Mandaat aan onbezoldigde ambtenaren parkeerbelastingen

Geldend van 18-05-2012 t/m heden

Intitulé

Mandaat aan onbezoldigde ambtenaren parkeerbelastingen

Corsaregistratienummer: 12.15075

De heffings- en invorderingsambtenaar van de gemeente Hoorn;

 • -

  overwegende, dat bij besluit van burgemeester en wethouders van 6 december 2011 de voornoemde

 • -

  functionarissen zijn aangewezen als; heffingsambtenaar, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet; alsmede als invorderingsambtenaar als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c, van de Gemeentewet;

 • -

  gelet op Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  gelet op de instemming van de gemandateerden;

Besluit:

de volgende onbezoldigde ambtenaren in verband met de doelmatigheid voor het heffen en innen van de parkeerbelastingen te mandateren;

 • 1.

  de heer M. Ćirić (geboren 25 maart 1975 te ’s-Hertogenbosch), rechtsgeldig vertegenwoordiger van SMSParking B.V. (KvK-nummer: 17213634), gevestigd aan de Industrieweg 160 C, 5683 CG te Best, alsmede van de Stichting Parkeergelden SMSParking (KvK-nummer: 17223076), gevestigd aan de Industrieweg 160 C, 5683 CG te Best

 • 2.

  de heer P. Staartjes (geboren 27 juni 1961 te Bussum), gevolmachtigd directeur Stichting Beheer Mobiliteitsgelden (KvK-nummer 34250221), gevestigd aan de H.J.E. Wenckebachweg 80, 1096 AR te Amsterdam

 • 3.

  de heer M.D. Koersman (geboren 15 mei 1960 te Rheden), rechtsgeldig vertegenwoordiger van Parkmobile Group BV (KvK-nummer: 34202913), gevestigd te, Wisselwerking 40, 1112 XR te Diemen

Artikel 1 Reikwijdte van het mandaat

De functionaris die mandaat krijgt voor het uitoefenen van een bevoegdheid, is met betrekking tot die bevoegdheid

bevoegd tot:

  • a.

   het vaststellen van het bedrag van de geheven parkeerbelasting;

  • b.

   het innen van het vastgestelde bedrag parkeerbelasting;

  • c.

   het verstrekken van informatie aan belastingplichtige aangaande de betaling van parkeerbelasting.

Artikel 2 Ondermandaat

De gemandateerde ambtenaren zijn niet bevoegd een aan hen verleend mandaat door te mandateren aan een andere dan een onder hen ressorterende medewerker.

Artikel 3 Ondertekening

Bij de uitoefening van mandaat worden stukken van de heffings- en invorderingsambtenaar als volgt ondertekend:

De heffings- en invorderingsambtenaar van de gemeente Hoorn;

namens deze,

Functieaanduiding van de gemandateerde

Handtekening van de gemandateerde

Naam gemandateerde

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

   Dit besluit treedt inwerking met ingang van de dag na die van bekendmaking.

  • 2.

   Dit besluit kan worden aangehaald als “Extern mandaatbesluit parkeerbelastingen”

Hoorn, 12 april 2012

De heffings- en invorderingsambtenaren,

F.Kaay               S. van Bodegraven                  I.L. Wolking