden van een machtigingsformulier, waarvan het model door de incassant is bepaald, worden verleend.

 • 3. De verzoeker vult op het machtigingsformulier het rekeningnummer in. Als dat rekeningnummer later wijzigt, deelt verzoeker dat onverwijld, schriftelijk, mede aan incassant, zodat de automatisch incasso via de nieuwe rekening kan doorlopen.

 • 4. De afgegeven machtiging blijft tot wederopzegging gelden.

 • 5. Verzoeker is verplicht zorg te dragen voor voldoende saldo op de rekening zodat de automatische incasso tijdig en volledig kan plaats vinden.

 • 6. Incassant kan de deelname aan de automatische incasso weigeren, indien er omstandigheden worden geconstateerd of vermoed die het regelmatig verloop van de termijnbetalingen belemmeren of zouden kunnen belemmeren.

 • 7. Deelname aan automatische incasso is alleen mogelijk op de manier waarop dit in de betreffende belastingverordening wordt aangegeven.

Artikel 3 Termijnen en termijnbedragen

 • 1. Indien het totaal opgelegde bedrag van een gecombineerde aanslag € 45,00 of meer bedraagt,maar minder bedraagt dan € 2.500,00. zal de automatische incasso plaats vinden in maximaal tien termijnen, die op of omstreeks de laatste dag van de tien maanden volgende op de maand waarin de aanslag is opgelegd, zullen worden afgeschreven.

 • 2. Indien een machtiging tot automatische incasso wordt verstrekt wanneer reeds één of meer termijnen voor automatische incasso verstreken zijn, doch één of meer termijnen voor automatische incasso nog wel resteren, zal, in afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden, de afschrijving plaats vinden in even zoveel termijnen als er nog open staan. Indien alle termijnen reeds versterken zijn zal de automatische incasso eerst in werking treden indien een aanslag opgelegd wordt waarvoor wel termijnen voor automatische incasso resteren.

 • 3. Indien de automatische incasso plaats vindt met toepassing van lid 4 zal het bedrag dat aan het einde van elke nog openstaande termijn automatisch geïncasseerd wordt de belastingschuld bedragen gedeeld door het aantal nog openstaande termijnen.

 • 4. Indien een termijnbedrag door verzoeker wordt teruggeboekt of een termijn niet kon worden geïncasseerd zal het bedrag dat niet geïncasseerd kon worden, verrekend worden met het resterend aantal termijnen.

 • 5. Het termijnbedrag wordt altijd afgerond op eurocenten.

 • 6. De procedure van automatisch incasso verloopt separaat per afzonderlijk gecombineerd aanslagbiljet.

Artikel 4 Beëindigen van de automatische incasso

 • 1. Het intrekken van de machtiging tot automatische incasso kan alleen schriftelijk, of via elektronische weg indien en voor zover de incassant daar uitdrukkelijk de mogelijkheid toe heeft geboden en enkel op de wijze die incassant aangeeft, door middel van het inzenden van een intrekkingsformulier, waarvan het model door de incassant is bepaald, geschieden.

 • 2. De in het eerste lid bedoelde intrekkingsformulier wordt op het eerste verzoek van verzoeker kosteloos aan hem toegezonden.

 • 3. De automatische incasso kan door incassant ook worden beëindigd:

  • a.

   indien de automatische incasso gedurende twee pogingen niet slaagt;

  • b.

   indien de automatische incasso gedurende de eerste poging niet slaagt en aannemelijk is dat een volgende incasso ook niet zal slagen, waaronder in ieder geval wordt verstaan het geval waarin blijkt dat de verstrekte machtiging betreft een niet-bestaand rekeningnummer, een geblokkeerd rekeningnummer of een beëindigd rekeningnummer;

  • c.

   indien de belastingplichtige surséance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is gesteld, naar het buitenland vertrekt of dreigt te vertrekken, of indien er anderszins omstandigheden worden geconstateerd die een regelmatig verloop van de incasso zouden kunnen belemmeren.

 • 4. Indien verzoeker overlijdt of verhuist of in zijn huwelijk een echtscheiding wordt uitgesproken of een door hem aangegane samenlevingsovereenkomst wordt ontbonden, beëindigt dat de automatische incasso niet.

Artikel 5 Gevolgen van de beëindiging van de automatische incasso

 • 1. Indien de automatische incasso door verzoeker, door incassant of van rechtswege wordt beëindigd vervallen de resterende incassotermijnen. Verzoeker valt dan terug naar de in de verordening genoemde betaaltermijnen. Indien alle betaaltermijnen reeds verstreken zijn is verzoeker tevens invorderingsrente verschuldigd vanaf de vervaldatum.

 • 2. De beëindiging van de automatische incasso, om welke reden dan ook, is een grond waarop incassant aan verzoeker deelname aan betaling per automatische incasso met betrekking tot reeds bestaande of toekomstige belastingschuld kan ontzeggen.

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit reglement treedt in werking per (datum) en werkt enkel met betrekking tot belastingaanslagen betreffende het belastingjaar (jaar) en/of daarop volgende jaren.

 • 2.

  Dit reglement kan worden aangehaald als Incassoreglement gemeentelijke belastingen/heffingen Hoorn.

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 24 april 2012

College van burgemeester en wethouders,

De secretaris,                             de burgemeester,